image001

 

Kemâl Ersözlü

 

 

 

)(1962-2018)[1] ([2]

[3] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

            Bir Varmış..

image003             Bir Varmış [4], Bir’i yokmuş[5]. Ewwel Zaman içinde, Âhir Bâtın içinde,  ben es-Samed’den Atam’ın Qıssası’nı dinlerdim. Âlem Sudur-Fuyuz bilmez iken , Rahmeti’nden Zuhûr oldu Âlem, ‘Bildim seni yâ Rab’ dedi Âdem. İblis düştü Rahmet’ten, Âdem indi Cennet’ten. Tanrı’nın Kullar’ı çokmuş; çok söylemek çok Günah’mış. Beni Âdemler’den bir Beni Âdem var imiş.

 

 

 

           Otobiyografi : (Hatırât’tan Kesitler,Târihler,Ta’liqât)

 

Qârî (Okur)[6] ,Muallim[7]. Âşık.[8]

 

Çamur’dan.[9] 27 Mayıs 1962’de Pınarbaşı’nda doğdu (Mustafa E/ Şükran Ş. ). [10]

İlk ve Orta Öğrenimi'ni Kayseri'de (Gâzi Paşa İlkokul’u, Sümer Lise’si) yaptı (1979).

 

Kef

 

Fırat Üniversite’si Veteriner Fakültesi'ni bitirdi (1985 Yüksek Lisans).[11] Sonrası..[12]

1985-1988 arası Orta Anadolu Tenwiri'ne Teorik ve Pratik Katkılar'da bulundu. [13]

1988 Evlilik. (Bir Kız Baba’sı) 

1995-2001[14]: En alttakiler- İstiz’âf Yıllar’ı[15]

 

Almanya:

 

    Lam

 

1990 da Almanya'ya yerleşti. (Dortmund, Solingen, Berlin, Köln, Berlin).

9 Ay Süre'yle Fabrika İşçiliği yaptı (1991).[16]

Batı Avrupa Müslümanları'nın ‘Periyodik Kimlik Arayış’ı Kongreleri’nde (1992-1996) Çeşitli Bildiriler sundu: "Din ve Kültür" (1992 Biedenkopf), "Işık, Kimlik ve Çığlık" (1992 Aachen), "Berlin Eğitim Pratiği" (1994 Essen), "Qur'ân'ın Aktuel Okunuş’u -Köln Pratiği-" (1995 Ruhrberg)...

Berlin’de Cuma Hitâbeler’i verdi (43 Hitâbe, Haziran 1997-Mayıs 1998).[17]

Berlin 93 Kütüphânesi’ni kurdu.[18] 

31 Ağustos 1998 de ‘Kindermoschee’  Projesi’ni hazırladı. [19] Küresel Kapitalizm’e Karşı Dâru’l-Iqrâz’a Öncülük ediyor.[20]

 

4.Çeyrek) [21]

 

  Mim

 

             Sınırlı Sayı’da Radyo-TV Programı'na katıldı. (Birlik FM/Hikmet Saatler’i;  TV5/Açılım (11 Kasım 2005), Ramazan Medenîyet’i (7 Ekim 2005), TvNet/ Medenîyet Tasawwur’u (05 Mayıs 2008) . ‘Aptal Kutu’su’, Zekâ Seviye’si 8’ler’e Hitap eden Hoporlör’ olarak Tesmiye edilen Âlet’e Alet edilmek için İqna edilmesi Zor, Önceki  Hatalar’ın bertaraf edilmesi ise Ön Koşul. Yaşanmışıklar, Mülâqâtlar’da yalnız Yazılı Tercihi’nde Qarar kıldırdı : Küresel Medine ve Roma.[22]

 

Bir Süre Kuşakdaşlar'ı[23] arasında oluşturduğu bir Yazışma Hattı'nın[24] Moderatorlüğü'nü sürdürdü.[25]

Qıraat Halkalar’ı Bünyesi'nde Arkadaşları’nın Öncülük ettiği Tertiller'de [26]  Ta'lim'e Dewâm etti. [27]

İzin verirse Rabb'i Kozalağı’nı örecek, Taqdir buyurursa onun için daha Hayırlısı’nı; Tewdi etti/edecek Emânet'i yüklenmek isteyenlere..

 

 

……..

 

Yazılar’ı: (Hurufât giymiş Okumalar)  

 

 

Fıqıh-İçtihad Soruşturma’sı (1988 Ankara), Târih’in Son’u mu (1992 Kayseri) Adlı Kitaplar’da Eleştiriler’i yayınlandı.

Kimi Tertil Çalışmalar’ı Kısıtlı Sayı’da broşürleştirildi:

-Ebû Zerr (1995),  

-3 Işık (1995),

-Hikmet:İslâm Bilim (1995),

-Siyer Kitaplar’ı (1996),

-Riwâyet İlimler’i I Ders Notlar’ı (2009),

-Bir Ahlâq Öğretmen’i (2009).

Gündem (1989 Kayseri) ve Değişim (1992-1994 Köln) Süreli Yayınları’nda Yazılar’ı çıktı. Güneş'in ve Ay'ın Günleri'ni Düşünce Gündemi'nde Okuma Çağrısı’nı kıramadı, Son yayınlanmayan Yazısı’ndan sonra onu da bıraktı.

Mâzî'de, doğduğu Topraklar'a Nisbet'le Qayserewî; Zürriyeti'nin aktığı Âtî'ye Nisbet'le Berliner Mahlası’na sığındı.[28] Şimdiler’de Mekkî.

 

         Eğitim Çalışmalar’ı:

 

 

Açıklama: Açıklama: Video Thumb      "Ulûmu'l-Hikme" Çerçevesi’nde bir Okullaşma Tasarısı’yla[29] Almanya’da 1993-2001 Yılları’nda "Qur'ân İlimler’i" (5.kez), "Riwâyet İlimler’i I" (4.kez), ‘Riwâyet İlimleri II" (3. kez), ‘Medenî Düşünce Tarih’i" (4.kez) , ‘Genel Düşünce Tarih’i’ (3.kez), ‘Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si’ (2001) Başlıkları’yla tertiplenen Özel Kurslar’da  yaklaşık Seminerler verdi.

Aynı Seminerler 2003-2013 arası 10 Yıl’da Kayseri’de geliştirildi. Dil Bilimleri ve Dil Felsefe’si (2.kez) "Qur'ân İlimler’i" (2.kez), "Riwâyet İlimler’i I" (2.kez), ‘Riwâyet İlimleri II" (2.kez), ‘Medenî Düşünce Tarih’i" (4.kez) , ‘Genel Düşünce Tarih’i’ (2.kez), ‘Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si’ (2001) (2 Kez)

Berlin Teknik Üniversite’si Öğrencileri’ne 2 Sömestir "Din’e Rağmen İnsân", "Tewhid'in Toplumsal Açılımlar’ı" Konu’lu Hitâbeler verdi (1994 Berlin) ve Seminerler aldı.[30]

 

*

      Ve Mekke.. Hacc 2009. Gençlik Düşü’ndeki Anka, Qaf Dağı’na varmak, Fetret’in Külleri’nden yeniden doğan Kuşlar’a karışmak istedi..

 

Kasım’ın 10.unda Cidde’ye İhbut, 22 Aralık’ta Rucu’ gerçekleşti, bi-izni’llâh. Tenwir Kamp’ı I-II-III-IV-V-VI-VII -VIII-IX-Z-XI-XII-XIII [31] (25.Yıl Buluşmalar’ı) Hacc Sonra’sı için aldığı Büyük Qararlar’la İlgiliydi. İbrâhim Halîl’in Sofrası’ndan doyuyor, Mâide’ye çağırıyor Eşi’ni, Dostu’nu.

 

   Nûn Mekke: (5.Çeyrek) [32]

 

        Berât ummak…

 

Üye’si olduğu Tek STK[33] olan Dâvûd el-Kayserî K.D.Derneği’nde[34] Eğitimler’e  Katkı’da bulunuyor.[35] Bir (Ak-en) Büro Emekçi’si..

Özel bir İmlâ’yla yazdığı[36] Türkçe’ye Wâqıf;  Kitâb ve Medenîyeti’nin Dil’i Arapça, Küresel Hegomonik Emperyal Dil İngilizce ve Yaşama Çevresi’nin Dil’i Almanca ile Alâqadâr…

Kulaklar’ı Sankritçe, İbrânice, Antik Grekçe, Latince ve Fars Dili’ne Mütealliq Yazılar’a ve Sohbetler’e Açık/Kabarık… [37]

 

*

Fikir Çilesi’nin kendisini 80 Yaşları’na dayadığı bir Şâir'in dediği gibi: 'İşte Hayât Kısa Çizgileri’yle bundan İbâret, Asıl Hayât İç’te, yâni Rûh’ta.'

Nefs-î Beşerî, İlâfi Nefhâ’nın Darbeleri’nden Azâde olmaya  Mütemâyil’dir. Nefs,  İçindeki 2.Ben’i İnkar’la Monist Karakter’de kalmak ister. ‘Öteki Şizofren’dir’ O’na göre.. Nefs’in İğwâsı’na Açık olduğu Şeytân’ı İnkâr eder. Şeytân’la Savaşım’ın Paranoya olduğunu öğretmiştir Modern Psikiyatri ona. Üniversitas’ın yıkadığı Beyn’i, Zaman’ın Rûhu’na (Zeitgesit) Muhlis bir Mü’min’dir. Ancak Düz çalışır Mantığı… Mantıqu’t-Tayr da ne? Erik Dalı’na çıkıp Üzüm yemek ha.. Âyetler’i Okuma’ya, Çözme’ye Waqt’i de Hewes’i de yoktur. Kısa Yol’dan Aspirin’le OL’muştur. Nefsi’ni, Rûhu’nun Ritmik Darbeler’i ile Te’dip edebilen Qalb, Mutmain’dir, Hewâsı’nın Tatmin’i Uzak’tır ona..

 

         *

 

2016 Umresi’ne kadarki Acenta böyleydi :

 

Pazartesi         Tertil IX [38], Tertil X[39]                  14 Gün'de bir Dönüşüm’lü sa.18.30  

Salı                   : Tertil XI[40], Tertil XII[41],                14 Gün’de bir Dönüşüm’lü sa.18.30  

Çarşamba       : Tertil XIII[42],  Medine Ufq’u:       14 Gün’de bir Dönüşüm’lü sa.18.30

                      İcra Toplantısı[43] :                      14 Gün’de bir Dönüşüm’lü  sa.19.30 

                     Tenwir Perspektif’i:                 14 Gün’de bir Dönüşüm’lü  sa.19.30 

Perşembe        :Tertil I , [44] Tertil II, [45]                    14 Gün'de bir Dönüşüm’lü sa.18.30

Cuma    Chat: Cuma Namaz’ı Önce’si

                            Görüşme Saat’i: Cuma Namaz’ı Sonra’sı

                     Tertil III, [46] Tertil IV, [47]  sa.18.30 14 Gün'de bir Dönüşüm’lü

Cumartesi       :Tertil V , [48] Tertil VI [49] sa.18.00 m,14 Gün'de bir Dönüşüm’lü

                      Ulum el-Hikme Dersler’i , sa.15.45

Pazar               :Tertil VII, [50]  Tertil VIII  [51], sa.18.00 , 14 Gün'de bir Dönüşüm’lü[52]  

        Ve Hafta içi   : Öğle-İkindi Salâtları’nda çoğunlukla Dâru’d-Dâwûd’dayım.

Ramazan        : Programlar Lağw. Şehr-u Ramazan gelmişse.[53]

 

2014-2017[54]

        I.Maarif Dönem’i

Temel Dersler

 

2014 Bahar  00        Dilbilimler’i ve Dil Hikemiyât’ı    Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

2014 Güz      01        Qur’ân İlimler’i                                Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

2015 Bahar  02        Riwâyet İlimler’i I                           Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

2015 Güz      03        Müslüman Düşünce Târih’i        Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

2016 Güz      04        Medine Öncesi Düşünce Târih’i Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

2016 Güz      04        Medine Sonrası Düşünce Târih’i Eylül-Ekim-Kasım-Aralık          Paz. Sal. Çar. Sa.18.00

2017 Bahar  05        Riwâyet İlimler’i II                          Şubat- Mart-Nisan-Mayıs

2017 Bahar  06        Bilim Târih’i ve Bilim Hikemiyât’ı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

 

(Tek Kerelik) Tamamlayıcı Dersler

 

2014 Usûl-u Fefaqquh      

2014 Dilbilim                     

2015 Medya-İletişim        

2015 Medine’nin Kapılar’ı 

2016 Al-i İbrâhim               

2016 Varoluşculuk                   Eylül-Ekim-Kasım-Aralık  Cu. Sa. 17.45

 

         ZAMAN ALGI’SI:

 

         Hâl:

 

 

         'Asr-ı-Nebi'yi izleyen 12 Qureyşî Yüzyıl'ın ardından Roma Kuşatma’sı altı’ndaki Topraklar'da yaşadığım;

         Hâl Tesbit'im bu..

          1963 Ankara Anlaşma’sı ile Ulus Dewlet Süreci'ni İtmam ederek Avrupa Ümmeti'ne Duhûl Karar’ı alındığı bir Periyod'da doğan Kuşaktaşlarım içinde Varoluş Mücâdele’si verenler'e Cürmüm’ce Katkı'da bulunabilmek;

         Hâl'im de bu:  Evim’in Önü'nü süpürmek..'

 

 

        Kök'ü Mâzi'de olan Âti:

 

 

      'Nûh'dan Sonraki Ulu'l-Azm Mürseller'den İbrâhim a.ı Usûl'un  Başı'na (Mâzi Kök’ü) alacak olursak, Beşerîyet'in 2.500 Yıllık Dilimler'den oluşan 2 Büyük Çevrimi'nin ( Furu’: Mısrî Dönem ve Rumî Dönem) Uzatma Dakikaları'na Teqâbül eden Âti'nin Âqıbeti’nden Söz ediyoruz demektir. Ve Âqıbet Muttaqîler'indir. Dewr-i Fetret'in Bütünü’nü kapsayacak olan Küresel Roma Tezlimi'ni izleyecek bir Küresel Medine Tenwiri'ne Muntazır olanlardan'ım. Âl-i Muhammed'e Salât edenler'den olmanın Tâlib'i...' (K.E)

 

           İftirâlar’ın Ağı’nda İmaj-Makerlik

 

Mâsumiyet ne Mümkün, Enbiyâ bile Nefsi’ni Temiz’e çıkarmazken… Kamu Önü’nde iseniz Emîn’lik Berâtınız olmalı.. Şâibe altındaysanız çekilirsiniz Şâibe altı’nda bırakmazsınız Dininiz’i…Bazı Suçlamalar vardır ki Onur’dur aslında.. Kokuşmuş bir Çağ’a Teğet geçen değil, Fundementi’nden Kritik getiren olmak gibi.. Waad-i İlâhi’ye inanan bir İntizârınız varsa, Çılgın bir Medyum bulunabilirsiniz. Müslüman Ma’bedi’ne, Sırât-ı Müstaqîm’e Sağı’ndan, Solu’ndan yaklaşıp[55] Humanrigts’i, Demokrasi’yi satanlar’a, Müteceddid’e, Mütenebbi’ye  Ma’bedim’in Göğsü’ne Oryantalist El’i değmesin’) diye Göğsünüz’ü Siper etmişseniz; Kitap Yüklüler’i[56] ürküten bir Ma’bed Diliniz (Mantıqu’t-Tayr) [57] vardır. Siperler Mahalleniz’e çevrilmişse; ‘Sâhibsiz Watan’a Sâhipler, Qıtmirler, ‘Baht-ı Kara Mâderler gönderir Mewlâ, Kelb-i Sâmirî[58]  havlaması tırsar, Baykuş Sesler’i kesilir. Sawt-ı Nebî Karşısı’nda Sesiniz’i kışmışsanız Sawt-ı Merkeb’in[59]    size  gürlediğini duyarsınız. ‘Sa’yınız yalnızca ‘Meşkûr-u İlâhî’ ile Mâkes bulsun’ diye bir Beqâ Tercihiniz varsa , (merkepleşmeyi Tercih etmemişseniz), Semerler’i Elleri’nde kalanları kızdırırsınız. Ne yaparsın ‘Adam’ın Eser’i kalır, Merkeb’in Semer’i’..

 

                Kişi Haqlar’ı Bilinc’i

 

           İş’in Baş’ı  ‘Nefsi’ni bilmek’tir.’ Nefsi’ni bilen’den Kul Haqq’ı Sâdır olmaz… ‘Rabbî’ni bilmektir.’ Rabbi’ni bilen Huququ’llâh’a Riyâkat’lı bir Hayat sürer. Kişi Haqq’ı Bilinc’i, Okur olmaktan geçer… ‘Oku da Adam ol Baban gibi, Eşek olma’ demiş Atalarımız.

          Dewr-i Fetret Kuşağı Mâzisi’nden utanıyor. ‘Adam’ olmayı Verili Dünya’da Kariyer Sâhib’i olmak sanıyor.. Egemenler’in taktığı Nişan’la dönüyor Memleketi’ne, Wâli oluyor.. ‘Adam olamazsın demiştin sen bana, bak Wâli oldum’ Küstahlığı’yla Ayağı Ayağı’nın üstündedir. Adam olmuştur Zannı’nca, ‘Baba’sı gibi Eşek olmamıştır.’ Modernite ve Geleneğin Qadim Trajedisi’dir bu.. Kürsü’de Yûsuf’u görmeyi bekleyen Ya’qûblâr’ın Yıkılış’ı..  (Devşirilme Sürec’i: Dün Jön Türkler Bugün Euro Türkler.. (Çifte Kişilik’li Hem Euro hem Müslümanlar (B.Tibi Örneği, Mankurtluk’tan Obamalığa…)

 

             Somut ve Somut olmayan Varlık Beyân’ı: (Haben oder Sein)

       -Yaşama Tarzım, (Günahlarım’la, Sewaplarım’la .. Âinesi İş’tir Kişi’nin)

      -Masaüstü Müştemilât’ı,

      -K.

 

          Akça’lı İşler:

 

           ‘Allâhu Ganiyyun ve Entumu’l-Fuqâra’ buyurur Kerîm Kitâb[60]. ‘Elçi’si de Faqr’ım Fahr’ımdır’ diyecektir. Dediği gibi de Wefât etmiştir. İlmen Faqr içindeyiz, Madden Ebû Zerr’dir Çizgimiz.. ‘Bilmeyenler ne bilsin bizi, bilenlere Selâm olsun.’

          Yaralı Kuş uçamaz, uçan Kuşlar’ı işâretler Îsâ Mesih’in İşâret Parmağı.. ‘Ey Engerekler Nesl’i, Gök’teki Kuşlar’ı görmez misiniz…… [61] ‘

          Biyografmiz[62] Hz.Rasûl’ün Siyeri’ne bir Dipnot’tur ancak.Mekke’sine (Mus’âbî Misyon)  ve Medine’sine (Muazî Misyon).. 

          *Qur’ân okumak, Qur’ân’la Hayât’ı dönüştürmek Namaz gibi, Oruç gibi İbâdet Hayâtımız’ın Mütemmim Cüzü’dür ancak.. ‘İn Ecriye illa li’llah’ [63] diye yürürüz. 29 Yıllık Tertil Serüvenimiz’in Bir Kuruşluk Parasal Beklenti’si ve Girdi’si Sözkonusu olmamıştır, olamaz.. Tüm Tertil Çalışmalarım Kamumalı’dır. İnternet’te Ücretsiz Dolaşım’a açılmıştır. Hayâtım’da hiçbir Türkçe Yazım’dan Bir Kuruşluk Kazanc’ım olmamıştır. Hiçbir Kimse Hayâtım’da veya Ölümüm’den sonra Ben’i veya Tertil Eserleri’ni satamayacaktır. (Mus’âbî Misyon)

         *Muâzî Misyon’un Medenîyet’in Medine’sinde Profesyonel Karşılığı Medreseler’dir. Muallimler, Waqıflar’ın Me’murları’dırlar. Ulûmul-Hikme ise bir Inqıta, bir Fetret Dewr’i Okulu’dur. ‘Kör olası Hâne’de…’ [64] Mâzereti’nin Arkası’na sığınıp, savunduğu Değerler’i Para Karşılığı satarak eğip bükmemek için Mektebî/Akademik Özgürlüğü’nde, Özgün Arayışlar’a İmza atar. Ne Siyasa’nın Memuru’dur, Ne Kapital Sâhipleri’nden beslenir, ne bir Cemaat’e Angaje’dir.. Sponsor’u yoktur, İnternet Sayfaları’nı Reklamlar’la bezemez.. Almanya Süreci’nde 6 Ders Serisi’nde  Tükettiği Aktüel Soluğu’nun Mütewâzi Karşılığı ile yetinmiştir (Hasene fi’d-Dünyâ bilmeyen Öğrencileri’ni Etrafı’ndan uzaklaştırarak kendini yalnızlaştırma Pahâsı’na Çevresi’ni daraltır. Paneller, Sempozyumlar ve dâhi Medyatik Şovlar’dan Şeytân’dan kaçar gibi kaçar. Medya’yı bir Silah gibi kullanan Çağdaşları’nın (Kuşaktaşları’nın) Şerri’ne Karşı Muawwezeteyn’e sığınır. Arkası’nı Güven’le dönebileceği Dost arar. ‘Weqab, Gâsıq’ olunca neler olmaz, [65]  Korkarız Allâh’tan korkmayan’dan. Eylemleri’ni Allâh’ın Nazar’ı ile firenlemesini bilmeyenler’den. 

 

           Numune-i İmtisâl (Doruklar):

 

           -Uswetü’n-Hasene, [66]

           Ellezine yü’minûne…’ Hitâb’ı ile başlayan Cümle’yi tamamlayan Wâsıflar’a İmza atmış Târihim’in Zirwe İsimler’i..

           -Öykündüklerim’i soranlar için I.Tabaqa’dan başlayan bir Dizi Genetik Kod saymak Mümkün.. [67]

 

 

Düşünce’nin (Genotip,Fenotip) Kodlar’ı:

 

           Aachen, Ağyazı, Âhi Evren, Akçalı İşler, Akkaya, Âkif, Aktuel Okuma, Alaq, Âl-i İbrâhim, Almanya, Altenbracher str., Anka Kuş’u, Arapça, Arbeiterklasse, Ashâbu’t-Tenwir, Asr Waqt’i, Auslaender, Ausreiss, Âyetler, Âyetler’in Yapıtaşlar’ı, Belediyecilik Oyun’u, Berlin Okul’u, Bağdad, Bağımlılık, İki Batı, Basel, Berliner, Betty Mahmoudy, Beytü’l-Hikme, Çamur, Çarşamba[68], Chat Saat’i, Cum’a[69], Cumasız, Cum’a Hitâbe’si, Cum’a Tilâwet’i, Cumartesi[70], Cumhurî Qarar, Cüzler[71], Çiğli, Çocuk Câmia’sı, Dağ Waaz’ı, Dakik, Dâru’d-Dâwûd, Dâwûd-i Qayserî, Deccâl-i Îsâ, Ders Sözleşme’si, Dewlet, Dewr-i Fetret, dır-dır, DİYD, Dişi Kuş, İki Doğu, Dortmund, Duha Waqt’i, Duisburg, Düşük Çocuklar, Ebû Sârâ, Ebû Zerr, Ecr, Eğitim Tebliğ’i, Elazığ, Emanet[72], Erciyes, Ersözlü, Essen, Facebook, Farsça, Hz.Fâtımâ, Fecr Waqt’i, Feminizm, Fikr-i Tâqip, Fukuyama, Gemlik, Gıybet, Günah, Grekçe, Hacer, Hacer-i Eswed, Hacer-i Muallaq, Hacc, Halil İbrâhim Sofra’sı, Hârûnî Misyon, Hz.Hadice,  Havaüssü, Hewam, Hikmet, Hira Bilinc’i, Huluqu’l-Azîm, Humanizm, Humanrights, Hükümet, Islah Projeler’i, İİİT, İngilizce, İnteraktif Okuma, İrâde Çatıştırma, İsrâil, İsmâil Oğullar’ı, İstanbul, İsewî Misyon, İ’tiqâf Günler’i, İzmir, İznik, Jonas str., Kayserewî, Kayseri, Kayseri Okul’u, Kelebek, Kent Düşler’i, Keup str., Kimlik ve Çığlık, Kindermoschee, Kişi Haqlar’ı, Kozaklı, Köln, Köpenick, Körfez Deprem’i, Kreuzberg, Kuşlar, Kuşoğlu, Küresel Medine, Küresel Roma, Kütüphâne[73], Latince, Leine str., Leylâ, Leyl Waqt’i, Leyle-i Qadr, Legalite, Luqmânî Misyon, Mağlubiyet, Mâide, Malcom X, Mantıqu’t-Tayr, Masa’ya, Medine, Medine’nin Kapılar’ı, Medeniyet, Mehdiyyet, Mekke, Mesihiyet, Meşruiyyet, Meşweret Ahlaq’ı, Mew-ûde, Mısrî Çevrim, Mim Demokratlar, Muâzî Misyon, Muhâlefet, Muqâbeleler[74], Musâbî Misyon, Mülheim, Müslüman Doğu Roma, Müzâkere Saat’i, Naqip, Naqipler Toplantı’sı, Nefsim, Neukölln, Nortmark, Nuzul-i Îsâ, Nuzul Wasat’ı, O, Okurluk, Okul Meclis’i Ölüm, Paylaşım Ahlaq’ı, Pazar[75], Pazartesi[76], Perşembe[77], Pınarbaşı, Proje Sorumlular’ı, Ramazan ,Paralel Dersler, Risâlet Risâle’si, Ruhrberg, Rumî Çevrim, Qıraat Halka’sı, Qıraat Wasat’ı, Qudüs, Qufe, Qur’ân, Qureyş, Qureyşî Yüzyıllar, Saatler, Salawât, Salı[78], Samanlık, Sanal Müzakereler, Sankritçe, Schönlein str., Segitzdamm, Sembolik Anlam, Sesselmannweg,  Sigara, Sipahi, Sivilizasyon, Siyer, Siyer’e Zeyl, Sms, Soğan-Ekmek, Solingen, Sonbahar, Sorumluluk Bilinc’i, Stadtallendorf, Şeytanlarım, Şuaybî Misyon, Taceddin Dergâh’ı, Târih’in Son’u, Teaqqul, Tenfiz, Tenwir Aksiyon’u, Tenwir Kamplar’ı, Tenwir Parti’si, Tertiller, Tilâwet Cuma’sı, Ulûm el-Hikme, Untengörather str., Urfa, Uzatma Dakikalar’ı, Üşümek, Varoluş Bilinc’i, Varoluş Buluşmalar’ı, Varoluş Kuşağı, Veterinerlik, Yazmak, Yusufeyn, Yeşil Kalvinizm, York str., Waraqa’l-Cenne, Wizr Paylaşım’ı, Wedâ Hutbe’si, Wedding, Weled-i Bush, Zeytûn Dağı,Zuhr Waqt’i,

 

           En Nefret ettiği Sorular:

 

           Burda Sigara yakabilir miyim?’ (Hele Sigara içmediğimi, bundan Rahatsız olduğumu bilenlerce sorulunca…)

           Kitab yazıyor musunuz?’ [79] (Yazarlık diye bir İddia-Hedef Sâhib’i olduğunuz Zannı’yla.. Okurluğa Terfi etmeyi öğrenecekler ne kadar da Yekûn tutuyor…

 

Konuşmalarınız’ı kaydedebilir miyiz?’ (Ses-Görüntü. Bana Asl’ı Teslim edilip, Kopya’sı İmhâ edilmemiş her Kayıt’tan Dawacı’yım Mahşer’de)

          Çalışmak’tan yorulmuyor musunuz?’ (Bu Soru’yu cewaplamaktan Yorgun’um, buna Emin olabilirsiniz)

          Şu Konu’da bir Fetwâ verir misiniz?’ (Mus’âbî Kimliğin İş’i mi bu şimdi? Muallim Sapkam’sa Balık tutmayı öğretmek içindir ancak, Balık Tewzii değil.)

 

          Nefret ettiği Tawırlar:

 

          -Hz.Rasûl ve Pâk Ehli’ne Hürmetsizlik,

          -Waqit Hırsızlığı,

          -Yapamayacağı Şey’e Söz vermek, Söz verdiği Şey’i yapmamak,

          -İrâde Çatıştırma,

          -Maske,

          -Hased,

          -Dünyâperestlik,

          -Mahrem’i deşen Tecessüs,

          -Dâwetsiz Misâfirlik, Emr-i Wâqiler doğurmak, Geyik Muhabbet’i,[80] 4.Kez Zil’e basış,

         -On-line’de Meşgul görünmene Aldırış etmeyen, kendisi Meşgul değilse ona Cewap vermeye Mecbur olduğunuzu sanan Bedewiyet…

          -Gazete okumayı, Haber dinlemeyi küçümseyen Edâlar,

          -Kifâye’yi Kelâm (Müzâreke-i Kêlam) bilmez, Görüşü’nü Qabul’e Zorlayı’cı Retorik,

          -‘Kerwan Yol’da Düzelircilik’, Husban (Hesaplı İş yapan) Rabb’in Hesapsızlığı İlke edinmiş Kulları’nın Tawırlar’ı..

          -Ehliyetsiz’le Meşweret  ya da Meşweret’in İcrâsı’na Muhâlefet.

          -Legalite’ye [81] tapan Meşruiyet’i onda arayan Garb-zedelik.

          -Terörize edici Aktiviteler, bir Türlü Said olamayan Şaqıy Hırçınlıklar’ı

          -Dengi’ni bekleyen Hediyeleşme,

              -Haber Grupları’nda Muhatabı’nında hazır olduğu Tartışma’ya bırakılmış Konu’yu Kulisler’e çekerek Hümeze-Lübezemsi Girişimler,

           -Çalışmaları’nın Araçsal Maşalar’ı olan Şeyler’i (STK, Legalite Forumları vd) Bâtını’ndaki Karşılıklar’ı Hilâfı’na Gerçeklik atfetmek ve Gerçeğin yerine İqâme etmek..

 

          Refleksler:

 

          -İlkeler’i üzerinde Ödünsüz, Öfke’li,

          -Dostlar’la İlişki’de Hassas, Alıngan,

          -Doğruluğu’nu sorgulayana Karşı bir Çırpı’da Bütün İlişkiler’i kesebilen,

          -Mahremi’ne Müdâhil’i asla affetmeyen, Luzumsuz Tecessüs’den Muzdarib…

         -Projeleri’nin Tahrif’le kendisine Dönüşü’nü qabullenemeyen.(Tahrif Sonrası kendisine dönen Proje’nin Bütünü’nden Beri olur. Hele Tertiller’le Alaqalı’ysa..)

 

         Çalışma Ofisi’ndeki Tabela:

 

‘Allâh Konuşmalarımız’ı işitiyor, Şeytânlar dinliyor. Bir Tanımı’na göre de Mü’min, ‘Eli’nden, Dili’nden Kardeşi’nin Emin olduğu, Dili’ne Hâkim olan Kişi’dir.’ Kardeşler’in duyacak olsa hoşlanmayacağı Söz’ü etmek Gıybet’tir ve Gıybet ‘Ölü Et’i yemek’ Çirkinliği’nde bir Kul Haqqı’dır.[82] Konuşan da Dinleyen de Mes’ul.’

‘Suqût Orucu’ndayız. Teberrüken Qur’ân dinliyoruz.Lütfen size mahsus bir İstisna beklemeyiniz.Kararımız’a Saygı duyunuz. ‘ 

 

Wasiyyet:

 

-‘We tewâsawbi’l-Haqqı , we tewâsawbi’s-Sabr[83]

-Sürekli Qur’ân dinleyebileceğim bir Maqber’de Toprak’la buluşabilmek… Qısmet.

 

Dâru’l-Muqâmet:

 

‘Üç Sınıfsınız’dır o Gün’ buyrulur. Bütün Çaba 3.Klass’a düşmemek için. (Ashâb-ı Şimâl/Meş’eme).

 

 Son Dilek:

 

 

Allâhım Muhammed ve Âl-ine Salât et, beni de Âl’i olmayı başarabilenler’den eyle:

 

Hüwe’l-Bâqî:[84]

                     Bir Yokmuş..

                    *Duyurular ve Şeffaflık İlkesi’ne Sadâqatimiz, Sayfa’yı sık Aralıklar’la güncelletecektir.

ok

 

 

Son Güncelleme/Letzte Aktualisierung/Last updated: 08.03.2017  

Ulum el-Hikme Okulu 2001

[01.05.2001]

 

 

 [1]           ‘Külli Nefsun Zâikatu’l-Mewt..’ Mezar Taşı’nı görebilmek.. Gördüğün Gün belki Son Günü’ndür, Yarın’ın yoktur diye yaşayabilmek. Parantez’i yaşarken kapatabilmelisiniz ve yeniden açılacağını unutmadan.  Gelenek bunun için Râbıtâ-ı Mewt Çözüm’ü bulmuş.            

[2]           ‘Sümme yuhyi…’

[3]           Teşrî Âyetler Besmele ile okunur, Kewnî Âyetler’e Besmele ile başlanır. İnsanlığı okumaya Besmele ile başlıyorum. O İnsanlar’dan olabilmek için, Nefsim’i Besmele ile okumak istiyorum. Okuma’ya Nefsim’den başlıyorum. Tezkiye etmek için değil, Tathir kılabilmek için. Kendim’i tanımama Şeytân’ın katacaklarından İstiâze ediyor, recm’ediyorum onu.

[4]          ‘Hu w’allâhu Ehad

[5]          ‘we lem yekun lehu Küfüwwen Ehad

[6]           96/el-Alaq 1 Emri’ne Me’mur.

[7]           96/el-Alaq 3,4 Gereği Muallem.

[8]           Zâhir’in Bâtın’a Yönelim’i, Leyl’in Nehâr’a Yürüyüş’ü, İkiliğin İptal’i Birliğe Yürüyüş..  Biriciğe Wuslat, Ötesi Bahâne, Asl’a Hizmet’i Oranı’nda Anlamlı ve Kutsal.

   Acı saplanıyor Böğrüm’e

Yüreğim’de bir Daralma

Varolma’nın Sancısı’nı çekiyorum ,

Varetme’nin Sancısı’nı,

Firaq’ın Wuslat’a bu kadar Yakın olduğunu

bilmiyordum .

Doğma’nın Sancısı’nı çekenler: Oğullar

Âşıklar, Doğurma’nın Sancısı’na Gebe..

Dilim’de o Hece.

Bilmiyordum

Hicrân’ın Wuslat’ın Öteki Yüz’ü olduğunu

Wuslat’ın Yüz’ü olduğunu

Hicran’ın Yüzsüz olduğunu

bilmiyordum.

Günü’ndeyim Doğum’un

Günü’ndeyim Doğu’nun

Wuslat ve Astar’ı Hicran

Haydi doğun.  (27 Mayıs 2009 Gece Yarısı)

         ‘1397 ve 1398 Yılları’nda yazdığınız Şiirleriniz’i aldık. Şiirleriniz Uyku Hâli’ndeki Konuşmalarınız ve Hezeyanlar’dan İbâret. Nerden geliyor bu Tür Öfke, bu Diş Gıcırtdatmalar, bu Patırtı? Çok Merak ediyorum, kendinizle Yıllar’dır nasıl bir arada oturabiliyorsunuz. Nedir sizi hop oturtup hop kaldıran. Bu Asâbiyet’le bir de Güzellik Peşi’nde koşuyorsunuz. Şiir yazıyorsunuz. Bunların henüz Şiir’le Yakın Uzak hiçbir İlgi’si yok. Sakın kendinizi kandırmayın. Çok okumanız gereken bir Çizgide’siniz anladığım kadarıyla. İlkin Sofuzâde Seyyid Hasan Hulusi Efendi’nin Mecmâu’l-Âdâb İsimli Eseri’ni okayacaksınız, bir Ders Kitab’ı gibi öğreneceksiniz, onları Gücünüz’ün yettiği kadar uygulayacaksınız. Aksi Taqtir’de yolladığınız her Mektub’u Üzüntü’yle okumaktan başka bir Şey gelmeyecek Elimiz’den’ ( C.Z/O. sh.95 ).

         ‘Yaşamayı bileydim hiç Şiir yazarmıydım ‘demiş Şâir, Öteki Diwân’ı için ‘Burda Şiir arama, hiç yok’ diyecek. Beriki ‘isteyene dağıtır Şâirliği, Göz’ü Büyük Sanatkâlık’tadır’. Şu’rediş’in Zirwesi’ndeki Elçisi’nin Şi’r’e Nisbeti’ni reddeder Mewlâ. Elçi’si, ‘Öyle Şiir var ki, Hikmet’tir’ buyurur. Şâir Söz’ü Nef’i’nin Kellesi’ni aldırtır, ‘Söz ola kese Savaş’ı ‘ der Ozan .

[9]           Çamur’dan yaratılan İnsanlar’dan… Çamur’a düşer zaman zaman. Çamur’dan olan’ı Çamur’a bırakacak bir Gün.. Teswiye edildiğimde Rûhu’llâh’tan bir Nefhâ aldığımı biliyorum. Hulq’um kirlendikçe O Rûh’u, hilâfeten  neffâse etmeye çalışıyorum, ‘İnâyeti’nle Başaranlar’dan kıl yâ Rab beni.’ Maya’sı Ateş’ten olan’ın, Kumaşı’nın Ateş’ten biçildiğini sanan’ın (mine’l-Cinneti we’n-Nâs) Şerri’nden Emîn kıl!

[10]          Rabbenâ  f’irliğ, Weliy Wâlideyne..  Musallî Namaz’ın Son Qâdesi’nde okur bunu.. Duâsı’nda içten olmayan’a, Salât’ın Weyl çekmesinden korkulur.

             Baba tarafından Eski-Kayseri Karakürkçü Mahallesi’ne Kayıtlı  Kuşoğlu, Anne Tarafı’ndan Emir Ewlâdlar’ı olarak anılan Cüzdancıoğlu-Arıcızâde Sülâlesi'nden. Altı Çocuklu bir Âile'nin ilk Ewlâd'ı. (Dâr-ı Beqâ’dan Mehmet Ersözlü, Fewziye, Hâdiye, ile Abdu’s-Sâmed, Ahmed ). 99 Zilzâli’nde İlâhî İrâde onları bize bağışladı.. Zilzâl Sonrası aldığı Duâlar’ın Qabul’ü için Duâcı’yım Mehmet’e..

[11]          Mesleki Çalışma’sı 12 Ay Gıda Kontrol Subaylığı ve sonraki Kısa Dönem Özel Sektör Deneyim’i ile Sınırlı. Almanya Yılları’nda Diploma Denkliği’ni (Berlin) Qabul ettiremedi. Eğitim’i ile İlgi’si Deontolojik olarak (Tıp ve Veteriner Târih’i) sürüyor. Âkif’e, ardında Çil Çil Safahât döktürken Uzun Yürüyüş, biz de Tertiller’de somutlaştı.

[12]         Lisans Derslerini izlediğim İ.Ü. Öğretim Üyeler’i: Abdurkadir Cüşen,Abdurrahman Aliy,Ahmet Ayhan Çitil,Ayhan Bıçak,Cahit Şenel,Cengiz Çakmak, Cüneyt Kaya,Çiğdem Dürüşken, Enes Kabakçı, Enver Orman,Fatih Özbay,Hidayet Arslan,İlhan Kaya,Mehmet Günenç,Melih Arat,Meral Sert Ağır, Muammer Ülker  ,Nazlı İnönü, Nur Taviloğlu ,Nurhan Atasoy,Uşun Tükel  ,Özgüç Güven,Sema Karakelle, Sevinç Gülseçen,Sibel Arkonaç,Sühendan Temeller,Şafak Hayri Ural, Şerare Yetkin,      Şevket Kamil Akar,Tarcan Yılmaz  ,Uğur Ekren,Uşun Tükel  ,Ünsal Yücel ,Yıldırım Güngör,Yıldız Demiriz,Yücel Yüksel, (Diğer Akademik Küme: Abdulkerim Bahadır,Abdullah Aydınlı,Abdullah Özbek,Abdullah Kahraman, Abdurrahman Haçkalı, Abdurrahman Özdemir,Adnan Demircan,Ahmet Bostancı, Ahmet Yücel,Ahmet Tahir Dayhan, Ahmet Turan Arslan,Ahmet Yaman,Ali Bulut, Ali Erbaş, Ali Gâlip Gezgin,Ali Öztürk,Ali Ulvi Mehmedoğlu, Alim Yıldız,Aliye Çınar,Alper Tolga Kumtepe,Ara Altun,Atilla Arkan,Aziz Doğanay, Bahattin Dartma, Barış Günaydın, Bekir Kuzudişli,Bilal Kemikli,Burhan Köroğlu, Burhanettin Tatar, Cafer Sadık Yaran,Cağfer Karadaş, Cakan Aydın , Casim Avcı,Cemalettin Erdemci, Cengiz Hakan Aydın,Cezmi Eraslan,Çağrı Erhan, Davud İltaş,Dursun Hazer,Ejder Okumuş, Elif Toprak,Emin Aşıkkutlu, Emine Kolaç,Engin Kurşun,Engin Tamer Şen, Enver Uysal, Erdinç Ahatlı, Erdinç Tokgöz, Esra Pınar Uça Güneş,Evrim Genç Kumtepe, Eyüp Bekiryazıcı, Fahrettin Atar, Faruk Karaca, Fatma Çiçek Derman, Fethi Ahmet Polat,Fuat Aydın, Gökhan Erdem, Gülsün Eby,Hacı Mehmet Günay, Hacı Yunus Apaydın, Halil İbrahim Kaçar, Halit Çalış,Haluk Akalın,Hasan Aksoy, Hasan Çalışkan,Hasan Hacak, Hasan Keskin,Hayati Hökelekli, Hüseyin Algül, Hüseyin Günday, Hüseyin Peker, İbrahim Aydın Yüksel, İbrahim Hatipoğlu, İhsan Güneş,İlker Usta, İlyas Üzüm, İrem Erdem Aydın,İsmail Taşpınar, İsmail Yiğit,Kamil Güneş , Kaşif Hamdi Okur, Kenan Olgun,Kürşat Çağıltay, Mazlum Uyar,Mefail Hızlı, Mehmet Ali Büyükkara, Mehmet Bayraktar, Mehmet Bayyiğit, Mehmet Dalkılıç Mehmet Emin Ay, Mehmet Emin Mutlu,Mehmet Fırat,Mehmet Özşenel, Mehmet Sait Özervarlı, Mehmet Şeker, Mevlüt Özer, Muhittin Serin,Muhsin Demirci, Muhammet Recep Okur, Mustafa Durmuş,Mustafa İsmet Uzun, Mustafa Özel, Mustafa Sinanoğlu, Mustafa Tekin, Mustafa Turan, Mustafa Ünver,Mustafa Yılmaz, Müjgan Yazıcı Bozkaya,Nejdet Karadağ, Nezip Orhon, Nihat Dalgın,Nilgün Özdamar Keskin, Nuri Kara,Nuri Köstüklü, Nuri Özcan, Oğuz Onay, Osman Çetin, Ömer Dumlu,Ömer Faruk Harman, Ömer Faruk Teber, Ömer Kara, Özgür Yılmazel, Özkan Dalbay, Rahmi Yaran, Ramazan Altıntaş, Reha Yurdakul, Rıza Savaş, Salahattin Polat, Selahittin Tolkun Selma Yel, Sema Aslan Demir, Serap Cavkaytar, Serpil Koçdar, Sinan Aydın, Suat Cebeci, Süer Eker, Süleyman Beyoğlu, Şahabettin Ergüven , Şefaettin Severcan, Şinasi Gündüz, T.Volkan Yüzer, Tacettin Uzun,Tahsin Görgün, Talip Küçükcan, Talip Türcan, Tevhit Ayengin,Tevfik Yücedoğru, Tuba Işınsu Duruş, Turgay Gündüz, Tunç Durmuş Medeni, Türkan Karakuş ,Uğur Dermân,Ulvi Murat Kılavuz, Vahit Türk, Vecdi Akyüz, Vejdi Bilgin, Yusuf Şevki Yavuz,Zekeriya Güler, Zeki Salih Zengin,Ziya Kazıcı, Zülfikar Durmuş,)

[13]            Ev Okullar’ı: Evler’i Qıble edinmek, Örümceği süpürmek, Perdeler’i, Pencereler’i açmak

             Yaz Okullar’ı: (Geçmiş’in Tâmir’î, Geleceğin İnşâ’sı)

[14]            Dördüncü 13 Yılım’a Giriş: 27 Mayıs 2001-2014

01 Alaq                 (27 Mayıs 2001)            02 Qalem     (15 Haziran 2001)       03 Müzzemmil          (06 Ağustos 2001)

04 Müddessir          (26 Ağustos 2001)      05 Fâtiha               (21 Ekim 2001)            06 Leheb              (28 Ekim 2001)    

07 Tekwir     (02 Kasım 2001)          08 A'lâ                 (01 Aralık 2001)            09 Leyl                 (20 Aralık 2001)         

10 Fecr                 (10 Ocak 2002)             11 Duha                 (09 Şubat 2002)           12 İnşirah             (20 Şubat 2002)

13 Rahmân             (28 Şubat 2002)          14 Asr                  (17 Mayıs 2002)            15 Zilzâl                (20 Mayıs 2002)        

16 Âdiyât              (28 Mayıs 2002)            17 Keeser             (08 Haziran 2002)        18 Tekâsur            (11 Haziran 2002)

19 Mâun               (19 Haziran 2002)           20 Kâfirûn                 (26 Haziran 2002)        21Fil                   (02 Temmuz 2002)            

22 Felaq               (07 Temmuz 2002)          23 Nâs                 (12 Temmuz 2002)        24 İhlâs                    (18 Temmuz 2002)

25 Necm               (22 Temmuz 2002)         26 Abese              (22 Eylül 2002)             27 Qadr                (03 Kasım 2002)          

28 Şems               (08 Kasım 2002)           29 Buruc               (23 Kasım 2001)           30 Tin                 (15 Aralık 2002)

31 Qureyş              (23 Aralık 2002)          32 Qâria               (27 Aralık 2002)          33 Qıyâme             (07 Ocak 2003)     

34 Hümeze            (16 Şubat 2003)           35 İnsân               (25 Şubat 2003)           36 Mürselât           (28 Mart 2003)

37 Qâf                 (17 Mayıs 2003)          38 Beled               (01 Temmuz 2003)      39Târıq                 (21 Temmuz 2003)        

40 Qamer              (07 Ağustos 2003)       41 Sâd                 (01 Ekim 2003)             42 A'raf                (28 Aralık 2003)

43 Cin                 (21 Temmuz 2004)         44 YâSîn     (18 Ağustos 2004)       45 Furqân             (09 Kasım 2004)      

46 Fâtır                     (25 Ocak 2005)             47 Meryem  (11 Mart 2005)           48 TâHâ                (17 Haziran 2005)

49 Wâqıa                 (30 Ekim 2005)            50 Hadîd              (03 Şubat 2006)           51 Şuâra               ( 04 Mart 2006)        

52 Neml                (17 Ekim 2006)            53 Qasas              (18 Ocak 2007)             54 İsrâ                (16 Nisan 2007)

55 Yûnus              (05 Ağustos 2007)      56 Hûd                 (22 Kasım 2007)           57 Yûsuf              (24 Mart 2008)        

58 Râ'd                (13 Temmuz 2008)       59 Hicr                (25 Ağustos 2008)         60 En'am              (02 Aralık 2008)

61 Saffât               (16 Mayıs 2009)        62 Luqmân            (14 Kasım 2009)         63 Sebe                (18 Aralık 2009)

64 Zümer              (10 Şubat 2010)        65 Mü’min   (26 Nisan 2010)       66 Fussilet (20 Temmuz 2010)

67 Şurâ                (12 Eylül 2010)         68 Zuhruf              (04 Kasım 2010)        69 Duhan              (01 Şubat 2010)       

70 Casiye              (01 Nisan 2011)        71 Ahqaf               (08 Mayıs 2011)        72 Zariyet             (12 Haziran 2011)

73 Gâşiye              (11 Ağustos  2011)     74 Kehf                (06 Eylül 2011)         75 Nahl                   (25 Aralık 2011)

76 Nuh                (01 Mayıs  2012)       77 İbrahim             (29 Mayıs 2012)        78  Enbiya             (20 Temmuz 2012)

79  Hacc               (09 Kasım  2012)       80  Mü’minun          (26 Ocak 2013)         81 Secde               (24 Mayıs 2013)

82 Tur                 (23 Haziran  2013)      83 Mülk                (11 Temmuz 2013)     84  Haqqa   ( 22 Eylül 2013)

85  Mearic  ( 01Kasım 2013)        86  Nebe               (12 Aralık 2013)         87 Naziat              (21 Ocak 2013)

88  İnfitar              (11 Mart 2013)          89  İnşiqaq (30 Mart 2013)         90 Rûm                (24 Nisan 2013)

91  Ankebut            (23 Haziran 2014)       92  Mutaffifîn           ( 31 Ağustos 2014)     

 

[15]        Köpenick’te sonlanan 7 Zorluk Yıl’ı… ‘Her Usr’la birlikte bir Yusr’un olduğunu Tahsil ettiğim Öğretici Yıllar… ‘Qâria yaklaşıyormuş, Tecrübe ile öğrenmemiz’i Taqdir buyurmuş İrâde-i Külliye. Küllî İrâde’yi göremeyenler Hayât’ı okuyamazlar, ‘Yalan Dünyâ’yı sanki kendileri yaratmışlardır!’ ‘Selâmun alâ yâ Sâhibi’s-Sicn’i  (el-Qasas 5)

[16]         Bir ‘Besteck‘ Firması’nda (Nivella) ‘Modern Zamanlar’ Filmi’ndeki Çarli.. Eşeklik bile bir Sewiye belirtir, Robotluk.. Bugün, Alman Arbeiterklasse’yi, Marx’ın Çığlıkları’nı duymam için yerleştirilmiş olduğumu anlıyorum. 30 Kilo Kayb’ı, sızlayan Parmaklar.. el-Kerîm böyle buldu bizi ve Muâweneti’ne aldı..

[17]         

27 Haziran 1997            04 Temmuz 1997           11 Temmuz 1997            18 Temmuz 1997

25 Temmuz 1997          01 Ağustos 1997          08 Ağustos 1997           15 Ağustos 1997

22 Ağustos 1997           29 Ağustos 1997          05 Eylül 1997                12 Eylül 1987

19 Eylül 1997                26 Eylül 1997                03 Ekim 1997                10 Ekim 1997

17 Ekim 1997                24 Ekim 1997               31 Ekim 1997                07 Kasım 1997

14 Kasım 1007              21 Kasım 1997             28 Kasım 1997              05 Aralık 1997

12 Aralık 1997               19 Aralık 1997              26 Aralık 1997               02 Ocak 1998

09 Ocak 1998               16 Ocak 1998               23 Ocak 1998               30 Ocak 1998

06 Şubat 1998              13 Şubat 1998              20 Şubat 1998              27 Şubat 1998

06 Mart 1998                13 Mart 1998                20 Mart 1998                27 Mart 1998

03 Nisan 1998               10 Nisan 1998              17 Nisan 1998               24 Nisan 1998

01 Mayıs 1998              08 Mayıs 1998

[18]     Öncesi Bilgi Kitap Klüb’ü, Köln Kitap Klüb’ü,

        Ortası  Treffpunkt-Bibliothek.

        Sonrası: Ulum el-Hikme Kütüphâne’si: 7+2 Reon’lu Sistematik..

        (1.Dil Bilimler’i, 2.Qur’ân İlimler’i, 3.Riwâyet İlimler’i, 4.Medenîyet Târih’i’, 5.Genel Düşünce Târih’i, 6.Ehl-i Kitap, 7.Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si, 8.Tasnif Dışı. 9.Çocuk Edebiyât’ı)

[19]           Bir Baba   olarak, Babalar’la  Luqmânî Hikmet’i Arayış.. Göksel Sofra ‘Mâide’nin Seriliş’i (4 Kasım 1997- 4 Kasım 2007). Hars-ı Berlin’e saçılmış bir Tohum… (M.İ.B. Böchk str.47-48)  Mahluq’u bilmese de olur, Güzel bir Çiçek gibi bitirecek olan Hâlıq’tır. ‘Dünyâ’nın Bütün Çiçekleri’ne olan Özlem de Evi’nin Bahçesi’ni sulamakla başlar.. Fâtıma’ya Mekke ve Medine’yi bahşeden Âb-ı Hayât… Sula ve Emânet et… ‘Ehli’ni Namaz’a alıştır’ buyurur Kitâb. Kulağa okunan Ezân, Wicdân’a okunan Ezân’dır, bir Gün Saflar’a koşturur Çiçekler’i. 20 Nisan Yetimler Günümüz.

01 Alaq (04 Kasım 1997)          02 Qalem (11 Kasım 1997        03 Müzzemmil (18 Kasım 1997)

04 Müddessir    (25 Kasım 1997)               05 Fâtiha  (02 Aralık 1997)                         06 Leheb (11 Aralık 1997)    

07 Tekwir    (20 Aralık 1997)                      08 A'lâ  (26 Aralık 1997)                             09 Leyl   (30 Aralık 1997)         

10 Fecr   (06 Ocak 1998)                             11 Duha    (14 Ocak 1998)                        12 İnşirah (20 Ocak 1998)

13 Rahmân (27 Ocak 1998)                       14 Asr  (05 Şubat 1998)                             15 Zilzâl   (11 Şubat 1998)        

16 Âdiyat (17 Şubat 1998)                         17 Kewser (26 Şubat 1998)                       18 Tekâsur (04 Mart 1998)

19 Mâun (08 Mart 1998)                             20 Kâfirûn   (15 Mart 1998)                       21 Fil   (21 Mart 1998)            

22 Felaq  (30 Mart 1998)                            23 Nâs   (05 Nisan 1998)                           24 İhlâs (12 Nisan 1998)

25 Necm  (22 Nisan 1998)                         26 Abese (27 Nisan 1998)                         27 Qadr  (03 Mayıs 1998)          

28 Şems  (10 Mayıs 1998)                         29 Buruc  (21 Mayıs 1998)                         30 Tîn (25 Mayıs 1998)

31 Qureyş    (03 Haziran 1998)                  32 Qâria  (09 Haziran 1998)                      33 Qıyâme  (12 Haziran 1998)     

34 Hümeze (23 Haziran 1998)                    35 İnsân (? Temmuz 1998)                        36 Mürselât (10 Temmuz 1998)

37 Qâf  (15 Temmuz 1998)                        38 Beled (22 Temmuz 1998)                     39 Târıq   (29 Temmuz 1998)        

40 Qamer  (07 Ağustos 1998)                     41 Sâd  (12 Ağustos 1998)                         42 A'raf (15 Ağustos 1998)

43 Cin (19 Ağustos 1998)                           44 YâSîn    (02 Eylul 1998)                        45 Furqân  (10 Eylül 1998)      

46 Fâtır  (13 Eylül 1998)                             47 Meryem (17 Eylül 1998)                       48 TâHâ (24 Eylül 1998)

49 Wâqıa  (01 Ekim 1998)                          50 Hadîd (11 Ekim 1998)                           51 Şuâra  (20 Ekim 1998)        

52 Neml  (2? Ekim 1998)                           53 Qasas (05 Kasım 1998)                        54 İsrâ (14 Kasım 1998)

55 Yûnus  (18 Kasım 1998)                        56 Hûd   (28 Kasım 1998)                          57 Yûsuf  (03 Aralık 1998)        

58 Râ'd  (07 Aralık 1998)                            59 Hicr  (16 Aralık 1998)                            60 En'am (23 Aralık 1998)

61 Saffât  (02 Ocak 1999)                           62 Luqmân (6 Ocak 1999)                        63 Sebe  (19 Ocak 1999)         

64 Zümer  (26 Ocak 1999)                         65 Mü'min  (2 Şubat 1999)                        66 Fussilet (10 Şubat 1999)

67 Şûra (18 Şubat 1999)                            68 Zuhruf  (2? Şubat 1999)                        69 Duhan  (01 Mart 1999)        

70 Câsiye  (27 Mart 1999)                          71 Ahqâf   (2? Mart 1999)                         72 Zâriat (5 Nisan 1999)

73 Gâşiye  (09 Nisan 1999)                        74 Kehf (25 Nisan 1999)                            75 Nahl  (03 Mayıs 1999)         

76 Nuh (16 Mayıs 1999)                             77 İbrâhim (23 Mayıs 1999)                        78 Enbiyâ (13 Haziran 1999)

79 Hacc  (2? Haziran 1999)                      80 Mü'minûn (3 Temmuz 1999)                 81 Secde  (1? Temmuz 1999)       

82 Tûr ( 11 Temmuz 1999)                         83 Mülk   (26 Temmuz 1999)                      84 Haqqa (08 Ağustos 1999)

85 Meâric  (12 Ağustos 1999)                    86 Nebe  (15 Ağustos 1999)                      87 Nâziât   (25 Ağustos 1999)      

88 İnfitar   (29 Ağustos 1999)                    89 İnşiqaq (05 Eylül 1999)                        90 Rûm  (10 Eylül 1999)

91 Ankebut (12 Eylül 1999)                       92 Mutaffifin  (19 Eylül 1999)       

                                                                                               93 Baqara   (23 Eylül 1999)     

94 Enfâl   (06 Kasım 1999)                        95 Âli İmrân (21 Kasım 1999)                    96 Ahzâb (2? Kasım 1999)        

97 Mümtehine (5 Aralık 1999)                    98 Nisa (1? Aralık 1999)                            99 Qıtâl  (18 Aralık 1999)          

100 Talaq   (26 Aralık 1999)                       101 Beyyine (31 Aralık 1999)                     102 Haşr  (05 Ocak 2000)        

103 Nûr   (06 Ocak 2000)                          104 Münâfiqûn  (27 Ocak 2000)                 105 Mücâdile    (10 Şubat 2000)

 106 Hucurât  (14 Şubat 2000)                  107 Tahrim  (24 Şubat 2000)                     108 Tegâbun (? Mart 2000)   

109 Sâf   (12 Mart 2000)                           110 Cum'a  (19 Mart 2000)                        111 Fetih    (27 Mart 2000)     

112 Mâide (9 Nisan 2000)                         113 Tewbe (23 Nisan 2000)                       114 Nasr  (30 Nisan 2000)        

[20]          Kezn değil Qarz, Ribâ değil Fâiz.

[21]         

 

[22]          A.Erdoğan.’’İslâmî Perspektif’le Târih Yorum’u, Küreselleşme, Medeniyet, Doğu-Batı Karşıtlıklar’ı ve Târihsel Dinamikler’i.. Kavramlar’ı Haqiqi Anlam Çerçeveleri’ne oturtan Çalışmaları’yla tanınan Kemâl Ersözlü Târih’e Yön veren Wahiy Merkezi’nde Asıl Karşıtlığın Doğu ve Batı arasında değil Haqq ile Bâtıl arasında olduğunu vurguladı. Medeniyet’i Tekil olarak İslâm Bağlamı’nda tanımlarken Batı Küreselleşmesi’ni Mısır ve Roma İzleği’ne oturtuyor. Ona göre küreselleşen Roma’ydı… Batılılaştırma Roma’nın Küreselleşmesi demektir ve Sivilizasyon’dur.

[23]          2001-2010 arası Grup’ta Mailler’i gözükmüş İsimler: (Akif Emre, Aliye Çınar, Bahattin Sağlam, Bülent Koruyucu, Celaletin Vatandaş,  Cihan Aktaş, Dursun Çiçek, Edip Yüksel, Emine Aslaner, Emir Cengiz,  İsmail Doğu, Hasan Ersözlü, Hayrettin Soykan, Hülya Aslan, İhsan Eliaçık,Kenan Çamurcu, Mustafa Ersözlü Sibel Eraslan, Sinami Orhan,  Yıldız Ramazanoğlu, Yusuf Kaplan, Yusuf Yerli )

[24]          Varoluş Buluşmalar’ı:

            1.Buluşma: 03 Mayıs 2008

            2.Buluşma: 22 Mayıs 2009 

            3.Buluşma: 29 Mayıs 2010 

            4.Buluşma: 29 Mayıs 2011 

            I.Buluşma: 29 Mayıs 2012 

            II.Buluşma: 01 Haziran 2013 

              III.Buluşma: 25 Mayıs 2014 

              IV.Buluşma: 23 Mayıs 2015  Hafta’sı.

            Tüm Buluşmalar’ın Değişmez Panoramik Başlıklar’ı:

            1-Siyâsî Panaroma, 2-İlmî Panaroma, 3-İqtisâdî Panaroma 4-Direniş Hareketler’i. 

            Katılımcılar: Yalnızca Grup Üyeler’i,

            Evsâhib’i: Her bir Kuşaktaş.

            Da’wet Sâhib’i: Kim Erken kalkar, Ezân okursa.. 

             

[25]         

[26]          ‘Qur’ân Tefsiri’nde Mushaf  Sırası’yla Okuma Yöntemi’ni değil, ‘Tertil’i, Qur’ân’ın Nuzûl Sırası’nı Esas aldı. Bi’set'in İlk Yılı’nda, İlk Nâzil olan Sûreler’den başlayarak, her biri Ortalama bir Yıl’a Tekâbül eden, ‘Tertil Okumaları’nda’, ‘Canlı Ders’ ve ‘Katılımcı Performansı’  Esaslı Tefsir Çalışmaları’nı 20 Yıl’ı Aşkın Süre’dir sürdürüyor. İnzâl olunmuş, Beyân edilmiş, Öğretilmiş ve iki Kapak arasında yazılmış bulunan Qur’ân’ın ‘Yazan’ı değil, okuyan, öğrenen ve anlayan’ı’ olarak ve ‘anladıklarını Sahifeler’e, Satırlar’la sabitleyip, durağanlaştırmadan’, ‘Aktüel Yorum ve Algılar’a Açık’  bir Tarz’da ‘paylaşmayı’ Çalışmaları’nda Esas aldı. Bu Tercih’i dolayısıyla ‘Birikimleri’ni kitaplaştırmaktan kaçındı’ ve bu Yönü’yle kendisini de  Qur’ân’ın Tefsir ve Yorumları’nı iki Kapak arasında toplayan ‘Müfessir’ olarak değil, ‘Okunan Kitab’ Anlamı’ndaki Qur’ân’ı okuyan ‘Qaarî’ ve Mürebbi / Muallim’ olarak tanımlamayı Uygun buldu. Qur’ân ‘Okuma ve Tefsir Çalışmaları’nda’, Âyet’in Nâzil olduğu Sahâbe tarafından okunduğu ‘Nüzul Ortam’ı (Wasatı)’ ve Çağımız’da tarafımızdan okunan ‘Qıraat Wasatı’ Paraleli’nde, ‘Aktüel bir Qıraat (Okuyuş)’ ortaya koymaya çalıştı. Bu Aktüel Okuyuş’un, Nuzûl Wasatı’nda olduğu gibi, ‘Tenwir Aksiyonu’na’ yâni ‘yaşanılıp, Hayât’a aktarılmasına’ Yönelik olması Gerekliliği üzerinde durdu. Qıraat Halkalar’ı Bünyesi'nde Dâvûd el-Kayserî Derneği’nin Öncülük ettiği Tertiller'de Ta'lim'e Dewâm ediyor. ‘ O.Gerçek

[27]          1983’ten beri Elazığ (A.M.Akman, S.Türkkahraman), Kayseri (A.Token), Bursa (A.Baydar), İzmir (M.Ekinci), Solingen (S.Kocaman), Köln (S,A.Yalçın, T.Şimşek) , Düsseldorf (H.Korkmaz), Duisburg(M.Doğan), Berlin’de (İ.Büyükbaş, B.Çifci)  Münzel Hikmet’le Alaqa’yı Tahkim kılma Arayışlar’ı… Sonra Naqipler’le Yol’a Dewam.. Murat Balanlı , Ahmet Şenaltun   , Yusuf Yerli , İsmail Doğu , Mehmet Alpcan , Osman Gerçek   , Seyyid Şişman, İbrahim Oğuz, Mustafa Akdeniz, Mustafa Ersözlü, Taha Yerli, Fatih Özer, Mustafa Yıldız, Yahya Görüryılmaz, Muvahit Beşir Utlu, Hakan Karagöz, M.Mansur Tultay, Yunus Ergin, Ömer İkbal Ayar,Vedat Karadayı (Wefâ’nın unutulduğu, Qadirşinaslığın pek de Erdem’den sayılmaz olduğu bir Dünyâ’da Eli’ndeki Fidan’ı Toprağa götürmekte gördüğümüz Herkes’e Şükrân Borçlu’yuz. Adları’nı Gönüllerimiz’e naqş’ederiz. Mahluqu’na Teşekkür edemeyen, Hâlıqı’na şükredemezmiş.)

[28]          Kent Düşler’i Nostalji ve Ütopya Bağlam’ı dışında..

[29]          Ontoloji Görüş’ü: Tanrı'nın Bilgisi’nde Ezel ve Ebed (hep Var olan ve olacak olan) Şeyler (Eşyâ) 'ol' İrâdesi’nin Tezâhür’ü olarak  Zâhir oldu (Dışsal Varlık kazandı). İnsân Varlık Ağacı’nın (Şecere-i Kewn) Meyve’si olarak, kendi Varoluşu’nun Gerçekleşmesi’ne Özgür İrâde’si ile katılabilecek Potansiyel ile Diğer Varlıklar içinde Mümtaz Yeri’ni aldı. Yaradılış’ın 6.Periyod’u onunla başladı. Sonsuz Yaşam 7.Gün'de (Yewm-i Âhir:Öteki Gün) Dewâm edecektir

[30]          Ulûm el-Hikme Süreci’nde Dinlediklerim:

            Ali Bulaç, Aydın Karakimseli, Bedreddin Çifçi, Celal Türer, Dursun Çiçek, Dücâne Cündioğlu, Ersin Kocakaya, Hikmet Zeyveli, İlhâmi Büyükbaş, İsmâil Doğu, Mehmet Ayman, Mehmet Bayraktar, Mehmet İçer, M.Ali Durmuş, Mustafa Demir, Mustafa Ersözlü, M.Kemal Özdemir, Mustafa Yiğit,  Muwahit Beşir Utlu, Tahsin Görgün, Ramazan Ertürk, Recep Aykan, R.İhsan Eliaçık, Tâceddin Şimşek, Târıq Ercan, Yûsuf Yerli,

[31]          Yorumcu: ‘Tek Boyutlu Düşünme Düzlemi’nden bilmiyorum ‘Kaç Boyutlu Düşünme Aşaması’na Yükseliş… Asırlar’ı, Peygamberler ve Kitaplar’ı Bütün Zamanlar’a dağıtıp tekrar Zip-Dosya gibi Komprime edip oradan da Günümüz’e; sâdece İçeriği’ni bulmak, içini doldurmak Günümüz’ün Zengin Metodları’nı en Son Nokta’ya  kadar gererek, âdeta sömürerek yeniden yenilediğimiz ( Kuş Dili’yle) Hayât’a aktarmak gibi bir 'Anlık' Duygu Yoğunlugu yaşadım. ‘ S.

            Duâ:’ Rabbimiz’in uçurduğunuz Tenwir Kuşları’nı Tûr-u Sinâ’ya, Qâf’a, Faran’a ulaştırması Dileği’yle, Yer’e düşmemeleri için bizi Wesile kılsın. Sizi Allâh için seviyoruz. Dualar’da buluşalım.

            Mülâqat: Kuş Dil’i üzerine Talep edilen Mülâqat İsteği (İ.), Önceki Tecrübeler Tâmir edilene kadar İlke olarak Askı’ya alınmıştır.

            Tenwir II  : Tenvir Kampı II        Urfa, 28-30 Ekim 2009.

            Tenwir III : Tenvir Kampı III       Antakya, 23-25 Nisan 2010.

            Tenwir IV:  Tenvir Kampı IV       İznik, 28-30 Ekim 2010.

            Tenwir V:   Tenvir Kampı V        Konya, 19-22 Mayıs 2011.

Tenwir VI:  Tenvir Kampı VI       Kırşehir, 30 Eylül-01 Ekim 2011.

Tenwir VII: Tenvir Kampı VII      Ankara, 27 Nisan-29 Nisan 2012.

Tenwir VIII: Tenvir Kampı VIII    Afşin, 22 Ekim-24 Ekim 2012.

Tenwir IX:  Tenvir Kampı IX       Elazığ, 20 Nisan-21 Nisan 2013.

Tenwir X:   Tenvir Kampı X        Kastamonu, 26 Ekim-27 Ekim 2013.

Tenwir XI:  Tenvir Kampı XI       Samsun, 17 Mayıs-18 Mayıs 2014.

Tenwir XII: Tenvir Kampı XII      Sivas, 24 Ekim-25 Ekim 2014.

Tenwir XIII: Tenvir Kampı XIII    S, 23 Nisan-25 Nisan 2015.

 

            Bir süre Buluşmalar’ın Değişemez Panoramik Başlıklar’ı şunlar oldu:

            1-Siyâsî Panaroma, 2-İlmî Panaroma, 3-İqtisâdî Panaroma 4-Direniş Hareketler’i. 

[32]          1962-1975: Kuşoğlu /                          Halq,(Tıfl, Ümmî),

            1975-1988: Ersözlü /                           Hulq, (Gulâm, Teswiye Ediliş,Hamlık),

            1988-2001: Berliner/                             Roma’nın Batnı’nda, (Pişme, Medyen),

            2001-2014: Qayserewî/                                    Roma’nın Zahrı’nda, (Rüşd, Varoluş, Tenwîr),

            2016-        :   Mekkî                              Aysberg ve Metafor

[33]         Hayat’a Alaq’la Alâqa kurmuşlar için MMBM’dur Rahim. ’Medine’ye Müteweccih Bünyânen Mersus.’ Alaqa Asabiyye’dir, Sivil Toplum kokuşmaya Mahkum Cemiyet’in Hadârî Dergahlar’ı.. MMBM’ oluşmaya Mahkum Cemaât’in Hacerî Dokular’ı..

[34]         Bak: Ebubekir Kurban’ın Gerçek Hayât Röportaj’ı. (Bakamazsınız, çünkü yayınlanmadı). Dergi’den (Ü.A) daha sonra gelen başka bir Mülâkat Taleb’i bu nedenle reddedildi.

[35]          Maqarr-ı Ulemâ

Şerefi’d-Din ve’l-Mille Ödüller’i (Teşrifât’ı)

            Qur’ân-ı Kerîm’in Nuzulu’nden yaklaşık 650 Yıl sonra Dünyâ’ya gelen (1258), Wefâtı’nın üzerinden 660 Yıl geçmiş olan(2010) Dâwûd el-Qayserî Anısı’na…

            Ödül Dallar’ı:

            a)Asıl:Daâwûd el-Kayserî Jüri Özel Ödül’ü:Dâwûd el-Kayserî ve Düşüncesi üzerine yapılmış Çalışmalar üzerine her Yıl bir Çalışma ödüllendirilir

            b)Furu’:Klasik Eğitim Tarihimiz’de Maarif’e Konu olmuş, Temel Branşlar’da her Yıl birer kişiye (çalışmaya) Ödül verilir.

            1.Dilbilim ve Dil Felsefe’si:

            2.Qur’ân İlimler’i

            3.Hadis İlimler’i

            4.Medeniyet ve Tefekkür Târihimiz

            5.Uygarlıklar ve Felsefe

            6.Ehl-i Kitap (Diyalog ve Diyalektik)

            7.Bilim Târih’i ve Bilim Felsefe’si

[36]          Büyüyen Türk Dünyâsı’ndaki Parçalı Alfabe’den Müşteki. Medenîyet’in ElifBâ’sı ve Sivilizasyon’un Latin Alfabe’si üzerinden 2 Alfabe geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. İmlâ’da Taraf, Tez Sâhib’i, Tez’i ile Âmil. (Mülaqât’larda pek tabi İnsiyatif Sâil’de.)

[37]    İster misiniz bir Türkçe Anlama Özürlü çıksın, ‘Amma da Dil biliyormuş?!’ desin. Ana Dil, Düşünce’nin Ana Rahm’i.. Farz-ı Ayn, ötesi Kifâye.. Turist Rehberliği, ya da ‘Van Münit’ Caka’sı satmak’la İşimiz yok bizim. el-Kitâb’ı besleyen Kaynaklar’a Nufûz için Kifâyet Miqtar’ı…

[38]         2? Temmuz 2015

[39]          0? Ağustos 2015

[40]         2? Temmuz 2015

[41]         0? Ağustos 2015

[42]         3? Temmuz 2015

[43]          (Naqipler Toplantısı Her Ay’ın İlk Pazartesi’si yapıldı,Sonra 2 Hafta’da bir Çarşamba)

01.       06 Mart 2009                02.       30 Mart 2009                03.       04 Mayıs 2009

04.       01 Haziran 2009            05.       06 Temmuz 2009          06.       04 Ağustos 2009

07.       31 Ağustos 2009           08.       04 Ekim 2009                09.       02 Kasım 2009

10.       07 Aralık 2009               11.       04 Ocak 2010               12.       01 Şubat 2010

13.       01 Mart 2010                14.       05 Nisan 2010               15.       03 Mayıs 2010

16.       07 Haziran 2010           17.       05 Temmuz 2010          18.       02 Ağustos 2010

19.       06 Eylül 2010                20.       04 Ekim 2010                21.       08 Kasım 2010

22.       06 Aralık 2010               23.       03 Ocak 2011               24.       07 Şubat 2011

25.       07 Mart 2011                26.       05 Nisan 2011               27.       09 Mayıs 2011

28.       06 Haziran 2011            29.       04 Temmuz 2011         

[44]         2? Temmuz 2015

[45]         0? Ağustos 2015

[46]         0? Ağustos 2015          

[47]         0? Ağustos 2015          

[48]         0? Ağustos 2015

[49]         0? Ağustos 2015

[50]         0? Ağustos 2015

[51]         1? Ağustos 2015

[52]         Tertil Süreci’nde Sunumları’nı Dinlediklerim ya da Beklenti’de olduklarım:

001.001            096/Alaq I                    001-005            Murat Balanlı,

002.002            068/Qalem I                 001-004            Mehmet Alpcan, A.Alpcan, İ.Alpcan, Z.Alpcan,,

003.003            073/Müzzemmil I         001-009            İsmâil Doğu, D.Doğu, Z.H.Doğu, Z.Doğu,

004.004            074/Müddessir I           001-007            Yûsuf Yerli,S.Yerli,     

005.005            001/Fâtiha                    001-007            M.Beşir Utlu,   

006.006            110/Tebbet                   001-005      Osman Gerçek, H.Gerçek,A.Gerçek,S.Gerçek

007:001            096/Alaq II                   006-019            Ahmet Şenaltun,         

008.002            068/Qalem II                005-016            Hakan Karagöz,N.Karagöz,     

009.002            068/Qalem III               017-033            Fâtih Özer,M.Özer,      

010.002            068/Qalem IV               034-052            Yunus Ergin,

011.003            073/Müzzemmil II        010-019            Yahya Görüryılmaz, 

012.003            073/Müzzemmil III        020           M.Mansur Tultay,A.Tultay, E.Tultay,B.Tultay,

013.004            074/Müddessir II          008-030            Tâhâ Yerli,R.Yerli,

014.004            074/Müddessir III         031-056            Mustafa Yıldız,

015.007            081/Tekwir                   001-029            Vedat Karabacak 

016.008            087/A’lâ                       001-019            Hasan Ekici,    

017.009            092/Leyl                       001-021            Seyyid Şişman,           

018.010            089/Fecr                       001-030            Mustafa Özenoğlu,      

019.011            093/Duha                     001-011            İbrâhim Oğuz,  

020.012            094/İnşirâh                   001-008            Mustafa Ersözlü, N.Ersözlü,

021.013            055/Rahmân                 001-078            Abdurrahmân Kösedağ,

022.014            103/Asr                        001-003            Ömer İkbal Ayar, A.Ayar,A.Ayar,S.Ayar,

023.015            099/Zilzâl                     001-008            Hasan Ersözlü, F.Ersözlü, R.Ersözlü,

 

024.016            100/Adiyât                    001-011            Cevher Gürlevik ,

025.017            108/Kewser                  001-003            Hâyri Arı, T.K.Arı,

026.018            102/Tekâsür                 001-008            Yüksel Kahraman,

027.019            107/Mâun                     001-007            İdris Yoksul, E. Yolsul,

028.020            109/Kâfirûn                  001-006            Özden Karaçay,

029.021            105/Fil                         001-005            Necdet Paran,A. Paran,

030.022            113/Felâq                     001-005            Süleymân Melez,

031.023            114/Nâs                        001-006            Bekir Karabulut,M.Karabulut,

032.024            112/İhlâs                      001-004            Abdussamed Ersözlü,

033.025            053/Necm I                  001-035            Hârun Sönmez, A.Sönmez,

034.025            053/Necm II                 036-062            Ruhi Açıkgöz,

035.026            080/Abese                    001-042            Sâlim Mısırlıoğlu, N.Mısırlıoğlu,  

036.027            097/Qadr                      001-005            Mehmet İçer,

037.028            091/Şems                     001-015            Sâlih Özhaşlamacı,

038.029            090/Buruc                    001-022            Muammer Ünal, G.Ünal

039.030            095/Tîn             001-008            İbrahim Kamberlioğlu,

040.031            106/Qureyş                  001-004            Bülent Söyleyici,

041.032            101/Qâria                     001-011            Ömer Faruk Gunca,

042.033            104/Hümeze                 001-009            Mustafa Karakaya,      

043.034            075/Qıyâme                  001-040            Ömer Faruk Gunca,

044.035            076/İnsân                     001-031            Suat Kakriman,

045.036            077/Mürselât                001-050            İbrahim Ersözlü (61),

046.037            050/Qâf                        001-045            Necdet Kaplan,

 

047.038            090/Beled                     001-020            Hasan Akgüneş,                     

048.039            086/Târıq                     001-017            Akif Sağlam, A.Sağlam,          

049.040            054/Qamer I                 001-032            Mustafa Akdeniz,

050.040            054/Qamer II                033-055            İsmâil Gül,       

051.041            038/Sâd I                     001-016            Ali Hasözhan,  

052.041            038/Sâd II                    017-040            Ömer İrfan Toker,                   

053.042            038/Sâd  III                  041-070            İbrahim Ersözlü ??      

054.042            038/Sâd IV                   071-088            Eyüp Çetin,                 

055.042            007/A’raf I                    001-009            S.Uzunkol,                  

056.042            007/A’raf II                   010-025  Âdem Kıranatlı,H. Kıranatlı,Ş.Kıranatlı

057.042            007/A’raf III                  026-031            Osman Durmuş,                     

058.042            007/A’raf IV                 032-039            E. Sarıca,        

059.042            007/A’raf V                  040-053            Gökhan Gökahmetoğlu,,                     

060.042            007/A’raf VI                 054-064            Aziz Kahriman,           

061.042            007/A’raf VII                065-072            Adil Bayraktar,             

062.042            007/A’raf VIII               073-084            Ali Karabulut,              

063.042            007/A’raf IX                 085-099            Nasuh Olgun,              

064.042            007/A’raf X                  100-129            Musa Yılmaz,              

065.042            007/A’raf XI                 130-137            Selahattin Rumeli(Uzun),                     

066.042            007/A’raf XII                138-151            Harun Çelik,                

067.042            007/A’raf XIII               152-171            Nurullah Yağcı,            

068.042            007/A’raf XIV               172-188            Hasan Çilkolukısa,                  

069.042            007/A’raf XV                189-206            Mustafa Uluçay,

                       

070.043            072/Cîn                        001-028            Selami Tınaz, N.Tınaz,

071.044            036/YâSin I                  001-012            Cafer Altun,

072.044            036/YâSin II                 013-032            Mükremin Şaraplı, Hikmet Şaraplı,

073.044            036/YâSin III                033-050            Hasan Hüseyin Şahin,

074.044            036/YaSin IV                051-068            Erkan Özdemir,

075.044            036/YâSin V                 069-083            Serdar Kozan,

076.045            025/Furqân I                001-020            Ali Maden,

077.045            025/Furqân II               021-034            Kaan Balkaya,

078.045            025/Furqân III              035-044            Kenan Vural,

079.045            025/Furqân IV              045-060            İrfan Tan,

080.045            025/Furqân V               061-077            Gökhan Özdemir,

081.046            035/Fâtır I                    001-014            Kadir Sarı,

082.046            035/Fâtır II                   015-026            Ramazan Sarı,

083.046            035/Fâtır III                  027-037            Ümit Şeker,

084.046            035/Fâtır IV                  038-045            Ümit Bekir Durdu,

085.047            019/Meryem I               001-015            Rahim Maraşlı,

086.047            019/Meryem II              016-033            M.Yazgan,

087.047            019/Meryem III             034-040            Fevzi Akyüz,

088.047            019/Meryem IV             041-050            İsmail,Dr

089.047            019/Meryem V             051-058            Mehmet Bamyacı,S.Bamyacı,

090.047            019/Meryem VI             059-065            Osman Akdemir,

091.047            019/Meryem  VII           066-083            Osman Aslantaş, M. Aslantaş,

092.047            019/Meryem VIII          084-098            Mehmet Keser,

 

093.048            020/TâHâ I                   001-024            Adnan Kuş,                 

094.048            020/TâHâ II                  025-056            Kemâl Öztürk, 

095.048            020/TâHâ IIII               057-076            Selçuk Temir,  

096.048            020/TâHâ IV                 077-089            Harun Varol, N.Varol,              

097.048            020/TâHâ V                  090-104            Mete Sungur,              

098.048            020/TâHâ VI                 105-114            Mustafa S.Dezgahcı,               

099.048            020/TâHâ VII                115-126            Turabi Aşık,     

100.048            020/TâHâ VIII               127-135            Çetin Güngör,             

101.049            056/Wâqıa I                 001-040            Ahmet Yakut, F.Yakut                         

102.049            056/Wâqıa II                041-096            Tayyar Halıcı,  

103.050            057/Hâdid I                  001-010            Hanifi Özdal,   

104.050            057/Hâdid II                 021-025            Hacı Ahmet Fındık,

105.050            057/Hâdid III                026-029            Fâruk Keklik,               

106.051            026/Şuâra I                  001-033            Göksel Ulusoy,

107.051            026/Şuâra II                 034-051            Hârun Bolat,                

108.051            026/Şuâra III                052-068            İhsan Özkan,               

109.051            026/Şuâra IV                069-104            Halil Budak,                

110.051            026/Şuâra V                 105-122            Sadık Yılmaz,

111.051            026/Şuâra VI                123-140            Ali Göroğlu,     

112.051            026/Şuâra VII               141-159            Bekir Uluhan,              

113.051            026/Şuâra VIII              160-175            Kemal Aslan,C. Aslan,Servet Aslan,

114.051            026/Şuâra IX                176-191            Bülent Yağcı,   

115.051            026/Şuâra X                 192-227            ,                      

 

116.052            027/Neml I                   001-006            Veysel Samur,

117.052            027/Neml  II                 007:014            Ömer Kahveci,

118.052            027/Neml III                 015-021            Hüseyin Küçükköse,

119.052            027/Neml IV                 022-031            Muhammed Türkmen,

120.052            027/Neml V                  032-044            Abuzer Üçtaş,

121.052            027/Neml VI                 045-053            Yücel Feryat,

122.052            027/Neml VII                054-058            Nurettin Yakutsoy,

123.052            027/Neml VIII               059-066            Mehmet Altıngül,

124.052            027/Neml IX                 067-075            Ahmet Ürküntaş,

125.052            027/Neml X                  076-081            Abdulkadir Soytürk,

126.052            027/Neml XI                 082                  E.Yıldırım,

127.052            027/Neml XII                083-093            İsmâil Bahçeci, B. Bahçeci,R.Bahçeci,

128.053            028/Qasas I                 001-006            Mehmet Gezer,

129.053            028/Qasas II                007:013            İbrâhim Ersözlü (74),

130.053            028/Qasas III               014-021            Sinan Y.Yelken, R. Yelken,

131.053            028/Qasas IV               024-028            Ali Ersözlü,

132.053            028/Qasas V                029-035            Suat Kahriman,

133.053            028/Qasas VI               036-042            Ahmet Kurt (67),B.Kurt,

134.053            028/Qasas VII              043-050            Necdet Kaptan,

134.053            028/Qasas VIII             051-060            Halil Karakuş,

134.053            028/Qasas IX               061-075            T.Köseoğlu,

134.053            028/Qasas X                076-082            Muhammed Yıldız,

134.053            028/Qasas XI               083-088            Veysel Taşkın,

 

139.054            017/İsra I                     001                  Ali Tokluman,  

140.054            017/İsra II                    002-021            Ali Yunusoğlu,            

141.054            017/İsra IIII                  022-039            İbrâhim Kamberlioğlu,

142.054            017/İsra IV                   040-052            Hasan Zeyrek, 

143.054            017/İsra V                    053-060            T.Abaoğlu,      

144.054            017/İsra VI                   061-070            Kamil Melez,    

145.054            017/İsra VII                  071-084            Mahmut Çangal,          

146.054            017/İsra VIII                 085-100            Niyazi Şimşek,            

147.054            017/İsra IX                   101-111            Ömer Kantarcı,

148.055            010/Yunus I                 001-020            Ziya Dalaş,

149.055            010/Yunus II                021-040            Turhan Arslan, A.Arslan,        

150.055            010/Yunus III               041-070            Mehmet Işıklı, 

151.055            010/Yunus IV               071-082            Ömer Bahar,B.Bahar,

152.055            010/Yunus V                083-092            Yunus Fidan,

153.055            010/Yunus VI               093-109            Selahattin Üstün,

154.055            011/Hud I                     001-024            Ali Osman Aydoğdu,

155.056            011/Hud II                    025-049            Mehmet Zeki Yalçın,

156.056            011/Hud III                   050-060            Fevzi Toy,

157.056            011/Hud IV                  061-068            Muhammed Özcan,

158.056            011/Hud V                   069-076            Ali Delioğlu,

159.056            011/Hud VI                  077-083            Ömer Kaplan,

160.056            011/Hud VII                 084-095            Ahmet Yalçın, H.Yalçın,,

161.056            011/Hud VIII                096-123            Suat Kaplan, E.Kalkan,

 

162.057            012/Yusuf I                  001-020            Bülent Özgün,

163.057            012/Yusuf II                 021-029            H.Sungur,

164.057            012/Yusuf III                030-042            Z.Uzun,

165.057            012/Yusuf IV                043-057            Muhammet Oğuz,

166.057            012/Yusuf V                 058-068            Bünyamin Mete, 

167.057            012/Yusuf VI                069-093            Hakan Cantürk,

168.057            012/Yusuf VII               094-111            E. Aydın

169.058            013/Rad I                     001-027

170.058            013/Rad II                    028-043            Guddusi Öztürk,L.Öztürk,

171.059            015/Hicr I                     001-015            Hilmi F. Aslan,               

172.059            015/Hicr II                    016-025            Abdullah Emre Gülhan, 

173.059            015/Hicr III                   026-044            Mehmet Çatlı

174.059            015/Hicr IV                  045-057            Mustafa Karakaya

175.059            015/Hicr V                   061-079            Derviş Serdar Uyanık, 

176.059            015/Hicr VI                  080-099            Özden Karaçay,

177.060            006/En’âm I                 001-020            Uğur Doğan,

178.060            006/En’âm II                021-051            Hayri Arı, 

179.060            006/En’âm III               052-070            S. Dal

180.060            006/En’âm IV               071-090            Oğuzhan Şölen, 

181.060            006/En’âm V                091-100            M.Z.Bilicik, 

182.060            006/En’âm VI               111-129            B.N.Serin, 

183.060            006/En’âm VII              130-144            S.Sancar, 

184.060            006/En’âm VII              145-165            S.İnan, 

 

185.061            037/Saffât I                  001-118            S.Mazıcı, 

186.061            037/Saffât II                 019-074            Ş.D..Gündüz, 

187.061            037/Saffât III                075-082            Ümmet Yanar, 

188.061            037/Saffât IV                083-113            Y.Kuruçay, 

189.061            037/Saffât V                 114-122            Serhat Akdoğan,

190.061            037/Saffât VI                123-132            İlyas.Özselçuk,  H.Özselçuk,

191.061            037/Saffât VII               133-138           

192.061            037/Saffât VIII              139-182           

192.063            037/Sebe II                  139-182            Süleyman Şimşek,

204.064            039/Zümer III               022-032            Ali Karaca,A.Karaca,

 

210.065            040/Mü’min III              038-060            Necdet Paran,

215.065            041/Fussilet IV            033-054            Tahsin Sönmez,

 

237.072            051/Zariyat III              047-060            Ahmet Metiner,

241.074            018/Kehf III                  024-045            Metin Yemlihalıoğlu,A.Yemlihalıoğlu,

251.074            016/Nahl VI                  071-083            Sefa Kılınçer,

252.074            016/Nahl VII                 084-110            Muhammed Cihad Saylan,

 

260.078            021/Enbiya II               048-075            Ömer Faruk.Gunca,

261.078            021/Enbiya III              076-088            İdris.Yoksul,

264.079            022/Hacc I                   001-025            Mehmet Akif.Yıldız,

267.079            022/Hacc IV                 049-064            Abdurrezak Karaköse,

271.080            023/Mü’minun III         045-051            M.C.Kabakçı,

276.082            052/Tur II                     029-049            E.Şahin,

 

[53]          Cüz 01              Cüz 02 Cüz 03 Cüz 04 Cüz 05 Cüz 06

            Cüz 07 Cüz 08 Cüz 09 Cüz 10 Cüz 11 Cüz 12

            Cüz 13 Cüz 14 Cüz 15 Cüz 16 Cüz 17             Cüz 18

            Cüz 19 Cüz 20              Cüz 21             Cüz 22              Cüz 23             Cüz 24

            Cüz 25              Cüz 26             Cüz 27             Cüz 28              Cüz 29             Cüz 30

[54]            Ia  Arapça I

                Ib  Arapça II

            Ic  Arapça III

            Id  Arapça IV

            Ie   Arapça 1

            If   Arapça 2

                IIa Latince I

                IIb Latince II

                IIc Latince III

                IId Latince IV

                IIIa Türk Dil’i I

                IIIb Türk Dil’i II

                IIIc Türk Dil’i I

                IIId Türk Dil’i II

                IIIe Osmanlı Türkçe’si

                IIIf Türk İslam Edebiyat’ı

                IV  İngilizce I II III IV V (1979-1985)

                V   Almanca I (Heinrich Heine Uni 1990)

                VI İşaret Dil’i

                00a Klasik Mantıq I

                00b Klasik Mantq II

                00c Modern Mantıq I

                00d Modern Mantıq II

                00e Mantıq Târih’i

                00f Mantıq Çeşitler’i I

               00g Mantıq Çeşitler!i II

                00h Mantıq Felsefe’si

                00k Mantıq ve Bilgisayar Uygulamalar’ı I

                00l  Mantıq ve Bilgisyar Uygulamalar’ı II

                00m Temel Bilgi Teknolojiler’i I

                00n  Temel Bilgi Teknolojiler’i II

                00p  Mantıq

                01a Felsefe Öncesi Düşünüş

                01b Felsefî Düşünce’nin Oluşum’ 

                02a Felsefe’nin Temel Kavramlar’ı I

                02b Felsefe’nin Temel Kavramlar’ı II

                02c Felsefe’nin Temel Disiplinler’i

                02d Felsefe Târih’i Metodoloji’si I

                02e Felsefe Târih’i Metodoloji’si II

                02f Felsefe Târih’i Sorunlar’ı I

                02g Felsefe Târih’i Sorunlar’ı II

02h Felsefe Târih’i

                03   Felsefe’ye Giriş

                04a İlk Çağ Felsefe’si

                04b İlk Çağ Felsefe’si Metinler’i

                05a İlk Çağ Klasik Dönem Felsefe’si

                05b İlk Çağ Klasik Dönem Felsefe Metinler’i

                06   Ortaçağ Felsefe’si Târih’i

                07   Modern Felsefe’nin Oluşum’u

                08   Yeni Çağ Felsefe’si

                09   Kant Felsefe’si

                10a 20yy Felsefesi’nin Temel Sorunlar’ı

                10b 20.yy Felsefe’si

                10c Çağdaş Felsefe’den Kesitler

                11   Mantıqsal Pozitivizm

12   Varoluşcu Felsefeler

                13a Bilim Felsefe’si

                13b Bilimsel Gelişim’in Târih’i

                13c Bilimsel Bilgi’nin Sosyoloji’si

14a Felsefe Bilim Din İlişkiler’i

14b Din Felsefe’si

15a Ahlaq Felsefe’si

15b İslâm Ahlâq Felsefe’si

15c İslam Ahlâq Esaslar’ı

15b Değer Felsefe’si

15e Tasavvuf

16a Bilgi Felsefe’si

16b Zihin Felsefe’si

17   Varlık Felsefe’si

18a  Estetik

18b  Güzel Sanatlar I

18c Güzel Sanatlar II

18d Sanatçılar ve Felsefe

18e İslam Sanatlar’ı Târih’i

19a Tarih Felsefe’si

19b Inqılab Târih’i I

19c Inqılab Târih’i II

19d Inqılab Târih’i I

19e Inqılab Târih’i II

20 Yaşama Felsefeler’i

21a Sosyal Bilimler’in Felsefe’si

21b Sosyal Bilimler’de Metod ve Araştırma Teknikler’i

22a Siyaset Felsefe’si

22b Siyasal Düşünceler Târih’i

23a Psikoloji’ye Giriş I

23b Osikoloji’ye Giriş II

23c Çağdaş Psikoloji Akımlar’ı

23d Din Psikoloji’si

23e Din Eğitim’i ve Din Hizmetler’i Rehberlik

24a Sosyal Psikoloji’ye Giriş I

24b Sosyal Psikoloji’ye Giriş II

25a Sosyoloji’ye Giriş I

25b Sosyoloji’ye Giriş II

25c Sosyoloji Târih’i I

25d Sosyoloji Târih’i II

25e Çağdaş Sosyoloji Teoriler’i

25f Kültür Sosyoloji’si Çalışmalar’ı

25g İletişim Sosyoloji’si

25h Değişim Sosyoloji’si

25i Türkiye’nin Toplumsal Yapı’sı

25j Şehir ve Kültür

25k Afet Kültür’ü

25l Din Sosyoloji’si

26a İslam Düşüncesi’ne Giriş

26b İslam Felsefe’si Tarih’i I

26c İslam Felsefe’si Târih’i II

26d İslâm Düşünce Târih’i

26e İslâm Felsefe’si

27a Klasik Türk Düşünce’si

27b Osmanlı Dönem’i Düşünce Târih’i

27c Tanzimat’tan Günümüz’e Türk Düşünce’si

28   Girişimcilik

29a Dinler Târih’i

29b Yaşayan Dünya Dinler’i

30a Qur’ân Okuma ve Tecwid I

30b Qur’ân Okuma ve Tecwid II

30c Qur’ân Okuma ve Tecvid III

30d Qur’ân Okuma ve Tecwid IV

31a İslam İnanç Esaslar’ı

31b Kelam’a Giriş

31c Sistematik Kelâm

32a Fıqıh Usul’u

32b Günümüz Fıqıh Proplemler’i

32c İslam İbadet Esaslar’ı

32d İslam Huququ’na Giriş

32e İslam Huquq’u I

32f İslam Huquq’u II

33a Tefsir Târih’i ve Usul’ü

33b Tefsir

33c Tefsir Metinler’i I

33d Tefsir Metinler’i II

34a Hadis Târih’i ve Usul’ü

34b Hadis

34c Hadis Metinler’i I

34d Hadis Metinler’i II

35a İlk Dönem İslam Târih’i

35b İslâm Târih’i I

35c İslâm Tarih’i II

35d İslam Kurumlar’ı ve Medeniyet’i

35e İslam Mezhepler’i Târih’i

 

[55]          07/el-A’raf 17

[56]          62/el-Cum’a 5

[57]         27/en-Neml 16

[58]          07/el-A’raf  176

[59]          31/Luqmân  19

[60]          47/Qıtâl 38

[61]         İncil

[62]          Notlar Hayât’ın Zâhir’i, Dipnotlar Bâtın’ı… Notlar Karşı’dan görünen, Dipnotlar İçer’den… Notlar Yer’in Üstü’ndeki Hayât, Dipnotlar Altyapı… Notlar Ansiklopedist’e Hitâp eder, Dipnotlar Derin’de olan ‘İnsan’ı arayana.. Notlar Yaşanmışlıklar, Dipnotlar Muhâsebe… Notlar Dünyâ Hayâtı’nın Ziynet’i, Lewh ve Leib… Dipnotlar Fiten, Sınav yani… Hâfıda ve Râfia Geçitler’i.. Notlar Acele’si olanlar için, Dipnotlar Dostlar’a, Ashâb’a…

[63]          26/eş-Şuârâ 109

[64]          Tâlib-i Saadet olanlar Hâne-i Saadet’in Tercihleri’ni kuşanırlar (33/el-Ahzâb 28, Tahayyur Âyet’i). Hayât’ın Sınırı’nda yaşamayı Tercih edenler, Tercihleri’ne Kimse’yi İcbâr etme Haqlar’ı yoktur. Herkes Tercihi’nce ödüllendirilecektir. Ewlâd-ı İyâli’nin Kumaşı’nı kendisininkine ekleyince ancak bir Dikimlik Elbise varedebilen Ömer’in mi Wâris’i  oluyor ‘Marka Müslümanlar’? Jipi’nden inemeyenler, ‘Allâh ve Rasûl’ü’ ile yetinemeyenler. Tükürün ‘Maskeli Wicdânı’na ‘Tırnak İçi Müslümanlar’ın, tükürün.’

[65]          113/el-Felâq Sûre’si .

[66]          ‘Mantıqu’l-Qur’ân’ Karşılığı olarak ‘Yaşayan Qur’ân’ demiştim ona 1995’deki bir Çalışmam’da (Hikmet/İslâm Bilim). Bir Meâl Marka’sı ile Meşhur olan Söz’le Benzerliği’n, Öz’de bir Gerçekliği bulunmamaktadır. Qur’ân Peygamber’e, Qıraat bize Nisbet edilir.

[67]         ‘Hepiniz Allâh’ın Halifesi’siniz, benimkisi Niâbet.’ Çatı’yı Doğru çattı Ebubekr. Ali’nin Medine’nin Kapı’sı, Mûsâ’nın Hârûn’u olduğunu hiç unutmadım. Ebû Zerr hep Ayrıcalık’lı bir Yıldız’dı, Bugün’ün Yıldız’ı.. Zinnureyn, Mekke’de Doğru Taraf’ta Yer almayı başardı, Qabile Asabiyeti’ni parçalayan bir Örnek’ti. Medine’ye gönderilen Mus’ab olmak isterdim. Muaz’ın Taswib gören İlkeler’i üzerine İnşâ ettim Ulûm el-Hikme’yi. ‘Sen ve Rabbîn gidip savaşın’ dememeyi Sa’d’dan öğrendiğimi saklayabilir miyim? Ömer Teori ve Pratik Birlikteliği’nin Anıt Şahsiyet’i.. Kapital’in Dewlet olmamasını ondan öğrendim. Hatice gibi Eş bulabilmek Hz.Rasûl’ün, ‘Dünyânız’dan 3 Şey sevdirildi’ Beyânı’na ‘Kadınlar’ı da sokturmuştur. Âişe Kariyeri’ni Koca’sı yanında tamamlayan Annemiz. Fâtıma’dan İyi kim Zürriyet bahşedebilir Babası’na.  Zeynep, ‘Kız Erkek gibi değildir’ diyenlere verilmiş bir Altın Cewap’tır. ibnu Mes’ud’un Medrese’sini izledim. Selmân’da beni hep çeken bir Tılsım var, bir Gün çözerim belki. Zeyd ibnu Sabit Beytu’l-Hikme’nin Tersi’nden Bâni’si.  Zeyd bin Harise’yi kim kıskanmaz, Qur’ân’da Rasûl’den sonra Ad’ı anılan İkinci ve Tek Sahâbe.. Bir Boşanma Olayı’nın ona bu İmtiyaz’ı kazandıracağını kim düşünebilirdi. Suheyb bizim Topraklar’dan bir İsim. Ammar’ın Anne’si belki bir Türk Ağzı konuşuyordu. Ümeyye Oğullları’na Hulefâ deneme de Öğretmenimiz Ebi Waqqas’ın Oğlu Sa’d. ibnu Abbas Tefsir’de Pirimiz.

[68]          19 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XIII/ Mülk, Haqqa, Meâric, Nebe, Naziât,İnfitar,İnşiqaq, Rûm, Ankebût, Mutaffifin. 04 Temmuz 2016, Ka’be

[69]          14 Kasım 2008, Ka’be: Tertil III/ Beled, Târıq,  Qamer, Sâd, A’raf, 23 Haziran 2016, Mescid-i Nebi

21 Kasım 2008, Ka’be: Tertil IV/ Cin,  YâSîn,  Furqân,  Fâtır, Meryem, 24 Haziran 2016, Mescid-i Nebî

[70]          15 Kasım 2008, Ka’be: Tertil V/ Tâhâ,Wâqıa,Hadîd,Şuâra, 25 Haziran 2016, Hicret Yolu

            22 Kasım 2008, Ka’be: Tertil VI/ Neml, Qasas. 26 Haziran 2016, Ka’be

[71]        

1.Cüz:              16 Kasım 2001                         2.Cüz:  17 Kasım 2001

                        06 Kasım 2002                                     07 Kasım 2002

                        26 Ekim 2003                                       27 Ekim 2003

                        15 Ekim 2004                                       16 Ekim 2004

                        04 Ekim 2005                                       05 Ekim 2005

                        23 Eylül 2006                                       24 Eylül 2006

                        12 Eylül 2007                                       13 Eylül 2007

                        31 Ağustos 2008                                  01 Eylül 2008

                        21 Ağustos 2009                                  22 Ağustos 2009          

                        10 Ağustos 2010                                  11 Ağustos 2010

                        31 Temmuz 2011                                 01 Ağustos 2011

                        19 Temmuz 2012                                  20 Temmuz 2012

                        08 Temmuz 2013                                  09 Temmuz 2013

                        27 Haziran 2014                                   28 Haziran 2014

                        18 Haziran 2015                                   19 Haziran 2015

06 Haziran 2016                                   07 Haziran 2016

3.Cüz:              18 Kasım 2001                         4.Cüz:  19 Kasım 2001

                        08 Kasım 2002                                     09 Kasım 2002

                        28 Ekim 2003                                       29 Ekim 2003

                        17 Ekim 2004                                       18 Ekim 2004

                        06 Ekim 2005                                       07 Ekim 2005

                        25 Eylül 2006                                       26 Eylül 2006

                        14 Eylül 2007                                       15 Eylül 2007

                        02 Eylül 2008                                       03 Eylül 2008

                        23 Ağustos 2009                                  24 Ağustos 2009

                        12 Ağustos 2010                                  13 Ağustos 2010

                        02 Ağustos 2011                                  03 Ağustos 2011

21 Temmuz 2012                                  22 Temmuz 2012

10 Temmuz 2013                                  11 Temmuz 2013

29 Haziran 2014                                   30 Haziran 2014

                        19 Haziran 2015                                   20 Haziran 2015

08 Haziran 2016                                   09 Haziran 2016

5.Cüz:              20 Kasım 2001                         6.Cüz:  21 Kasım 2001

                        10 Kasım 2002                                     11 Kasım 2002

                        30 Ekim 2003                                       31 Ekim 2003

                        19 Ekim 2004                                       20 Ekim 2004

                        08 Ekim 2005                                       09 Ekim 2005

                        27 Eylül 2006                                       28 Eylül 2006

                        16 Eylül 2007                                       17 Eylül 2007

                        04 Eylül 2008                                       05 Eylül 2008

                        25 Ağustos 2009                                  26 Ağustos 2009          

                        14 Ağustos 2010                                  15 Ağustos 2010

                        04 Ağustos 2011                                  05 Ağustos 2011

23 Temmuz 2012                                  24 Temmuz 2012

12 Temmuz 2013                                  13 Temmuz 2013

01 Temmuz 2014                                  02 Temmuz 2014

                        21 Haziran 2015                                   22 Haziran 2015

10 Haziran 2016                                   11 Haziran 2016

7.Cüz:              22 Kasım 2001                         8.Cüz:  23 Kasım 2001

                        12 Kasım 2002                                     13 Kasım 2002

                        01 Kasım 2003                                     02 Kasım 2003

                        21 Ekim 2004                                       22 Ekim 2004

                        10 Ekim 2005                                      11 Ekim 2005

                        29 Eylül 2006                                       30 Eylül 2006

                        18 Eylül 2007                                       19 Eylül 2007

                        06 Eylül 2008                                       07 Eylül 2008

                        27 Ağustos 2009                                  28 Ağustos 2009

                        16 Ağustos 2010                                  17 Ağustos 2010

                        06 Ağustos 2011                                  07 Ağustos 2011

25 Temmuz 2012                                  26 Temmuz 2012

14 Temmuz 2013                                  15 Temmuz 2013

03 Temmuz 2014                                  04 Temmuz 2014

                        23 Haziran 2015                                   24 Haziran 2015

12 Haziran 2016                                   13 Haziran 2016

9.Cüz               24 Kasım 2001                         10.Cüz:25 Kasım 2001

                        14 Kasım 2002                                     15 Kasım 2002

                        03 Kasım 2003                                     04 Kasım 2003

                        23 Ekim 2004                                       24 Ekim 2004

                        12 Ekim 2005                                       13 Ekim 2005

                        01 Ekim 2006                                       02 Ekim 2006

                        20 Eylül 2007                                       21 Eylül 2007

                        08 Eylül 2008                                       09 Eylül 2008

                        29 Ağustos 2009                                  30 Ağustos 2009

                        18 Ağustos 2010                                  19 Ağustos 2010

                        08 Ağustos 2011                                  09 Ağustos 2011

27 Temmuz 2012                                  28 Temmuz 2012

16 Temmuz 2013                                  17 Temmuz 2013

05 Temmuz 2014                                  06 Temmuz 2014

                        25 Haziran 2015                                   26 Haziran 2015

14 Haziran 2016                                   15 Haziran 2016

11.Cüz:            26 Kasım 2001                         12.Cüz: 27 Kasım 2001

                        16 Kasım 2002                                     17 Kasım 2002

                        05 Kasım 2003                                     06 Kasım 2003

                        25 Ekim 2004                                       26 Ekim 2004

                        14 Ekim 2005                                       15 Ekim 2005

                        03 Ekim 2006                                       04 Ekim 2006

                        22 Eylül 2007                                       23 Eylül 2007

                        10 Eylül 2008                                      11 Eylül 2008

                        31 Ağustos 2009                                  01 Eylül 2009

                        20 Ağustos 2010                                  21 Ağustos 2010

                        10 Ağustos 2011                                  11 Ağustos 2011

29 Temmuz 2012                                  30 Temmuz 2012

18 Temmuz 2013                                  19 Temmuz 2013

07 Temmuz 2014                                  08 Temmuz 2014

                        27 Haziran 2015                                   28 Haziran 2015

16 Haziran 2016                                   17 Haziran 2016

13.Cüz:            28 Kasım 2001                         14.Cüz: 29 Kasım 2001

                        18 Kasım 2002                                     19 Kasım 2002

                        07 Kasım 2003                                     08 Kasım 2003

                        27 Ekim 2004                                       28 Ekim 2004

                        16 Ekim 2005                                       17 Ekim 2005

                        05 Ekim 2006                                       06 Ekim 2006

                        24 Eylül 2007                                       25 Eylül 2007

                        12 Eylül 2008                                       13 Eylül 2008

                        02 Eylül 2009                                       03 Eylül 2009

                        22 Ağustos 2010                                 23 Ağustos 2010

                        12 Ağustos 2011                                  13 Ağustos 2011

31 Temmuz 2012                                  01 Ağustos 2012

20 Temmuz 2013                                  21 Temmuz 2013

09 Temmuz 2014                                  10 Temmuz 2014

                        29 Haziran 2015                                   30 Haziran 2015

18 Haziran 2016                                   19 Haziran 2016

15.Cüz:            30 Kasım 2001                         16.Cüz 01 Aralık 2001

                        20 Kasım 2002                                     21 Kasım 2002

                        08 Kasım 2003                                     09 Kasım 2003

                        29 Ekim 2004                                       30 Ekim 2004

                        18 Ekim 2005                                       19 Ekim 2005

                        07 Ekim 2006                                       08 Ekim 2006

                        26 Eylül 2007                                       27 Eylül 2007

                        14 Eylül 2008                                       15 Eylül 2008

                        04 Eylül 2009                                       05 Eylül 2009

                        24 Ağustos 2010                                  25 Ağustos 2010

                        14 Ağustos 2011                                  15 Ağustos 2011

02 Ağustos 2012                                 03 Ağustos 2012

22 Temmuz 2013                                  23 Temmuz 2013

11 Temmuz 2014                                  12 Temmuz 2014

                        01 Temmuz 2015                                  02 Temmuz 2015

20 Haziran 2016                                   21 Haziran 2016

17.Cüz:            02 Aralık 2001                          18.Cüz: 03 Aralık 2001

                        22 Kasım 2002                                     23 Kasım 2002

                        10 Kasım 2003                                     11 Kasım 2003

                        31 Ekim 2004                                       01 Kasım 2004

                        20 Ekim 2005                                       21 Ekim 2005

                        09 Ekim 2006                                       10 Ekim 2006

                        28 Eylül 2007                                       29 Eylül 2007

                        16 Eylül 2008                                       17 Eylül 2008

                        06 Eylül 2009                                       07 Eylül 2009

                        26 Ağustos 2010                                  27 Ağustos 2010

                        16 Ağustos 2011                                  17 Ağustos 2011

04 Ağustos 2012                                  05 Ağustos 2012

24 Temmuz 2013                                  25 Temmuz 2013

13 Temmuz 2014                                 14 Temmuz 2014

03 Temmuz 2015                                  04 Temmuz 2015

22 Haziran 2016                                   23 Haziran 2016

19.Cüz:            04 Aralık 2001                          20.Cüz: 05 Aralık 2001

                        24 Kasım 2002                                     25 Kasım 2002

                        12 Kasım 2003                                     13 Kasım 2003

                        02 Kasım 2004                                     03 Kasım 2004

                        22 Ekim 2005                                       23 Ekim 2006

                        11 Ekim 2006                                       12 Ekim 2006

                        30 Eylül 2007                                       01 Ekim 2007

                        18 Eylül 2008                                       19 Eylül 2008

                        08 Eylül 2009                                       09 Eylül 2009

                        29 Ağustos 2010                                  29 Ağustos 2010

                        19 Ağustos 2011                                  20 Ağustos 2011

06 Ağustos 2012                                  07 Ağustos 2012

26 Temmuz 2013                                  27 Temmuz 2013

15 Temmuz 2014                                  16 Temmuz 2014

05 Temmuz 2015                                  06 Temmuz 2015

24 Haziran 2016                                   25 Haziran 2016

21.Cüz:            06 Aralık 2001                          22.Cüz: 07 Aralık 2001

                        26 Kasım 2002                                     27 Kasım 2002

                        14 Kasım 2003                                     15 Kasım 2003

                        04 Kasım 2004                                     05 Kasım 2004

                        24 Ekim 2005                                       25 Ekim 2005

                        13 Ekim 2006                                       14 Ekim 2006

                        02 Ekim 2007                                       03 Ekim 2007

                        20 Eylül 2008                                       21 Eylül 2008

                        10 Eylül 2009                                       11 Eylül 2009

                        30 Ağustos 2010                                  31 Ağustos 2010

                        20 Ağustos 2011                                  21 Ağustos 2011

08 Ağustos 2012                                  09 Ağustos 2012

28 Temmuz 2013                                  29 Temmuz 2013

17 Temmuz 2014                                  18 Temmuz 2014

07 Temmuz 2015                                  08 Temmuz 2015

26 Haziran 2016                                   27 Haziran 2016

23.Cüz:            08 Aralık 2001                          24.Cüz: 09 Aralık 2001

                        28 Kasım 2002                                     29 Kasım 2002

                        16 Kasım 2003                                     17 Kasım 2003

                        06 Kasım 2004                                     07 Kasım 2004

                        26 Ekim 2005                                       27 Ekim  2005

                        15 Ekim 2006                                       16 Ekim 2006

                        04 Ekim 2007                                       05 Ekim 2007

                        22 Eylül 2008                                       23 Eylül 2008

                        12 Eylül 2009                                       13 Eylül 2009

                        01 Eylül 2010                                       02 Eylül 2010

                        22 Ağustos 2011                                  23 Ağustos 2011

10 Ağustos 2012                                  11 Ağustos 2012

30 Temmuz 2013                                  31 Temmuz 2013

19 Temmuz 2014                                  20 Temmuz 2014

09 Temmuz 2015                                  10 Temmuz 2015

28 Haziran 2016                                   29 Haziran 2016

25.Cüz:            10 Aralık 2001                          26.Cüz: 11 Aralık 2001

                        30 Kasım 2002                                     01 Aralık 2002

                        18 Kasım 2003                                     19 Kasım 2003

                        08 Kasım 2004                                     09 Kasım 2004

                        28 Ekim 2005                                       29 Ekim 2005

                        17 Ekim 2006                                       18 Ekim 2006

                        06 Ekim 2007                                       07 Ekim 2007

                        24 Eylül 2008                                       25 Eylül 2008

                        14 Eylül 2009                                       15 Eylül 2009

                        03 Eylül 2010                                       04 Eylül 2010

                        24 Ağustos 2011                                  25 Ağustos 2011

12 Ağustos 2012                                  13 Ağustos 2012

01 Ağustos 2013                                  02 Ağustos 2013

21 Temmuz 2014                                  22 Temmuz 2014

11 Temmuz 2015                                  12 Temmuz 2015

30 Haziran 2016                                   01 Temmuz 2016

27.Cüz:            12 Aralık 2001                          28.Cüz: 13 Aralık 2001

                        02 Aralık 2002                                      03 Aralık 2002

                        20 Kasım 2003                                     21 Kasım 2003

                        10 Kasım 2004                                     11 Kasım 2004

                        30 Ekim 2005                                       31 Ekim 2005

                        19 Ekim 2006                                       20 Ekim 2006

                        08 Ekim 2007                                       09 Ekim 2007

                        26 Eylül 2008                                       27 Eylül 2008

                        16 Eylül 2009                                       17 Eylül 2009

                        05 Eylül 2010                                       06 Eylül 2010

                        26 Ağustos 2011                                  27 Ağustos 2011

14 Ağustos 2012                                  15 Ağustos 2012

03 Ağustos 2013                                  04 Ağustos 2013

23 Temmuz 2014                                  24 Temmuz 2014

13 Temmuz 2015                                  14 Temmuz 2015

01 Temmuz 2016                                  03 Temmuz 2016

29.Cüz:            14 Aralık 2001                          30. Cüz: 15 Aralık 2001

                        04 Aralık 2002                                      05 Aralık 2002

                        22 Kasım 2003                                     23 Kasım 2003

                        12 Kasım 2004                                     13 Kasım 2004

                        01 Kasım 2005                                     02 Kasım 2005

                        21 Ekim 2006                                       22 Ekim 2006

                        10 Ekim 2007                                       11 Ekim 2007

                        28 Eylül 2008                                       29 Eylül 2009

                        18 Eylül 2009                                       19 Eylül 2009

                        07 Eylül 2010                                       08 Eylül 2010

                        28 Ağustos 2011                                  29 Ağustos 2011

16 Ağustos 2012                                  17 Ağustos 2012

05 Ağustos 2013                                  06 Ağustos 2013

25 Temmuz 2014                                  26 Temmuz 2014

15 Temmuz 2015                                  16 Temmuz 2015

04 Temmuz 2016                                  05 Temmuz 2016

 

[72]          17 Mart 2009 ‘Medrese’deki Tecessüs:Gazzâlî’ Dersi’ni  Müteâkip ‘Emânet’i Teslim etmek için yaptığı Çağrı Qabul edilmeyerek Naqipler tarafından yeniden Kürsü’ye Mahkum edildi. 25.Yıl Buluşmaları’nın Wedâ-Teslim’e dönüştürülmesi reddedildi. (O.G, F.Ö, A.Ş, H.E, İ.O, M.A, S.Ş, )

[73]         Hangi Şehir’desin? Çekirdeğinde Qur’ân’ın Yer altığı en Büyük Kütüphâne’yi örgütlemelisin. Sistematiği Qur’ân’la  Yörünge bulsun. Dostlar Kütüpkanecilik’te görsün için değil, Şu Kitap burda Gereksiz Lafı’nı Ağzı’na alanlar’la değil, Yerimiz doldu, artık Kitap almayalım diyenler’le değil..

[74]         Muqaddime                  02 Ocak 1998

            01.Cüz:             27 Aralık 1998             

            02.Cüz:             17 Aralık 1999

            03.Cüz:             10 Aralık 2000             

            04.Cüz:             18 Kasım 2001

            05.Cüz:             10 Kasım 2002            

            06.Cüz:             31 Ekim 2003

            07.Cüz:             21 Ekim 2004              

            08.Cüz:             11 Ekim 2005

            09.Cüz                          01 Ekim 2006              

            10.Cüz:             21 Eylül 2007

            11.Cüz:             10 Eylül 2008               

            12.Cüz:             01 Eylül 2009

            13.Cüz:             22 Ağustos 2010

            14.Cüz:             13 Ağustos 2011

            15.Cüz:             02 Ağustos 2012

            16.Cüz:             23 Temmuz 2013

                        17.Cüz:             13 Temmuz 2014

            18.Cüz:             04 Temmuz 2015

                        19.Cüz:                        24 Haziran 2016

 

[75]           16 Kasım 2008, Ka’be: Tertil VII/        İsrâ,Yûnus, Hûd 27 Haziran 2016, Ka’be

             23 Kasım 2008, Ka’be: Tertil VIII/       Yûsuf, Râd,Hicr, En’âm 28 Haziran 2016, Ka’be

[76]           17 Kasım 2008, Ka’be: Tertil IX/         Saffat, Luqmân, Sebe, Zümer, 29 Haziran 2016, Ka’be

             24 Kasım 2008, Ka’be: Tertil X/          Mü’min, Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye, 30 Haziran 2016, Ka’be:

[77]           13 Kasım 2008, Ka’be: Tertil I/           Alaq, Qalem, Müzzemmil, Müddessir,  Fâtiha,  Mesed,  Tekwir, A’lâ, Leyl, Fecr,  Duha, İnşirah, Rahman, Asr,  Zilzal. 21 Haziran 2016, Mescîd-i Nebî:

             20 Kasım 2008, Ka’be: Tertil II/          Âdiyât, Kewser, Tekâsür, Kâfirûn, Mâûn,  Fil,  Felaq,  Nâs, İhlâs,Necm,Abese,Qadr, Şems,Buruc,Tîn, Qureyş,  Qâria, Qıyâme,  Hümeze, İnsân, Mürselât,  Qâf, 22 Haziran 2016, Mescîd-i Nebî

[78]           18 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XI/         Ahqaf, Zâriyat, Gâşiye, Nahl, Kehf, 01 Temmuz 2016, Ka’be

             25 Kasım 2008, Ka’be: Tertil XII/        Nûh, İbrâhim, Enbiyâ, Hacc, Mü’minûn, Secde, Tûr, 02 Temmuz 2016, Ka’be

[79]          Şâir Kitâbı’na Ad yapmıştı hani,. Henri’nin Waldo’ya Sorusu’nu…Oraya (Literati, Aydınlar Kule’si) Çağıranlar’a;  burada (Tenwir’e Muntazır) olduğumu söylüyorum, ve buralar’a (Geleneksel Rolleri’ne) dönmelerini… ‘Hadi Mahallemiz’e dönelim, Qıraât-hânemiz’de Tertil çekelim. Hu, hu..’ Üflemeyi de unutmadan..  (Bir Yağmur’da yürüse ıslanmayanlar vardır, bir de Bulut görse Nem kapanlar… Her Satır’ı kendileri için sanacak denli Şişkin Egolar…)

[80]          Bir Otel, bir Turist Rehber’i Hizmet’i beklemek, Biyografim’deki Acenta’da yazan Yoğun Programım’a ve bunlara hazırlanacak bir Mesâi’ye olan İhtiyac’ı düşünememek.. (49/el-Hucurât Sûre’si)

[81]          Tüzüğü’nden Anayasası’na dek Tüm Legalite’ler Roma’ya çıkar, Sivilizasyon’un Kulları’nca Muteber’dir (ABeDe’t-Tağut, Maymunlaşma).  Dostlar’ım beni bağlayan’ın yalnızca Meşruiyet olduğu’nu bilirler. Yazı (İlâhi Kelâm)’la Bağlı’yım, ha yazmışım ha Söz vermişim. Akitler’in Er’i olmak Gerek. Hiçbir Tasarruf’um bu İlke dışında yorumlanamaz. Küresel Legalite ile (Roma Huquq’u) Bulaşıklık, Zaruret Miktar’ı.. (el-Kâfirûn 6/ Ben Dinim’e Medyun’um, Romalılaşma Müzâkereleriniz Siz’i bağlar)

[82]          Pasif Gıybetci Durumu’na düşürüldüğümde Göğsüm daralıyor, Herşey’i olduğu Yer’de bırakıp bir Köy Evi’nde İnziwâ’ya çekilmek geçiyor içimden.. Aktif Gıybetciler’den bizi koru ya Râb! Gıybet’in Mağdur’u olan Dostlarımız da biz Pasifler’i Aff buyursunlar. Bilsinler ki nice kez Sorumluk’tan kurtulmak için Muhâtabımız’ı kırmışızdır.

[83]          Fesâd’ın Küreselleşmesi, Islâh’ın Fâsidler’ce çalınmış bir Bayrak Hâli’ne gelmesi Gözüm’ü yıldırmadı. Usta’da kalırsa bu Öksüz Miras, onu sürdürmeyen Dostlar utansın. Islâh’a Dewam.

[84]         Bir varmış bir yokmuş, Ewwel Zaman içinde… Ewwel Zaman’dan da Önce O vardı, Âhir-i Zaman’dan Sonra’da O olacak.. Var kıldığı Zaman Dilim’i öncesi ve Âhiri’nde O’nda hep var olduğunu bilmek sonsuz Mutluluk, Hakim-i Qadir olarak Halq-ı Cedidimiz’i İhbar ediyor. Bir Tebşir Qabul edip, Dâweti’ne İcâbet etmek istiyoruz. Bizi bağışla yâ Rabb!