Medenî Wahiy

622-632

 

 

095.003/ALİ İMRAN

Bismillahirrahmanirrahim

 

I    1-9       Kitap ile tefsiri

 

003.01- E.L.M.

003.02- Allah, O'ndan başka İlah yok’tur. Diri'dir, Qâim'dir.

003.03- O Sana Kitab’ı Haqq ve kendinden öncekileri Doğrulayıcı olarak indirdi. O Tewrat'ı ve İncil'i de indirdi.

003.04- Ki Onlar bundan önce İnsanlar için bir Hidayet’ti. Doğru’yu Yanlış’tan ayıran Furqan'ı da indirdi. Gerçek şu     ki Allah'ın Ayetleri’ni İnkar edenler için şiddetli bir Azab var’dır. Allah Aziz'dir, İnktikam-alıcı’dır.

003.05- Şüphesiz Yer’de de Gök’te de Allah'a Hiçbir Şey gizli kalmaz.

003.06- Rahimler’de Size dilediği gibi Suret-veren odur. O’ndan başka İlah yoktur. Aziz'dir, Hakim'dir.

 

003.07- Sana Kitabı indiren O'dur. Ondan Kitab’ın Anası olan bir Kısım Ayetler Muhkem’dir. Diğerleri de Benzeşenler’dir. Qalpler’inde bir Kayma olanlar fitne çıkarmak ve onun Te'wili’ni yapmak için ondan Müteşâbih’e uyarlar. Oysa onun Te’wili’ni Allah'tan      başkası bilmez. İlim’de Derinleşenler ise "Biz ona inandık onun tümü Rabb'mizin katındadır" derler. Ulu’l-Elbâb’dan başkası Öğüt almaz.

003.08- "Rabb'imiz Bizi Hidayet’e erdirdikten sonra Qalplerimiz’i kaydırma ve yanından Bize bir Rahmet bağışla. Şüphesiz Bağışı en çok olan Sen'sin Sen."

003.09- "Rabb'imiz kendisinde Şüphe olmayan bir Gün’de İnsanlar’ı elbette Sen toplayacaksın .Doğrusu Allah Wa’di’nden caymaz."

 

II   10-20     Tevhid Bütün Dinler’in Esası’dır

 

003.10- Elbette Küfredenler, Onların Mallar’ı da  Çocuklar’ı da kendilerine Allah'tan Hiçbir Şey kazandırmaz ve Ateş'in Yakıtı olan bunlar’dır.

003.11- Tıpkı Fir'awun Ailesi ve Onlar’dan öncekilerin Gidiş Tarzı gibi. Ayetlerimiz’i yalanladılar. Böylece Allah Günahlar’ı nedeniyle Onlar’ı yakalayıverdi. Allah Ceza’yla Sonuçlandırması Pek-Şiddetli olan’dır.

003.12- Küfredenler’e de ki:" Yakında Yenilgi’ye uğratılacaksınız. Ve toplanıp Cehenmem’e sürüleceksiniz. Ne kötü Yatak’tır o.

 

003.13- Karşı karışaya gelen iki Topluluk’ta Sizin için andolsun bir Ayet var’dır. Bir Topluluk Allah Yolu’nda vuruşuyordu, diğeri ise Kafir’di ki Göz görmesi ile karşılarındakini kendilerinin İki Katı görüyorlardı. İşte Allah dilediğini Yardımı’yla destekler. Süphesiz      bunda Basiret Sahipleri için gerçekten İbret  var’dır.

003.14- Kadınlar’a, Oğullar’a, Kantar Kantar yığılmış Altın ve Gümüş’e, Salma Güzel Atlar’a, Hayvanlar’a ve Ekinler’e duyulan Şehvet Tutkusu İnsanlar için süslendi. Bunlar  Dünya Hayatı’nın Metaı’dır.  Allah ise, varılacak olanın Güzel olanı katında olandır.

003.15- De ki: "Size bundan daha Hayırlı olanı bildireyim mi? İttiqa edenler için Rabb'lerinin katında içinde Temelli kalacakları altından Nehirler akan Bahçeler, Tertemiz Eşler ve Allah'tan da bir Rıza var’dır. Allah Kulları Hakkıyla Gören'dir."

003.16- Ki onlar: "Rabb'imiz elbette Biz inandık. Artık Bizim Günahlarımız’ı bağışla ve Bizi Ateş'in Azabı’ndan koru" diyenler,

003.17- Sabrenler, Doğru olanlar, Gönül’den Boyun eğenler, İnfaq edenler ve Seherler’de Bağışlanma dileyenler’dir.

003.18- Allah Adalet’i ayakta tutarak gerçekten kendisinden başka İlah olmadığına Şehadet etti. Melekler ve İlim Sahipleri de. Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yok’tur.

003.19- Elbette Din, Allah katında İslam’dır. Kendilerine Kitap verilenler ancak kendilerine İlim geldikten sonra aralarındaki Kıskançlık /Bağy yüzünden Ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın Ayetleri’ne küfrederse gerçekten Allah Hesab’ı çabuk-Gören'dir.

003.20- Eğer Seninle tartışırlarsa de ki: "Ben Bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Ve kendilerine Kitap verilenler’le Ümmîler’e de ki:" Siz de teslim oldunuz mu?" Eğer Teslim olurlarsa gerçekten Hidayet’e ermişlerdir. Fakat yüz çevirirlerse artık yalnızca Sana düşen Tebliğ’dir. Allah Kullar’ı Hakkıyla Gören'dir.

 

III  21-30     Allahın Yeryüzü’ndeki Azamet ve Adaleti

 

003.21- Allah'ın Ayetleri’ne küfredenler, Peygamberler’i Haqsızca öldürenler ve İnsanlar’dan Adalet’i emredenleri öldürenler, işte onlar’a Elîm bir Azab'ı müjdele.

003.22- Onlar yaptıkları Dünya’da ve Ahiret'te boşa gidenlerdir ve Onlar’ın Yardımcılar’ı yok’tur.

 

003.23- Kendilerini Kitap’tan bir Pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitab'ı hükmetsin diye çağrılıyorlar da Onlar’dan bir Bölüm’ü çevriliyor: İşte Onlar böyle arka-dönenler’dir.

003.24- Bu Onlar’ın "Ateş Bize Sayılı Günler dışında Kesinlikle dokunmayacak" demelerindendir. Onlar’ın bu İftiralar’ı Dinler’i konusunda kendilerini Yanılgı’ya düşürmüştür.

003.25- Artık Onlar’ı kendisinde Şüphe olmayan bir Gün’de topladığımız ve her bir Nefs’e kendileri Haqsızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak?

003.26- De ki: "Ey Mülk’ün  Sahibi Allah'ım, dilediğine Mülk’ü verirsin ve dilediğinden de Mülk’ü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır Senin Eli’ndedir ve gerçekten Sen  herşey’e Güçyetiren'sin.

003.27- Gece’yi Gündüz’e katarsın, Gündüz’ü de Gece’ye katarsın. Diri’yi Ölü’den çıkarır, Ölü’yü de Diri’den çıkarırsın. Sen dilediğine Hesapsız Rızıq verirsin.

 

003.28- Mü'minler Mü'minler’i bırakıp da Kafirler’i Weliler edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'tan Hiçbir Şey yok’tur. Ancak Onlar’dan Korunma Gayesi ile sakınmanız başka. Allah Sizi kendisiyle sakındırır, Varış Allah'adır.

003.29- De ki: "Sineler’de olanı gizleseniz de açığa vursanız da, Allah O’nu bilir. Ve Gökler’de olan’ı da Yer’de olan’ı da bilir. Allah herşey’e Güçyetiren'dir.

003.30- Her bir Nefs’in Hayır’dan yaptıklarını Hazır bulduğu ve her ne Kötülük işlediği ise onunla kendisi arasında Uzak bir Mesafe olmasını istediği o Gün’ü düşünün. Allah sizi kendisi ile sakındırır. Allah Kulları’na karşı Şefkatli olan’dır.

 

IV   31-41     Bir Millet’in Son Güzideleri

 

003.31- De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana uyun Allah da Sizi sevsin ve Günahlar’ını bağışlasın. " Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

003.32- De ki:" Allah'a ve Elçisi’ne iİtaat edin, eğer yüz çevrirlerse şüphesiz Allah Kafirler’i sevmez."

 

003.33- Gerçek şu ki Allah  Âdem'i Nuh'u İbrâhim Ailesi ve İmrân Ailesi'ni Alemler üzerine seçti.

003.34- Onlar birbirlerinden türeme Tek bir Zürriyet’tir. Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

003.35- Hani İmrân'ın Hanım’ı: "Rabb'im Karnım’da olanı her türlü Bağımlık’tan Özgürlüğe kavuşturulmuş olarak Sana adadım , Ben’den qabul et, elbette İşiten, Bilen Sensin Sen" demişti.

003.36- Fakat O'nu doğurduğunda Allah O'nun ne doğurduğunu daha İyi bilirken dedi ki: "Rabb'im O'nu doğrusu bir Kız doğurdum. Erkek ise Kız gibi değildir. O'na Meryem Adı’nı koydum, ben O'nu ve Soyunu o Taşlanmış Şeytân’dan Sana sığındırırım."

003.37- Bunun üzerine Rabb'i O'nu Güzel bir Qabul’le qabul etti ve O'nu Güzel bir Bitki gibi yetiştirdi. Zerekiya'yı da     O'na Sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman Mihrab’a girdi ise yanında bir Yiyecek buldu. "Meryem Sana nerden bu?" deyince "Bu Allah'ın katı’ndandır, elbette Allah dilediğine Hesapsız  Rızıq-Veren'dir" dedi.

003.38- Orada Zekeriya Rabb'ine Dua etti. "Rabb'im, Bana katından Tertemiz bir Soy Armağan et. Doğrusu Sen Duaları İşiten'sin’ dedi.

003.39- O Mihrab’ta Salat kılmakta ikan Melekler O'na seslendi. "Allah Sana Yahya'yı müjdeler, O Allah’tan olan Kelime'yi Doğrulayan , Efendi, İffetli ve Salihler’den bir Nebi'dir."

003.40- Dedi: "Rabb'im, Bana gerçekten İhtiyarlık ulaşmışken ve Karım da Kısır’ken nasıl Benim bir Oğlum olabilir? "Böyledir" dedi. Allah dilediğini yapar.

003.41- Zekeriya dedi ki:" Rabb'im Bana bir Ayet ver." "Belgen, İşaretler dışında İnsanlar’la üç Gün konuşmamandır. Rabb'ini çokca zikret ve Akşam Sabah O’nu zikret" dedi.

 

V    42-54     İsa'nın doğması ve Peygamber olması

 

003.42- Hani Melekler de "Meryem, şüphesiz Allah Seni Seçkin kıldı, Seni arındırdı ve Alemler’in Kadınları üzerine seçti " demişti.

003.43- "Meryem, Rabb'ine Gönül’den itaatte bulun, Secde et ve Ruqu edenler’le birlikte ruqu et."

003.44- Bunlar, Gayb Haberleri’ndendir. Bunları Sana wahyediyoruz. Onlar’dan hangisi Meryem'i Sorumluluğu’na alacak diye Qalemleri’yle Kura atarlarken Sen yanlarında değildin, çekişirlerken de yanlarında değildin.

003.45- Hani Melekler, demişti ki: "Meryem, doğrusu Allah, kendinden bir Kelime'yi Sana müjdelemektedir. O'nun adı Meryem Oğlu İsa Mesih'tir. O, Dünya’da da, Ahiret'te de Onurlu ve Muqarrebler'dendir.

003.46- "Beşikte de, Yetişkinliğinde de İnsanlar’la konuşacaktır. Ve O Sâlihler'dendir."

003.47- "Rabbim, Bana bir Beşer dokunmamışken, nasıl Bana bir Çocuk olabilir?" dedi. Allah neyi dilerse yaratır. Bir İş’in olmasına karar verirse, yalnızca ona "ol "der, o da hemen oluverir."

003.48- "O'na Kitab'ı, Hikmet'i, Tewrat'ı ve İncil'i öğretecek."

003.49- İsrâiloğulları'na Elçi kılacak."Gerçek şu ki, Ben Size Rabb'inizden bir Ayet’le geldim. Ben Size Çamur’dan Kuş biçiminde bir Şey oluşturur, içine üflerim, o da hemencecik Allah'ın İzni’yle Kuş oluverir. Ve Allah'ın izni’yle Doğuş’tan Kör olanı, Alaca Hastalığı’na tutulan’ı iyileştirir ve Ölü’yü diriltirim. Yediklerinizi ve sakladıklarınızı Size Haber veririm. Şüphesiz eğer inanmışsanız Sizin için kesin bir Ayet var’dır."

003.50- "Tewrat'tan önümde bulunanı doğrulamak ve Size Haram kılınan bazı Şeyler’i Size Helal kılmak üzere, Size Rabb'inizden bir Ayet’le geldim. Artık Allah'tan ittiqa edin ve Bana itaat edin."

003.51- "Gerçekten Allah, Benim de Rabb'im, Sizin de Rabb'inizdir. Öyleyse O'na İbadet edin. Mustaqim Sırat budur."

003.52- Nitekim İsa, Onlar’dan Küfr’ü sezince, dedi ki: "Allah için Bana Yardımedici'ler kimdir?" Hawariler: "Allah'ın Yardımcıları Biz’iz. Biz Allah'a inandık. Bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza Şahid ol." dedi.

003.53- "Rabb'imiz, Biz indirdiğine inandık ve Elçi’ne tabi olduk. Böylece Bizi Şahidler’le beraber yaz."

003.54- Onlar bir Düzen kurdular. Allah da bir Düzen kurdu. Allah Düzen Kurucular’ın en Hayırlı’sıdır.

 

VI   55-63 İsa aleyhindeki İftiraları reddediyor

 

003.55- Hani Allah İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu Senin Hayatı’na Ben son-vereceğim. Seni Kendime yükselteceğim, Seni Küfredenler’den temizleyeceğim ve Sana Tabi olanlar’ı Qıyamet'e kadar Küfredenler’in üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır. Hakkında Anlaşmazlığa düştüğünüz Şey’de aranızda Ben hükmedeceğim.

003.56- "Küfredenleri ise, Dünya’da ve Ahiret'te Şiddetli bir Azab’la azablandıracağım. Onların hiç Yardımcılar’ı yoktur."

003.57- "İman edip Salih Çalışmalar’da bulunanların Ecirler’i Eksiksiz ödenecektir. Allah Zalimler’i sevmez."

003.58- Bunları Biz Sana Ayetler’den ve Hikmet'li Zikr'den okuyoruz."

003.59- Elbette Allah katında İsa'nın Durumu, Adem'in Durumu gibidir. O'nu Toprak’tan yarattı, sonra O’na "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.

003.60- Gerçek, Rabbindendir.  Öyleyse Kuşku’ya kapılanlar’dan olma.

003.61- Artık Sana gelen bunca İlim’den sonra, O'nun hakkında Seninle Tartışmalar’a girişirlerse de ki. "Gelin, Oğullarımız’ı ve Oğullarınız’ı, Kadınlarımız’ı ve Kadınlarınız’ı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra Karşılıklı-la’netleşelim de Allah'ın La’neti’ni Yalanlayanlar’ın üstüne kılalım."

003.62-Elbette bu, gerçek olan bir Haber’dir. Allah'tan başka İlah yoktur. Ve elbette Allah Aziz ve Hakim'dir.

003.63- Eğer yüz çevirirlerse, elbette Allah, Fesatcılar’ı bilir.

 

VII  64-71     Ortak iddialar

 

003.64- De ki: "Ey Kitap Ehli, Bizimle Sizin aranızda Ortak bir Kelime’ye gelin: Allah'tan başkasına Kulluk etmeyelim, O'na hiçbir Şey’i Ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabbler edinmeyelim. "Eğer yine de yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, Biz gerçekten Müslümanlar’ız."

003.65- "Ey Kitap Ehli, İbrâhim konusunda ne diye tartışıyorsunuz? Tewrat da, İncil de ancak O’ndan sonra indirilmiştir. Yine de aqletmeyecek misiniz?"

003.66- İşte Sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, ama hakkında hiç Bilginiz olmayan Şey’de ne niye tartışıyorsunuz? Oysa Allah Bilir, Sizler bilmezsiniz.

003.67- İbrâhim, ne Yahudi, ne de Hrıstiyan’dı. Ancak O, Hanif bir Müslüman’dı, Müşrikler’den değildi.

003.68- Doğrusu, İnsanlar’ın İbrâhim'e en yakın olan’ı, O'na uyanlar ve Peygamber’le İman edenler’dir. Allah Mü'minler’in Welisi’dir.

003.69- Kitap Ehli'nden bir Bölük Sizi saptırmayı arzuladı. Fakat Onlar ancak kendilerini saptırdılar da Şuuruna varmazlar.

003.70- Ey Kitap Ehli, Siz Şahid olurken, ne diye Allah'ın Ayetleri’ni inkar ediyorsunuz?

003.71- Ey Kitah Ehli, neden Haqq’ı Batıl ile örtüyor ve Siz de bildiğiniz halde Haqq’ı gizliyorsunuz?

 

VIII 72-80     Müslümanlar aleyhindeki Suikastlar

 

003.72- Kitap Ehli'nden bir Bölümü, dedi ki: "İman edenler’in üzerine inene, Gündüz’ün Başlangıcı’nda inanın, Bitim’inde ise inkar edin. Belki Onlar da dönerler."

003.73- "Ve Sizin Dininiz’e uyanlardan başkasına inanmayın." De ki: "Hiç Tartışmasız Doğru Yol Allah'ın Doğruyolu'dur. Size verilenin bir benzeri Biri'ne veriliyor ya da Rabb'inizin katında Onlar size karşı Deliller getiriyorlar, diye mi? "De ki: "Şüphesiz Fadl Allah'ın Eli'ndedir. Onu dilediğine verir. Allah Wasiy (Geniş-olan) dır, Bilen'dir."

003.74- O, kime dilerse Rahmeti’ni tahsis eder, Allah büyük Fadl Sahibi’dir.

003.75- Kitap Ehli'nden öylesi vardır ki, O’na bir Kantar Emanet bıraksan O’nu Sana öder. Onlar’dan öylesi de var’dır ki, O’na bir Dinar Emanet bıraksan, Sen, O’nun Tepesi’ne dikilip durmadıkca O’nu Sana ödemez. Bu Onlar’ın Ümmîler konusunda üzerimize bir Yol yok’tur" demelerindendir. Oysa Onlar kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı Yalan söylemektedirler.

003.76- Hayır, kim Ahdi’ne wefa eder ve sakınırsa elbette Allah da Muttaqiler’i sever.

003.77- Allah'ın Ahdi’ni ve Yeminleri’ni az bir Değer’e karşılık satanlar, işte Onlar, Ahiret'te Onlar için Hiçbir Pay yok’tur. Qıyamet Günü'nde Allah Onlar’la konuşmaz, Onlar’ı gözetmez ve Onlar’ı arındırmaz. Ve Onlar için Elîm bir Azab vardır.

003.78- Onlar'dan öyleleri de vardır ki, Dilleri’ni Kitab'a doğru bükerler, Siz onu Kitap'tan sanasınız diye. Oysa o Kitap'tan değildir." Bu Allah katındandır" derler. Oysa o, Allah katından değildir. Ve onlar, kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı yalan söylerler.

003.79- Beşer’den Hiçkimse’nin, Allah kendisine Kitab'ı, Hükm’ü ve Nübüwwet’i versin de, sonra o, İnsanlar’a: "Allah'ı bırakıp Bana kulluk edin" demesi yoktur. Fakat o, "Öğretmekte olduğunuz ve Ders yaptığınız Kitab'a göre Rabbanî'ler olunuz (der).

003.80- O, Melekler’i ve Nebiler’i Sizin Rabbler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, Size Küfr’ü mü emredecek?

 

IX   81-91      Eski Peygamberler ve Müslümanlar

 

003.81- Hani Allah Nebiler’den Misaq almıştı: "Andolsun Size Kitap ve Hikmet'ten verip sonra Size beraberinizdekini Doğrulayan bir Elçi geldiğinde, O'na kesin olarak İman edecek ve O'na Yardım’da bulunacaksınız. "Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu Ağır Yüküm’ü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse Şahid olun, Ben de Sizinle birlikte Şahid olanlar’danım." demişti.

003.82- Artık kim bundan sonra sırt çevirirse, Onlar Fâsıqlar’dır.

003.83- Peki Onlar, Allah'ın Dini’nden başka bir Din mi arıyorlar? Oysa Gökler’de ve Yer’de ne varsa istese de istemese de O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülmektedirler.

003.84- De ki: "Biz Allah'a, Bize indirilene, İbrâhim, İsmâil, İshaq, Ya’qup ve Torunları’na indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve Nebileri’ne Rabb'lerinden verilenlere iman ettik. Onlar’dan Hiçbiri arasında farq görmeyiz. Ve Biz O'na Teslim olmuşlarız."

003.85- Kim İslam'dan başka bir Din ararsa asla O’ndan qabul edilmez. O, Ahiret'te de Kayb’a uğrayanlar’dandır.

003.86- Kendilerine Apaçık Belgeler geldiği ve Elçi'nin Haq olduğuna Şahid oldukları halde, İmanları’ndan sonra Küfreden bir Qawmi Allah nasıl Hidayet’e eriştirir? Allah zulmeden bir Qawm’i Hidayet’e eriştirmez.

003.87- İşte bunların Cezası, Allah'ın Melekler’in ve Bütün İnsanlar’ın Lanetleri’nin üzerine olmasıdır.

003.88- İçinde Temelli Kalıcı’dırlar. Onlar’ın Azabı hafifletilmez ve Onlar gözetilmezler.

003.89- Ancak bundan sonra Tewbe edenler, Sâlih olanlar başka. Çünkü Allah gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.

003.90- Doğrusu, İmanlar’ından sonra Küfredenler, sonra da Küfürleri’ni arttıranlar, bunların Tewbeler’i kesinlikle qabul edilmez. İşte bunlar Sapıklar’dır.

003.91- Elbette küfredip Kafir olarak ölenler, bunların Hiçbirisi’nin Arz Dolusu Altın’ı olsa, bunu Fidye olarak verse de kesin olarak qabul edilmez. Onlar için Elîm bir Azab var’dır ve Onlar’ın Yardımcıları yok’tur.

 

X    92-101    Qabe İslam’ın Merkezi

 

003.92- Sevdiğiniz Şeyler’den infaq edinceye kadar asla Birr'e erişemezsiniz. Her ne infaq ederseniz, elbette Allah O'nu bilir.

003.93- Tewrat indirilmeden önce, İsrâil'in kendine Haram kıldıklarından başka, İsrâiloğulları’na Bütün Yiyecekler Helal idi. De ki: "Şu halde eğer Doğru’ysanız, Tewrat'ı getirin de O'nu okuyun."

003.94- Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa işte onlar Zalimler ’dir.

003.95- De ki: "Allah Doğru’yu söyledi. O halde Haqq’a yönelmiş olarak İbrahim'in Milleti’ne uyun. Zira O Müşrikler’den değildi.

 

003.96- De ki: "Gerçek şu ki, İnsanlar için İlk kurulan Ev, Bekke'de, o Kutlu ve Bütün İnsanlar için Hidayet olan’dır.

003.97- Orada Apaçık Ayetler ve İbrâhim'in Maqamı vardır. Kim oraya girerse o Güvenlik’tedir. Ona bir Yol bulup Güçyetirenler’in Ev'i haccetmesi Allah'ın İnsanlar üzerindeki Haqqı’dır. Kim de Küfrederse elbette , Allah Alemler’e karşı Ganiy'dir.

 

003.98- De ki: "Ey Kitap Ehli, Allah yapmakta olduklarınıza Şahid iken, ne diye Allah'ın Ayetleri’ne küfrediyorsunuz?"

003.99- De ki: "Ey Kitap Ehli, Sizler Şahidler olduğunuz halde, ne diye İman edenleri Allah Yolu’ndan onda bir Çarpıklık bulmaya yeltenerek çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah, yapmakta olduklarınızdan Gâfil değildir."

003.100-Ey İman edenler, eğer kendilerine Kitap verilenler’den herhangi bir Takıma boyun eğecek olunsanız, Sizi İmanınız’dan sonra Kafirler yapmış olarak geri çevirirler/ tekrar Küfr’e döndürülürler.

003.101-Allah'ın Ayetleri Size tilawet olunuyorken ve O'nun Elçisi içinizdeyken nasıl oluyor da inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a Sımsıkı tutunursa, artık elbette o, Dosdoğru olan bir Yol’a yöneltilmiştir.

 

XI   102-109   Muvaffaqiyet Yolu

 

003.102-Ey İman edenler, Allah'tan nasıl ittiqa etmek gerekiyorsa öylece ittiqa edin ve Siz ancak Müslüman olmaktan başka-şekilde ölmeyin.

003.103-Allah'ın İpi’ne hepiniz Sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın Sizin üzerinizdeki Ni’meti’ni hatırlayın. Hani Siz Düşmanlar idiniz. O, Qalpleriniz’in arasını uzlaştırdı. Ve Siz O'nun Ni’meti’yle Kardeşler olarak sabahlardınız. Yine Siz, tam bir Ateş Çukuru’nun kıyısındayken, oradan Sizi kurtardı. Umulur ki Hidayet’e erersiniz diye Allah, Size Ayetleri’ni işte böyle açıklar.

003.104-Sizden, Hayr’a çağıran Ma'ruf’u emreden ve Münker’den sakındıran bir Ümmet bulunsun.  Kurtuluş’a erenler işte bunlardır.

003.105-Kendilerine Apaçık Belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve Anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte Onlar için Büyük bir Azab var’dır.

 

003.106-Bazı Yüzler’in ağaracağı, bazı Yüzler’in kararacağı Gün. Yüzler’i karacak olanlar’a: "İmanınız’dan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize Karşılık olarak Azab’ı tadın."

003.107-Yüzler’i ağaranlar ise, artık onlar Allah'ın Rahmet’i içindedirler. İçinde de Temelli kalacaklardır.

003.108-Bunlar Sana Haqq olarak  tilawet ettiğimiz Allah'ın Ayetleri’dir. Allah, Alemler’e Zulum isteyen değildir.

003.109-Gökler’de olanlar da, Yer’de olanlar da Allah'ındır ve İşler Allah'a döndürülür.

 

XII12 110-120   Yahudilerle ilişkiler

 

003.110-Siz, İnsanlar için çıkarılmış Hayırlı bir Ümmet’siniz, Ma'ruf olan’ı emreder, Münker olan’dan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı elbette kendileri için Hayırlı olurdu. İçlerinden İman edenler var’dır, fakat çoğunluğu Fısqedenler’dir.

003.111-Onlar Size Ezâ’dan başka Kesinlikle bir zarar veremezler. Eğer Sizinle savaşırlarsa Size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine Yardım da edilmez.

003.112-Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın İpi'ne ve İnsanlar’ın İpi’ne sığınanlar başka, Onlar’a Zillet vurulmuştur. Onlar, Allah'tan bir Gazab’a uğradılar da üzerlerine Aşağılanma vuruldu (Miskinliğe mahkum edildiler). Bu, Allah'ın Ayetleri’ni inkar etmeleri ve Nebiler’i Haqqsız yere öldürmeleri nedeniyledir. Bu,İsyan etmeleri ve Haddi aşmaları dolayısıyladır.

003.113-Onların tümü bir değil’dir. Kitap Ehli'nden Ayakta duran bir Ümmet vardır ki, Gece Waqitleri’nde Secde’ye kapanarak Allah'ın Ayetleri’ni okurlar.

003.114-Bunlar, Allah'a ve Ahiret Günü'ne İman eder, Ma'ruf’u emreder, Münker’den sakındırır ve Hayırlar’da yarışırlar. İşte bunlar Salih olanlar’dır.

003.115-Onlar Hayır’dan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, Muttaqiler’i Bilen'dir.

003.116-Gerçekten Küfredenler’in ise, ne Mallar’ı ne Çocuklar’ı, Onlar’a Allah'tan yana birşey sağlayamaz. İşte Onlar, Ateş'in Ashabı’dırlar. Onda Temelli kalacaklardır.

003.117-Onlar’ın bu Dünya Hayatı’ndaki harcamalarının Misal’i, kendilerine zulmetmiş olan bir Qawm’in Ekini’ne İsâbet eden Kavurucu Soğukluk’taki bir Rüzgar’ın Misali gibidir ki onu Helak etmiştir. Allah, Onlar’a zulmetmedi, fakat kendi kendilerine zulmettiler.

 

003.118-Ey İman edenler, kendinizden olmayanı Sırdaş edinmeyin. Onlar Size Kötülük ve Zarar vermekte kusur etmezler, Size Zorlu bir Sıkıntı verecek Şey’den hoşlanırlar. Buğz Ağızları’ndan dışa vurmuştur. Sineleri’nin Gizli tuttukları ise daha Büyük’tür. Size Ayetlerimiz’i açıkladık. Belki aqledersiniz.

003.119-Sizler, işte böylesiniz, oysa Onlar Sizi sevmezler. Siz Kitab'ın Tümü’ne inanırsınız, Onlar Sizinle karşılaştıklarında (inandık) derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise, Size karşı olan Kin ve Öfkeleri’nden dolayı Parmak Uçları’nı ısırırlar. De ki: "Kin ve Öfkeniz’le ölün." Şüphesiz Allah, Sineler’in Özü’nde olanı     Bilen'dir."

003.120-Size bir İyilik dokununca Onlar’ı tasalandırır, Size bir Kötülük isâbet edince ise onunla sevinirler. Eğer Siz sabreder ve sakınırsanız, onlar’ın Hileli Düzenler’i Size hiç bir Şey’le zarar veremez. Elbette Allah yapmakta olduklarını Kuşatan'dır.

 

XIII 121-129   Uhud Savaşı

 

003.121-Hani Sen, Mü’minler’i savaşmak için elverişli Yerler’e yerleştirmek için Evi’nden erkenden ayrılmıştın. Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

003.122-O zaman da Siz’den İki Bölük, neredeyse geri çekilmek istemişti. Oysa Allah Onlar’ın Yardımcısı’ydı. Artık Mü'minler yalnızca Allah'a Tewekkül etmelidirler.

003.123-Andolsun, Siz Güçsüz iken Allah Size Bedir'de Yardımı’yla Zafer verdi. Şu halde Allah'tan ittiqa edin ki O'na şükredebilesiniz.

003.124-Sen Mü'minler’e: "Rabb'inizin size Melekler’den indirilmiş Üçbin Kişi’yle Yardım etmesi Size yetmez mi?" diyordun.

003.125-Evet, eğer sabrederseniz, ittiqa ederseniz ve Onlar da aniden üstünüze çullanırlarsa, Rabb'iniz Size Melekler’den Nişanlı Beşbin Kişi’yle Yardım ulaştırıcaktır.

003.126-Allah bunu Size ancak bir Müjde olsun ve Qalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı, Nusret ancak Azim ve Hakim olan Allah katında’dır.

003.127-(bununla) Küfredenler’in İleri Gelenleri’ni kessin ya da Umutlar’ı Suya düşmüşler olarak onları Tepesi aşağı getirsin de geri dönüp gitsinler.

003.128-(O'nun) Onlar’ın Tewbeleri’ni qabul etmesi veya Zalimler olduklarından dolayı azablandırması işinden Sana bir şey yoktur.

003.129-Gökler’de ve Yer’de olanların tümü Allah'ındır. Kimi dilerse bağışlar, kimi dilerse azablandırır. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

XIV  130-143   Zafer Nasıl Kazanılır

 

003.130-Ey İman edenler, kat kat artırılmış Riba’yı yemeyin. Ve Allah'tan ittiqa edin, umulur ki kurtulursunuz.

003.131-Ve Kafirler için hazırlanmış olan Ateş'ten sakının.

003.132-Allah'a ve Elçisi’ne itaat edin, umulur ki Rahmet’e kavuşturulursunuz.

003.133-Rabb'inizden olan Mağfiret’e ve En’i Gökler’le Yer kadar olan Bahçe için yarışın. O, Muttaqiler için hazırlanmıştır.

003.134-Onlar, Bolluk’ta da, Darlık’ta da infaq edenler, Öfkeler’ini yenenler ve İnsanlar’dan Bağışlanma ile geçenlerdir. Allah, Muhsinler’i sever.

003.135-Ve Fahşa işledikleri ya da kendilerine Zulmettikleri zaman, Allah'ı hatırlayıp hemen Günah’ınız’dan dolayı Bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka Günahlar’ı bağışlayan kim’dir? Bir de Onlar yaptıkları üzerinde bildikleri halde Israrla durmayanlardır.

003.136-İşte bunların Karşılığı, Rabb'lerinden Bağışlanma ve ebedi kalacakları içinden Nehirler akan Bahçeler’dir. Böyle yapanlara ne Güzel Ecr var.

003.137-Gerçek şu ki Siz’den önce nice Sünnetler geçti. Bundan dolayı Arz’da gezin de Yalanlayanlar’ın uğradıkları Sonuç nasıl oldu bir görün.

003.138-Bu, İnsanlar için bir Beyan, Muttaqiler için de bir Hidayet ve Öğüt’tür.

003.139-Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer iman etmişseniz En Üstün olan Sizlersiniz.

003.140-Eğer bir Yara aldıysanız, o Qawm’a de benzeri bir Yara değmiştir. O Günler’i Biz İnsanlar arasında dewredip dururuz. Bu Allah'ın İman edenler’i ayırması ve Siz’den Şahidler edinmesi içindir. Allah Zulmedenler’i sevmez.

003.141-(bu) Allah'ın İman edenler’i arındırması ve Küfredenler’i yok etmesi içindir.

003.142-Yoksa Siz, Allah, içinizden Cihad Edenler’i ayırdetmeden ve Sabredenler’i de  ayırdetmeden Bahçe'ye gireceğinizi mi sandınız?

003.143-Andolsun, Siz onunla karşılaşmadan önce Ölüm’ü temenni ediyordunuz. İşte Siz bakıp dururken onu gördünüz de.

 

XV   144-148   Bozgunluk anında sebat

 

003.144-Muhammed, yalnızca bir Elçi'dir. Ondan önce de nice Elçiler geçti. Şimdi O ölürse ya da öldürülürse, Siz Topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki Topuğu üzerinde gerisin geri dönen Kimse, Allah'a kesinlikle Zarar veremez. Allah, Şükredenler’i pek yakında ödüllendirecektir.

003.145-Allah'ın İzni olmaksızın hiç bir Nefis ölmez. O, Süresi belirtilmiş bir Yazı’dır. Kim Dünya’nın Yararı’nı isterse O’na ondan veririz, kim de Ahiret Sewabı’nı isterse O’na da ondan veririz. Biz Şükredenler’i pek yakında ödüllendireceğiz.

003.146-Nice Nebiler’le birlikte birçok Rabbanîler Savaş’a girdiler de, Allah Yolu’nda kendilerine isâbet edenden dolayı ne Gevşeklik gösterdiler, ne de boyun eğdiler. Allah Sabredenler’i sever.

003.147-Onlar’ın söyledikleri: "Rabb'imiz, Günahlarımız’ı ve işimizdeki Aşırılıklarımız’ı bağışla, Ayaklarımız’ı sağlamlaştır ve Bize Kafirler Topluluğu’na karşı Yardım et." demelerinden başka bir Şey değil’dir.

003.148-Böylece Allah, Dünya Sewabı’nı da Ahiret Sewabı’nın Güzelliğini de Onlar’a verdi. Allah Muhsinler’i sever.

 

XVI       149-155   Uhud bozgunu

 

003.149-Ey İman edenler, eğer Küfredenler’e itaat ederseniz, Sizi Topuklarınız üzerinde geri çevrilirler, böylece Büyük Hüsran’a uğrayanlar’a dönersiniz.

003.150-Hayır, Sizin Mewlanız Allah'tır. O, Yardım edenler’in en Hayırlısı’dır.

003.151-Kendisi hakkında Hiçbir İspatlı Delil indirmediği Şey’i Allah'a Ortak koştuklarından dolayı Küfredenler’in Qalpleri’ne Korku salacağız. Onlar’ın Barınma Yerleri Ateş'tir. Zalimler’in Konaklama Yeri ne Kötü’dür.

003.152-Andolsun, Allah Size verdiği Sözü’nde Sâdıq kaldı. Siz O'nun İzni’yle Onlar’ı kırıp geçiriyordunuz. Öyle ki sevdiğinizi Size gösterdikten sonra, Siz Yılgınlık gösterdiniz, isyan ettiniz ve Emir konusunda çekiştiniz. Siz’den kiminiz Dünya’yı istiyor, kiminiz de Ahiret'i istiyordu. Sonra denemek için Sizi ondan çevirdi. Ama (yine de) Sizi bağışladı. Allah Mü'minler’e karşı Fadl-Sahibi’dir.

003.153-Siz o zaman durmaksızın uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Elçi de Sürekli Sizi arkadan çağırıyordu. Eliniz’den kaçırdıklarınıza ve Size İsâbet eden’e üzülmemeniz için Sizi Keder’den Keder’e uğrattı. Allah, yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

003.154-Sonra Keder’in ardından üzerinize bir Güvenlik Duygusu indirdi, bu Uyuklama ki, içinizden bir Bölük’ü sarıveriyordu. Bir Bölük de, Canları Derdine düşmüştü. Allah'a karşı Haqsız yere Cahiliye Zannı’yla Zanlar’a     kapılarak: "Bu İş’ten Bize ne var? " diyorlardı. De ki: "Elbette İş’in tümü Allah'ındır." Onlar, Sana açıklamadıkları Şey’i içlerinde gizliyorlar, bu İş’ten bize bir Şey olsaydı, Biz burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Eğer Evleriniz’de olsaydınız, üzerinize öldürülmesi Yazılmış olanlar, yine devrilecekleri Yerler’e gidecekti. Allah Sineleriniz’dekini denemek ve Qalpleriniz’dekini arındırmak için yaptı. Allah Sineler’de saklanan’ı Bilen'dir.

003.155-İki Topluluğun karşı karşıya geldikleri Gün, Siz’den Geri dönenleri, kazandıkları bazı Şeyler dolayısıyla Şeytân Onların Ayağı’nı kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Allah Onlar’ı affetti. Elbette Allah, Gafur'dur, Halim'dir.

 

XVII17    156-171   Müminlerin ayırdedilmesi

 

003.156-Ey İman edenler, Küfredenler ile Arz’da gezerken veya Savaş’ta bulundukları sırada (ölen)Kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah, bunu Onların Qalpleri’nde Kahırlı bir Özlem olarak kıldı. Dirilten ve Öldüren Allah'tır. Allah, yapmakta olduklarınızı Gören'dir.

003.157-Andolsun, eğer Allah Yolu’nda öldürülür ya da ölürseniz, Allah'tan olan bir Bağışlanma ve Rahmet, Onların bütün Toplamakta olduklarından daha Hayırlı’dır.

003.158-Andolsun, ölseniz de, öldürülseniz de elbette Allah'a toplanacaksınız.

003.159-Allah'tan bir Rahmet dolayısıyla, Onlar’a Yumuşak davrandın. Eğer Kaba, Katı Yürekli olsaydın Onlar Çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse Onlar’ı bağışla, Onlar için bağışlanma dile ve İş Konusunda onlar’la Müşâwere et. Eğer azmedersen artık Allah'a Tewekkül et. Elbette Allah, Tewekkül edenler’i sever.

003.160-Eğer Allah Size Yardım ederse, artık Sizi Yenilgi’ye uğratacak yoktur ve eğer Sizi yalnız bırakacak olursa, ondan sonra Size Yardım edecek kim’dir? Öyleyse Mü'minler, yalnızca Allah'a Tewekkül etsinler.

003.161-Hiçbir Nebi'ye Emanet’e İhanet yaraşmaz. Sonra Her Nefs ne kazandıysa Eksiksiz olarak ödenir. Onlar Haqsızlığa da uğratılmazlar.

003.162-Allah'ın Rızası’na uyan Kişi, Allah'tan bir Gazab’a uğrayan kişi gibi midir? Ne kötü Barınak’tır o?

003.163-Allah katında Onlar derece derece’dir. Allah yapmakta olduklarını Gören'dir.

003.164-Andolsun ki Allah Mü'minler’e, içlerinde kendilerinden Onlar’a bir Elçi göndermekle Lutuf’ta bulunmuştur. Onlar’a Ayetleri’ni okuyor ,Onlar’ı arındırıyor ve Onlar’a Kitab'ı ve Hikmet'i öğretiyor. Ondan önce ise Onlar apaçık bir Sapıklık içindeydiler.

003.165-İki Misline uğrattığınız bir Musibet Size isâbet edince mi: "Bu nereden?" dediniz. De ki: " O, Sizin kendinizdendir. "Şüphesiz Allah , Herşey’e Güçyetiren'dir.

003.166-İki Topluluğun karşı karşıya geldiği Gün, Size isâbet eden ancak Allah'ın İzni’yle idi. (Bu Allah’ın) Mü'minler’i ayırdetmesi içindi.

003.167-Münafıqlık yapanları da Belirtmesi içindi. Onlar’a: "Gelin, Allah'ın Yolu’nda savaşın ya da Savunma yapın" denildiğinde, "Biz Savaşma’yı bilseydik elbette Sizi izlerdik" dediler. O Gün Onlar, İman’dan çok Küfr’e daha yakın’dılar. Qalpleri’nde olmayanı Ağızları’yla söylüyorlardı. Allah, Onların gizledikleinizi daha iyi bilir.

003.168-Onlar, kendileri oturup Kardeşler’i için: "Eğer Bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi" diyenlerdir. De ki: "Eğer Doğrusözlüler iseniz Ölüm’ü kendinizden savın öyleyse."

003.169-Allah Yolu’nda öldürülenleri sakın Ölüler sanmayın. Hayır, Onlar, Rabb'leri katında Diri’dirler, rızıqlanmaktadırlar.

003.170-Allah'ın kendi Fadlı’ndan Onlar’a verdikleriyle Sevinç içindedirler. Onlar’a arkalarından henüz ulaşmayanlara Müjdeler vermektedirler ki Onlar’a hiç bir Korku yok’tur, Mahzun da olacak değillerdir.

003.171-Onlar, Allah'tan bir Ni’met’i, bir Fadl’ı ve gerçekten Allah'ın Mü'minler’in Ecri’ni boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.

 

XVIII      172-180   Düşman’ın Hüsranı

 

003.172-Kendilerine Yara isâbet ettikten sonra Allah ve Elçisi’nin Çağrısı’na İcabet edenler, içlerinden İyilik yapanlar ve Sakınanlar için Büyük bir Ecr var’dır.

003.173-Onlar, kendilerine İnsanlar: "Size karşı İnsanlar topladılar, artık Onlar’dan korkun." dedikleri halde, İmanlar’ı artanlar ve: "Allah Bize yeter, O ne Güzel Wekil’dir" diyenlerdir.

003.174-Bundan dolayı, kendilerine hiçbir Kötülük dokunmadan bir Fadl ve Allah'tan bir Ni’met’le geri döndüler. Onlar, Allah'ın Rızası’na uydular. Allah Büyük Fadl Sahibi’dir.

003.175-İşte bu Şeytân, ancak kendi Dostları’nı korkutur. Siz Onlar’dan korkmayın , eğer Mü'minler’seniz Ben'den korkun.

003.176-Küfür’de çabalayanlar Seni üzmesin. Çünkü Onlar, Allah'a hiçbir Şey’le Zarar veremezler. Allah, Onlar’ı Ahiret’te Pay Sahibi kılmamayı ister. Onlar için Büyük  bir Azab var’dır.

003.177- Onlar İman’a karşı Küfrü Satın alanlardır. Onlar, Allah'a karşı hiçbir Şey’le Zarar veremezler. Onlar için Acıklı bir Azab vardır.

003.178-O Küfredenler, kendilerine tanıdığımız Süre’yi sakın kendileri için Hayırlı sanmasınlar, Biz Onlar’a, ancak Günahları daha da artsın diye Süre vermekteyiz. Onlar için Alçaltıcı bir Azab var’dır.

003.179-Allah, Murdar’ı Temiz’den ayırt edinceye kadar Mü'minler’i, Sizin üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Allah Sizi Gayb üzerine Muttali kılacak da değildir. Ama Allah Elçiler’inden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve Elçisi’ne İman edin. Eğer İman eder ve İttiqa ederseniz, Sizin için Büyük bir Ecr var’dır.

003.180-Allah'ın Bol İhsanı’ndan kendilerine verdiği Şeyler’de Cimrilik edenler, bunun kendileri için Hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu, Onlar için Şerr’dir. Qıyamet Günü Cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaktır. Gökler’in ve Yer’in Mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

 

XIX1 181-189   Düşmanlar’ın Alayları

 

003.181-Andolsun, "Gerçek, Allah Faqir’dir, Biz ise Zenginler’iz" diyenlerin Sözler’ini Allah işitmiştir. Onlar’ın bu Sözleri’ni ve Nebileri’ni Haqsız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan Azab'ı tadın" diyeceğiz.

003.182-Bu, Sizin Elleriniz’in önden sunduklarıdır. Allah, gerçekten Kullar’a Zulmedici değildir.

003.183-"Bize, Ateş'in Yiyeceği bir Kurban getirinceye kadar, hiçbir Elçi’ye inanmamamızı Allah elbette Bize Söz vermiştir." diyenlere de ki: "Elbette, Ben’den önce nice Elçiler, Apaçık Belgeler ve söylediklerimizle geldi. Eğer Siz Doğrusözlü idiyseniz şu halde Onlar’ı ne diye öldürdünüz?"

003.184-Eğer Seni yalanlarlarsa, Sen’den önce Apaçık Belgeler, Zeburlar ve Aydınlık Kitap'la gelen Elçileri de yalanladılar.

003.185-Her Nefs Ölüm’ü Tadıcı’dır. Qıyamet Günü elbette Ecirleriniz Eksiksizce ödenecektir. Kim Ateş'ten uzaklaştırılır ve Bahçe'ye sokulursa, artık o gerçekten Kurtuluş’a ermiştir. Dünya Hayatı, Aldatıcı Meta’dan başka birşey değil’dir.

003.186-Andolsun, Mallarınız’la ve Canlarınız’la imtihan edileceksiniz ve Siz’den önce kendilerine Kitap verilenler’den ve Müşrikler’den elbette çok Eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve ittiqa ederseniz bu Emirler’e olan Azim’dendir.

003.187-Hani kendilerine Kitap verilenler’den: "O'nu elbette İnsanlar’a açıklayacaksınız ve O'nu gizlemeyeceksiniz" diye Kesin Söz almıştı. Fakat Onlar, bunu arkalarına attılar ve ona Karşılık Az bir Değer’i satın aldılar. O aldıkları Şeyse ne kötü’dür.

003.188-Getirdikleriyle sevinen ve yapmadıkları Şeyler nedeniyle Övülme’den hoşlananları (kazançlı) sayma. Onlar’ı Azap’tan Kurtulmuş olarak da sayma. Onlar için Elim bir Azab vardır.

 

XX   190-200   Müminler’in Zaferi

 

003.189-Gökler’in ve Yer’in Mülkü Allah'ındır. Allah, Herşey’e Güçyetiren'dir.

003.190-Elbette Gökler’in ve Yer’in Yaratılışı’nda, Gece ile Gündüz’ün ardarda Gelişi’nde Ulu’l-Elbâb için gerçekten Ayetler var’dır.

003.191-Onlar, Ayak’ta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve Gökler’in ve Yer’in Yaratılışı’nı düşünürler. "Rabbimiz, Sen bunu boşa yaratmadın. Sen Yüce’sin, Bizi Ateş'in Azabı’ndan koru."

003.192-"Rabb'imiz, şüphesiz Sen kimi Ateş'e sokarsan, artık O’nu Aşağılık kılmışındır. Zulmedenler’in Yardımcıları yok’tur."

003.193-"Rabb'imiz Biz "Rabb’inize iman edin" diye İman’a Çağrı’da bulunan bir Çağrıcı’yı işittik, hemen İman ettik. Rabb'imiz, Bizim Günahlar’ımızı bağışla, Kötülüklerimiz’i ört ve Bizi Ebrâr’la öldür."

003.194-"Rabb'imiz , Elçiler’ine wadettiklerini Bize ver, Qıyamet Günü'nde de Bizi Aşağılık kılma.  Elbette Sen Wa’di’ne hulfetmezsin."

003.195-Nitekim Rabb'leri Onlar’a Cewap verdi: "Elbette Ben Erkek, Kadın, Siz’den  bir İş’te bulunanın İşi’ni boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir. İşte Hicret edenler’in , Yurtları’ndan çıkarılanların ve Yolum’da İşkence görenler’in , çarpışıp Öldürülenler’in elbette  Seyyieleri’ni örteceğim ve Onlar’ı içlerinden Nehirler akan Bahçeler’e koyacağım. Allah katından bir Sewab. Allah, Karşılığın en Güzeli O'nun katındadır.

 

003.196-Küfredenler’in Ülke Ülke dolaşmaları Seni aldatmasın.

003.197-(bu)Az bir Yarar. Sonra bunların Barınma Yerleri Cehennem'dir. O ne Kötü bir Yatak’tır.

003.198-Ama Rabb'lerinden İttiqa edenler, Onlar için Allah katında bir Şölen olarak içlerinden Nehirler akan ebedî kalacakları Bahçeler var’dır. Ebrâr için Allah'ın katında olanlar daha Hayırlı’dır.

003.199-Elbette, Kitap Ehli'nden de Allah'a, Size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a Derin Saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Onlar, Allah'ın Ayetleri’ne Karşılık olarak Az bir Değer’i satın almazlar. İşte bunların Rabb'leri katında Ecirleri var’dır. Şüphesiz Allah, Hesab’ı çabuk-Gören'dir.

003.200-Ey İman edenler, sabredin ve Sabır’da yarışın, Ribat-edin. Allah'tan ittiqa edin. Umulur ki Felah’a erersiniz.


 

 

  Mekkî   Sureler

   Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled