Mekkî Wahy

610-622

 


                                                 

 

071.046/el-AHQAF

 Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Wahy’in Doğruluğu 1-10

 

046.01-      Ha Mim

046.02-      Kitab'ın indirilmesi, Aziz Hakim Allah'tandır.

046.03-      Biz Gökler’i, Yer’i ve ikisi arasında bulunanları ancak Haqq ile Ad’ı Konulmuş bir Ecel olarak yarattık. Küfredenler ise, uyarıldıkları Şey’den yüz çevirmekte olanlardır.

046.04-      De ki: "Gördünüz mü, haber verin. Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, Yer’den neyi yaratmıştır Bana gösterin? Yoksa Onlar’ın Gökler’de bir Ortaklığı mı var? Eğer Doğru Sözlüler iseniz, bundan önce bir Kitap ya da bir İlim Kalıntısı varsa, Bana getirin."

046.05-      Allah'ı bırakıp Qıy+amet Günü'ne kadar kendisine İcâbet etmeyecek olan Şeyler’e tapmakta olandan daha Sapık kim’dir? Oysa Onlar, bunların tapmalarından Habersiz’dirler.

046.06-      İnsanlar haşrolunduğu zaman, Onlar’a Düşman kesilirler ve Onların ibadet etmelerini de tanımazlar.

046.07-      Onlara Açık Belgeler olarak Ayetlerimiz okunduğu zaman, O küfredenler kendilerine gelmiş olan Haqq için dediler ki: "Bu, Apaçık bir Büyü’dür."

046.08-      Yoksa:" Kendisi O’nu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer Onu Ben uydurdumsa, bu durumda Siz, Allah'tan Bana olan hiçbir Şeye Malik olamazsınız. Sizin kendisi üzerinde, ne taşkınlıklar yaptığınızı O daha iyi bilir. Benimle Sizin aranızda Şahid olarak O yeter. O, Gafur'dur, Rahim'dir.

046.09-      De ki: "Ben Elçiler’den bir Türedi değilim, Bana ve Size ne yapılacağını bilemiyorum.  Ben yalnızca Bana wahyedilmekte olan’a uymaktayım ve Ben Apaçık bir Uyarıcı'dan başkası değilim."

046.10-      De ki: "Gördünüz mü Haber verin, eğer Allah katından ise, Siz de Ona küfretmişseniz ve İsrâîloğulları'ndan bir Şahid de bunun bir benzerini Şahidlik edip inanmışsa ve Siz de Büyüklük taslamışsanız? Elbette Allah, Zalim bir Qawm’i Hidayet’e erdirmez."           

 

II          Haqiqat’in Şahidi 11-20

 

046.11-      Küfredenler, İnananlar için dediler ki: "Eğer O Hayırlı bir Şey olsaydı, Ona Biz’den önce koşup yetişemezlerdi." Oysa Onlar, O’nunla Hidayet’e ermediklerinden: "Bu, oldukca Eski bir Uydurma’dır" diyeceklerdir.

046.12-      Bundan önce de, bir Önder ve bir Rahmet olarak Mûsa'nın Kitab'ı var. Bu, da, Zulmedenler’i uyarmak ve İhsan’da bulunanlar’a bir Müjde olmak üzere, Doğrulayıcı ve Arapça bir Dil ile olan bir Kitap'tır.

 

046.13-      Elbette: "Bizim Rabb'imiz Allah'tır" deyip sonra Dosdoğru bir istiqâmet tutturanlar, artık Onlar için Korku yok’tur ve Onlar Mahzun da olmayacaklardır.

046.14-      İşte Onlar, Bahçe Ashabı’dır, yapmakta olduklarına Karşılık olmak üzere, içinde Ebedi Kalıcı’dırlar.

046.15-      Biz İnsan’a, Walideyni’ne İyilik etmesini öğütledik. Ana’sı Onu Zahmetle taşır , Zahmetle doğurur. Ana Karnı’nda taşınması ile Süt’ten kesilmesi Otuz Ay’dır. Sonunda Olgunluk Çağı’na erip Kırk Yaşı’na basınca "Ya Rabbi" der, "Bana, Anama ve Babama verdiğin Ni’met’e şükretmeğe ve Razı olacağın Yararlı İşler yapmağa Beni yönelt. Benim Soyum’u ıslah et. Ben Sana Tewbe ettim ve Ben Teslim olanlar’danım."

046.16-      İşte Bunlar, yapmakta olduklarının en Güzeli’ni qabul ederiz ve Kötülükler’inden geçeriz. Bahçe Halkı içindedirler. Onlar’a Waadolunan Dosdoğru bir Waid’dir.

046.17-      O kimse ki, Anne ve Babası’na " Öf Size; Ben’den önce nice Kuşaklar gelip geçmişken, Beni çıkarılacağımla mı Tehdit ediyorsunuz?" dedi. O ikisi ise Allah'a yakararak: "Yazıklar Sana, inan, elbette Allah'ın Waadi Haqq’tır" O:" Bu, Geçmişler’in Uydurmaları’ndan başkası değildir" der.

046.18-      İşte Bunlar, Cinler’den ve İnsanlar’dan kendilerinden önce gelip geçmiş Ümmetler içinde Sözü üzerlerine Haqq olmuş kimseler’dir. Gerçekten Onlar, Kayba uğrayanlar’dır.

046.19-      Her biri için yapmakta olduklarından dolayı Dereceler var’dır. Öyle ki Amelleri kendilerine eksiksizce ödensin ve Onlar Zulm’e de uğratılmazlar.

046.20-      Küfredenler Ateş'e sunulacakları Gün: "Siz Dünya Hayatınız’da Bütün Güzellikleriniz ve Zevkleriniz’i tükettiniz, Onlar’la yaşayıp Zewk sürdünüz. İşte Yeryüzü’nde Haqqsız yere büyüklenmeniz ve Fasıqlık’ta bulunmanızdan dolayı, Bugün Alçaltıcı bir Azab ile cezalandırılacaksınız."

 

III            Ad'ın Aqıbeti 21-26

 

046.21-      Ad'ın Kardeşleri’ni hatırla, Onun önünden ve ardından nice Uyarıcılar geldi. Hani o, Ahqaf'ta ki  Qawmi’ni :" Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, gerçekten Ben, Sizin için Büyük bir Gün’ün Azabı’ndan korkmaktayım" diye uyarmıştı.

046.22-      Dediler ki: "Sen, Bizi İlahlarımız’dan çevirmek için mi Bize geldin? Şu halde eğer Doğru söylüyorsan, waadetmekte olduğun Şey’i Bize getir."

046.23-      Dedi ki: "İlim ancak Allah katındadır. Ben Size gönderildiğim Şey’i tebliğ ediyorum. Ancak Ben Sizi Cahillik etmekte olan bir Qawim olarak görüyorum."

046.24-      Derken, O’nu Wadileri’ne doğru yönelerek gelen bir Bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu Bize Yağmur yağdıracak olan bir Bulut’tur" dediler. Hayır,  O,kendisi için Acele ettiğiniz Şey’dir. Bir Rüzgar, onda Elîm bir Azab var’dır.

046.25-      Senin Rabb'inin Emri’yle Herşey’i yerle bir eder. Böylece Meskenleri’nden başka, Hiçbir Şey göremez duruma düştüler. İşte Biz, Suçlu bir Qawm’i böyle cezalandırırız.

046.26-      Andolsun, Biz Onları, Sizleri kendisinde Yerleşik kılmadığımız Yerler’de yerleşik kıldık ve Onlara İşitme, Görme ve Gönüller verdik. Ancak ne İşitme, ne Görme ve ne de Gönüller’i kendilerine herhangi bir Şey sağlamadı. Çünkü Onlar, Allah'ın Ayetleri’ni inkar ediyorlardı. Alay konusu edindikleri Şey Onları sarıp kuşattı.

 

IV           Bir İhtar 27-35

 

046.27-      Andolsun, Biz Çevrenizde bulunan Şehirler’den Yıkıma uğrattık ve belki dönerler diye Ayetleri çeşitli Şekiller’de açıkladık.      

046.28-      Bu durumda, Allah'ı bırakıp Yakınlık için edindikleri İlâhlar, Onlara Yardım etseydi ya. Hayır, Onlar, kendilerinden kaybolup gittiler. Bu, Onların Yalanları ve uydurmakta olduklarıdır.

 

046.29-      Hani Cinler’den Birkaçını Qur'ân dinlemek üzere Sana yöneltmiştik. böylece Onun Huzuru’na geldikleri zaman, dediler ki: " Kulak verin" sonra bitirilince de kendi Qawimleri’ne Uyarıcılar olarak döndüler.

046.30-      Dediler ki: "Ey Qawmimiz, gerçekten Biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri de doğrulayan bir Kitap dinledik. Haqq’a ve Dosdoğru olan Yol’a yöneltiyor."

046.31-      "Ey Qawmimiz, Allah'a Dawet edene İcâbet edin ve Ona inanın, Günahlarınız’dan bir kısmını bağışlasın ve Sizi Elîm bir Azab’dan korusun."

046.32-      "Kim Allah'a dawet eden’e icâbet etmezse, artık o, Arz’da Aciz bırakacak değildir. Allah'tan başka Weliler’i de yok’tur. İşte Onlar, Apaçık bir Sapıklık içindedirler.

046.33-      Onlar görmüyorlar mı ki, Gökler’i ve Yer’i yaratan ve Onları yaratmaktan yorulmayan, Ölüler’i de diriltmeye Güçyetiren'dir. Hayır, gerçekten O, Herşey’e Güçyetiren'dir.

046.34-      Küfredenler Ateş'e sunulacakları Gün, "Bu Gerçek değil miymiş?" derler. Onlar: "Rabb'imize andolsun, Evet "dediler. "Öyleyse küfretmekte olduklarınızdan dolayı Azab’ı tadın."

046.35-      Artık Sen sabret, Elçiler’den Azim Sahipleri’nin  sabrettikleri gibi. Onlar için de acele etme. Onlar, waadolundukları Şey’i gördükleri Gün, sanki kendileri Gündüzün yalnızca bir Saat’i kadar yaşamışlar. Bir Tebliğ’dir. Artık Fasıq olan bir Qawim’den başkası yıkıma uğratılır mı?

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled