Medenî Wahiy

622-632

 

 

096.033/el-AHZAB

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

I         Mü'minler’in Peygamber’e Yakınlıkları 1-8

 

033.01- Ey Nebi Allah'tan ittiqa et, Kafirler’e ve Münafıqlar’a itaat etme. Elbette Allah, Bilen'dir, Hakim'dir.

033.02- Ve Sana Rabb'inden wahyedilene uy. Elbette Allah yaptıklqarınızdan Haber-alan’dır.

033.03- Allah'a tewekkül et, Wekil olarak Allah yeter.

 

033.04- Allah bir Adam’ın Cewni’nde  İki Qalb kılmadı ve kendilerini Anneleriniz’e benzeterek Yemin konusu yaptığınız Eşleriniz’i de Sizin Anneleriniz yapmadı. Ewlatlıklarınız’ı da Sizin Çocuklarınız saymadı. Bu Sizin Ağzınız’la söylemenizdir. Allah ise Haqq’ı söyler ve Yol’a yöneltip-iletir.

033.05- Onlar’ı Babaları’na Nisbet ederek çağırın. Bu Allah katında daha Adil’dir. Eğer Babaları’nı bilmiyorsanız artık Onlar Din’de Sizin Kardeşleriniz ve Dostlarınız’dır. Hata olarak yaptıklarınız da ise Sizin için bir Sakınca yok’tur. Ancak Qalpleriniz’in qastederek yaptıklarınızda var’dır. Allah Bağışlayan'dır, Rahim'dir.

033.06- Nebi, Mü'minler için kendi Nefisleri’nden daha Ewla’dır. Ve O'nun Zewceler’i de Onlar’ın Anneleri’dir. Rahim Sahipleri Allah'ın Kitabı’nda Mü'minler’den ve Muhacirler’den bir kısmı bir kısına göre daha Önde’dir. Ancak Dostlarınız’a Ma'ruf üzerine yapacağınız başka. Bunlar Kitap'ta yazılmıştır.

 

033.07- Hani Biz Nebiler’den Kesin Sözleri’ni almıştık, Sen’den Nûh'dan,İbrâhîm'den Mûsa'dan ve Meryemoğlu İsa'dan. Biz Onlar’dan Sapasağlam bir Söz almıştık.

033.08- Doğru olanlar’a Doğruluklar’ını sorması için Kafirler’e ise Elim bir Azab hazırlamıştır.

 

II        Müttefikler’in Medine’ye Hucumu 9-20

 

033.09- Ey İnananlar! Allah'ın Sizin üzerinizdeki Ni’meti’ni hatırlayın. Hani Size Ordular gelmişti, böylece Biz de Onlar’ın üzerine bir Rüzgar ve Sizin görmediğiniz Ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı Gören'dir.

033.10- Hani Onlar Size hem üstünüzden hem altınızdan gelmişlerdi. Gözler de kaymış Yürekler Hançere’ye gelip dayanmıştı ve siz Allah katında Zanlar’da bulunuyordunuz.

033.11- İşte Orada İnananlar Deneme’den geçirilmiş ve Şiddetli bir Sarsıntı ile Sarsıntı’ya uğratılmışlardı.

033.12- Hani Münafıqlar ve Qalpleri’nde Hastalık bulunanlar "Allah'ın Elçisi Bize Boş bir Aldanış’tan başka bir Şey waadetmedi" diyorlardı.

033.13- Onlar’dan bir Bölük de hani şöyle demişti."Ey Yesrib Halkı! Artık Sizin için kalacak yer yok. Şu halde dönün." Onlar’dan bir Topluluk da "Gerçekten Evler’imiz Açık’tır" diye Nebi'den izin istiyordu. Oysa Onlar Açık değildi, Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı.

033.14- Eğer Onlar’a yanından girilseydi sonra da kendilerinden Fitne istenmiş olsaydı  elbette bunu yanaşır ve bunda pek azı dışında kalmazlardı.

033.15- Oysa Andolsun Onlar daha önce Arkaları’nı dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a Söz vermişlerdi. Allah'a verilen Söz ise Sorumluluk’tur.

033.16- De ki: "Eğer Ölüm’den veya Öldürülmekten kaçıyorsanız kaçış Size Kesin olarak bir Yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az dışında metalanıp yararlandırılmazsınız."

033.17- De ki: " Size bir Kötülük isteyecek olsa Sizi Allah'tan koruyucak ve Size bir Rahmet isteyecek olsa ( kim engeller). Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir Weli ne de bir Yardımcı bulamazlar.

033.18- Gerçekten Allah içinizden alıkoyanlar’ı ve Kardeşleri’ne "Bize gelin" diyenleri bilmektedir. Bunlar pek azı dışında Zorlu Savaşlar’a gelmezler.

033.19- Size karşı oldukca Cimri ve Bencil’dirler. Şayet Korku gelecek olsa Ölüm’den dolayı üstüne Baygınlık çökmüş kimseler gibi Gözler’i dönerek Onlar’ın Sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince de Hayr’a karşı oldukca Düşkünlük göstererek Sizi Keskin Diller’i ile karşılarlar. İşte Onlar inanmamışlardır. Böylece Allah Onlar’ın yapmakta olduklarını Boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah'a göre pek Kolay’dır.

033.20- Onlar Düşman Birlikleri’nin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer Birlikler gelecek olsa, Çöl’de Bedewiler arasında olup da Sizin Haberleriniz’i sormayı cidden Arzu ediyorlardı. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı.

 

III  Düşman’ın Mağlubiyeti 21-27

 

033.21- Andolsun Sizin için Allah’ı ve Son Gün’ü umanlar ve Allah'ı çokca zikredenler için Allah’ın Elçisi’nde Güzel bir Örnek var’dır.

033.22- Mü'minler Düşman Birlikleri’ni gördükleri zaman ise dediler ki:"Bu Allah'ın ve Elçisi’nin Bize Waadettiği Şey’dir. Allah ve Elçisi Doğru söylemiştir ve yalnızca Onlar’ın İmanları’nı ve Teslimiyetleri’ni artırmış oldu.

033.23- Mü'minler’den öyle  Adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları Ahid’e Sadaqat gösterdiler ve böylece Onlar’dan kimi Adağını gerçekleştirdi kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir Değiştirme ile değiştirmediler.

033.24- Çünkü Allah Sadıqlar’ı Sadaqatler’inden dolayı mükafatlandıracak, Münafıqlar’ı da dilerse azablandıracak veya Tewbeleri’ni qabul edecektir. Elbette Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

033.25- Allah Küfredenler’i Kin ve Öfkeler’i ile geri çevirdi. Onlar hiçbir Hayr’a varamadılar. Savaş’ta Allah Mü'minler’e yetti. Allah Aziz'dir, ve Galip-olan’dır,

033.26- Kitap Ehli'nden Onlar’a Arka çıkanlar’ı da Kaleleri’nden indirdi ve Onlar’ın Qalpleri’ne Korku düşürdü. Siz bir kısmını öldürüyordunuz bir ksmını ise Esir alıyordunuz,

033.27- Ve Sizi Onlar’ın Toprakları’na Yurtları’na Malları’na ve daha Ayak basmadığınız bir Yer’de de Mirascı kıldı. Allah’ın  Herşey’e Gücü yeter.

 

IV   28-34     Peygamber’in Aile Hayatı

 

033.28- Ey Nebi, Eşleri’ne söyle. "Eğer Siz Dünya Hayatı’nı ve O’nun Süslü Çekiciliğini istiyorsanız gelin Sizi yararlandırayım ve Güzel bir Salma ile Sizi salayım."

033.29- Eğer siz Allah'ı, Elçisi’ni ve Ahiret Yurdu’nu istiyorsanız artık elbette Allah içinizden Güzellikte bulunanlar için Büyük bir Ecir hazırlamıştır.

033.30- Ey Nebi Eşleri! Kim Siz’den Açık bir Utanmazlıkta bulursa O’nun Azab'ı iki Kat olarak artırılır. Bu da Allah'a pek Kolay’dır.

033.31- Ama Kim’de Siz’den Allah'a ve Elçisi’ne Gönül’den itaat eder ve Salih bir Eylem’de bulunursa O’na da Ecri’ni iki kere veririz ve Biz O’na Üstün bir Rızıq da hazırlamışızdır.

033.32- Ey Nebi'nin Eşleri! Siz Kadınlar’dan herhangi biri değilsiniz, eğer sakınıyorsanız artık Söz’ü Çekicilikle söylemeyin ki sonra Qalpleri’nde Hastalık bulunan Kişi tamah eder. Sözü Ma'ruf bir tarz’da söyleyin.

033.33- Evleriniz’de Wakar’la oturun, İlk Cahiliye’nin Süsleri’ni açığa vurması gibi, Siz de Süsleriniz’i açığa vurmayın. Salat’ı kılın, Zekat’ı verin, Allah'a ve Elçisi'ne itaat edin. Ey Ev Halkı, gerçekten Allah Siz’den Kir’i gidermek ve Sizi tertemiz kılmak ister.

033.34- Evleriniz’de okunmakta olan Allah'ın Ayetleri’ni ve Hikmet'i hatırlayın. Elbette Allah Latif'tir, Haberdar'dır.

 

V    35-40     Peygamber’in Zeyneb’le Evliliği

 

033.35- Elbette Müslimler ve Müslimeler, Mü’minler ve Mü’mineler , Gönülden İtaat eden-erkekler ve Gönül’den İtaat eden-kadınlar, Sadıq-erkekler ve Sadıq-kadınlar, Sabreden-erkekler ve Sabreden-kadınlar, Saygı ile korkan-erkekler ve Saygı ile korkan-kadınlar, Sadaqa veren erkekler ve Sadaqa veren-kadınlar, Oruç tutan-erkekler ve Oruç tutan-kadınlar, Irzları’nı koruyan-erkekler ve      Koruyan-kadınlar, Allah'ı çokca anan-erkekler ile Zikreden-kadınlar. Bunlar için Allah bir Bağışlanma ve Büyük bir Ecir hazırlamıştır.

033.36- Allah ve Elçisi bir İş’e hükmettiği zaman Mü’min ve Mü’mine için kendi İşleri’nde Seçim Haqları yoktur. Kim Allah'a ve Elçisi’ne isyan ederse artık gerçekten o Açık bir Sapıklık’la sapıtmıştır.

 

033.37- Hani Sen Allah'ın kendisine Ni’met verdiği ve Senin de kendisine Ni’met verdiğin Kişi’ye "Eşi’ni yanında tut ve Allah'tan ittiqa et," diyordun ve İnsanlar’dan da çekinerek Allah'ın açığa vurucağı Şey’i kendi Nefsi’nde saklıyordun, oysa Allah kendisinden çekinmene çok   daha layıktı. Artık Zeyd O’nunla ilişkisini kesince Biz O'nu Senin’le evlendirmiş olduk. Böylelikle Ewlatlıkları’nın kendilerinden ilişkilerini kestikleri zaman Onlar’la Evlenme konusunda Mü'minler üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın Emri yerine getirilmiştir.

033.38- Allah'ın kendisine Farz kıldığı bir Şey de Nebi  üzerine bir Güçlük yok’tur. Daha önce gelip geçenler’de de Allah'ın Sünneti’dir. Allah'ın Emri Taqdir edilmiş bir Qader’dir.

033.39- Ki Onlar Allah'ın Elçiliği’ni Tebliğ edenler, O’ndan Huşu duyanlar ve  Allah'ın dışında hiç kimse’den korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.

033.40- Muhammed Siz’in  Adamlarınız’dan hiçbirinizin Babası değil’dir. Ancak O Allah'ın Elçisi ve Nebiler’in Hatemi’dir. Allah Herşey’i Bilen'dir.

 

VI   41-52     Peygamber’in Aile Hayatı

 

033.41- Ey İnananlar, çokca anmak suretiyle Allah'ı anın.

033.42- Ve O’nu Sabah ve Akşam tesbih edin.

033.43- O'dur ki Sizi Karanlıklar’dan Nur’a çıkarmak için Sizin üzerinize Salat etmekte, Melekler’i de. O Mü’minler için Rahim'dir.

033.44- O’na kavuşacakları Gün Onlar’ın Dirlik temennileri "Selam" dır. Ve Onlar’a Kerim bir Ecir hazırlamıştır.

 

033.45- Ey Nebi, Biz Seni gerçekten bir Şahid, bir Müjdeci ve bir Uyarıcı olarak gönderdik.

033.46- Ve kendi İzniyle Allah'a çağıran ve Nur saçan bir Çerağ olarak.

033.47- Mü’minler’i müjdele. Gerçekten Onlar için Allah'tan Büyük bir Fadl var’dır.

033.48- Kafirler’e ve Münafıqlar’a itaat etme. Eziyetler’ine de aldırma ve Allah'a tewekkül et, Wekil olarak Allah yeter.

 

033.49- Ey İnananlar, Mü'mineler’i  nikahlayıp sonra Onlar’a dokunmadan boşarsanız bu durumda Sizin için üzerlerinize sayacağınız bir İddet yok’tur. Artık Onlar’ı yararlandırın ve Güzel bir salma ile Onlar’ı salın.

 

033.50- Ey Nebi, gerçekten Biz Sana Ücretleri’ni verdiğin Eşleri’ni ve Allah'ın Sana Ganimet olarak verdikleri’nden Sağelin’in Mâlik olduğu ile Seninle birlikte Hicret eden Amca’nın Kızları’nı, Hala’nın Kızları’nı, Dayı’nın Kızları’nı ve Teyze’nin Kızları’nı Helal kıldık ve bir de kendisini Nebi'ye Hibe eden ve kendisini Nebi'nin almak istediği Mü'mine’yi de Mü’minler için olmaksızın yalnızca Sana Has olmak üzere. Biz kendi Eşler’i ve Sağelleri’nin Mâlik olduğu konusunda Onlar üzerinde neyi Farz kıldığımızı bildik. Böylelikle   Senin için hiçbir Güçlük olmasın. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

033.51- Onlar’dan dilediğini geri bırakır dilediğini de yanına alıp barındırabilirsin. Ayrıldıklarından istek duyduklarına (dönmende) bir Sakınca yok’tur. Onlar’ın Gözlerinin aydınlanıp Hüzn’e kapılmamalarına ve kendilerine verdiğinle hepsinin Hoşnut olmalarına en yakın olan bu’dur. Allah Qalpleriniz’de olan’ı bilmektedir. Allah Bilen'dir, Halim'dir.

033.52- Bundan sonra Kadınlar ve bunları başka Eşler ile değiştirmek Güzellikleri Hoşuna gitse bile Helal olmaz. Ancak Sağelin’in Mâlik olduğu başka. Allah Herşey’i Gözetleyip-denetleyen’dir.

 

VI        Münafıqlar’ın Tezwiratı 53-58

 

033.53- Ey İnananlar, Nebi'nin Evleri’ne Yemek için İzin verilmeden ve Waqti’ne de bakmaksızın girmeyin. Ancak çağrılırsanız artık girin. Yemeği yediğinizde de dağılıverin. Söz ve Sohbet için de girmeyin. Gerçekten bu Nebi'ye Eziyet vermekte ve O da Siz’den utanmaktadır.    Oysa Allah Haqq’tan utanmaz. Onlar’dan bir Şey isteyeceğiniz zaman Perde arkası’ndan isteyin; bu      Sizin Qalpleriniz için de, Onlar’ın Qalpler’i için de daha Temiz’dir. Allah'ın Elçisi’ne Eziyet vermeniz ve O'ndan sonra Eşleri’ni nikahlamanız Size Ebedi olarak olmaz. Çünkü böyle yapmanız Allah katında çok Büyük.

033.54- Bir Şey’i açığa vursanız da saklı tutsanız da elbette Allah Herşey’i bilir.

 

033.55- Onlar için Babalar’ı, Oğullar’ı, Kardeşler’i, Erkek Kardeşleri’nin Oğulları, Kızkardeşleri’nin Oğulları, Kadınlar’ı ve Sağelleri’nin Mâlik olduğu hakkında bir Sakınca yok’tur. Allah'tan sakının, şüphesiz Allah     Herşey’e Şahid'dir.

 

033.56- Elbette Allah ve Melekler’i Nebi üzerine salat ederler, ey İnananlar Siz de O’nun üzerine salat edin. Tam bir Teslimiyet’le O'na Selam verin/ tam anlamıyla destekleyin.

033.57- Gerçek şu Allah'a ve Elçisi’ne Eziyet edenler, Allah Onlar’a Dünya’da da Ahiret'te de Lanet etmiş ve Onlar için Aşağılayıcı bir Azab hazırlanmıştır.

 

033.58- Mü'minler’e ve Mü'mineler’e  İrtikab etmedikleri sebebiyle Eziyet edenler ise gerçekten bir İftira ve Açık bir Günah yüklenmişlerdir.

 

VIII      İftiracılar’ın Aqıbeti 59-66        

 

033.59- Ey Nebi, Eşleri’ne, Kızları’na, ve Mü'minler’in Kadınları’na Dışelbiseleri/Cilbabları üzerine giymelerine söyle. Onlar’ın tanınmaları ve Eziyet görmemeleri için en uygun olan’ı budur. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

033.60- Andolsun eğer Münâfıqlar, Qalpleri’nde Hastalık bulunanlar ve Şehir’de Kışkırtıcılık yapanlar bir son vermeyecek olurlarsa gerçekten Seni Onlar’a saldırtırız, sonra orada Seninle pek az Komşu kalabilirler.

033.61- Lanet’e uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükce öldürülürler.

033.62- Daha önceden gelip geçenler konusunda Allah'ın Sünneti’dir. Allah'ın Sünneti’nde Kesinlikle bir Değişiklik bulamazsın.

 

033.63- İnsanlar Sana Saat'i sorarlar. De ki: "O'nun Bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır, ne bilirsin, belki Saat pek yakında olabilir.

033.64- Gerçekten Allah Kafirler’i lanetlemiş ve Onlar için Çılgın bir Ateş hazırlamıştır,

033.65-Orada Ebedî olarak Kalıcı’dırlar. Onlar ne bir Weli ne de bir Yardımcı bulamıyacaklardır.

033.66- Onlar’ın Yüzleri’nin Ateş'te evrilip çevrileceği Gün derler ki: "Eyvahlar Bize, keşke Allah'a İtaat etseydik ve Elçi'ye İtaat etseydik."

033.67- Ve dediler ki: "Rabb'imiz gerçekten Biz Efendilerimiz’e ve Büyüklerimiz’e İtaat ettik. Böylece Onlar Bizi Yol’dan saptırmış oldular."

033.68- "Rabb'imiz Onlar’ı Azab’tan iki katını ver ve Onlar’a Büyük bir Lanet’le lanet et."

 

IX        Müslümanlar’a Öğütler 67-73   

 

033.69- Ey İnananlar Mûsa'ya Eziyet edenler gibi olmayın ki sonunda Allah O’nu denemekte olduklarından Temiz’e çıkırdı. O, Allah katında Seçkin’di.

033.70- Ey İnananlar, Allah'tan ittiqa edin ve Söz’ü doğru olarak söyleyin.

033.71- Ki o Amelleri’ni ıslah etsin ve Size Günahlarınız’ı bağışlasın. Kim Allah'a ve Elçisi’ne itaat ederse artık O en Büyük Kurtuluş’la kurtulmuştur.

033.72- Gerçek şu ki Biz Emanetler’i Gökler’e, Yer’e ve Dağlar’a sunduk da Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve O’ndan Korku’ya kapıldılar, O’nu İnsan yüklendi. Çünkü O çok Zalim, Çok-cahil’dir.

033.73- Şundan ki Allah Münâfıqlar’ı ve Münâfıqalar’i, Müşrikler’i ve Müşrikeler’i azablandıracak, Mü'minler’in ve Mü'mineler’in Tewbesi’ni qabul edecektir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled