Mekkî Wahy

610-622

 


                                                 

070.045/ CASİYE

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

          

I           Wahy’i İnkar edenler 1-10

 

045.01-      Ha Mim

045.02-      Kitab'ın İndirilmesi Aziz, Hakim Allah'tandır.

045.03-      Elbette Mü’minler için Gökler’de ve Yerler’de gerçekten Ayetler var’dır.

045.04-      Sizin Yaratılışınız’da ve türetip yaydığı Canlılar’da da Kesin Bilgi’yle inanan bir Toplum için Ayetler var’dır.

045.05-      Gece ile Gündüz’ün ardarda gelişinde, Allah'ın Gök’ten Rızıq indirip Onunla Ölümü’nden sonra Arz’ı diriltmesinde ve Rüzgarlar’ı yönetmesinde aqleden bir Qawim için Ayetler var’dır,

045.06-      İşte bunlar, Allah'ın Ayetleri’dir, sana bunları Haqq olarak okumaktayız. Öyleyse Onlar, Allah'tan ve O'nun Ayetleri’nden sonra Hangi Söz’e inanacaklar? 

045.07-      Gerçeği Sürekli ters yüz eden, Günah’a düşkün olan herkes’in way haline.          

045.08-      Kendine Allah'ın Ayetler’i okunurken işitir, sonra Müstekbirce sanki Onlar’ı işitmemiş gibi  ısrar eder. Artık Sen onu Elîm bir Azab’la müjdele.

045.09-      Ayetlerimiz’den bir Şey öğrendiği zaman, Onu Alay konusu edinir. İşte Onlar için Aşağılatıcı bir Azab var’dır.

045.10-      Arkalarından Cehennem. Kazanmakta oldukları Şeyler, Onlar’a hiç bir Yarar sağlamaz. Allah'tan başka edinmekte oldukları Weliler de. Onlar için Büyük bir Azab var’dır.

 

II          Qur'an'ın Doğruluğu 11-20

 

045.11-      İşte bu bir Hidayet’tir. Rabb'lerinin Ayetleri’ni İnkar edenler ise, Onlar için İğrenç olarından Elîm bir Azab var’dır.

045.12-      Allah, kendi Emri’yle onda Gemiler akıp gitsin ve O'nun Fadlı’ndan ararsınız diye, Sizin için Deniz’e boyuneğdirdi. Umulur ki şükredersiniz.

045.13-      Kendinden Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın tümüne Sizin için Boyun eğdirdi. elbette bunda, düşünebilen bir Qawim için gerçekten Ayetler var’dır.

045.14-      İnananlar’a de ki: "Onları kazanmakta olduklarıyla cezalandırması için, Allah'ın Günleri’ni  ummakta olmayanlar’ı bağışlasınlar."

045.15-      Kim Salih bir Eylem’de bulunursa, kendi Nefs’i lehinedir, kim de Kötülük yaparsa, artık O da kendi aleyhinedir.  Sonra Siz Rabb'inize döndürüleceksiniz.

 

045.16-      Andolsun, Biz İsrailoğulları’na Kitap, Hüküm ve Nübüwwet verdik. Onları Temiz ve Güzel Şeyler’den rızıqlandırdık ve Onları Alemler’e karşı Üstün kıldık.

045.17-      Ve Onlara bu Emir’den Açık Belgeler verdik. Fakat Onlar, kendilerine İlim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki Bağy ve Azgınlık’tan dolayı İhtilaf’a düştüler. Elbette Senin Rabb'in, üzerinde İhtilaf’a düştükleri Şey’de Qıyamet Günü aralarında hükmedecektir..

045.18-      Sonra Seni de bu Emir’den bir Şeriat üzerinde kıldık. Öyleyse Sen Ona uy ve Bilmeyenler’in Hewaları’na uyma.

045.19-      Çünkü Onlar, Allah'tan Hiçbir Şey’e karşı Kesin olarak Seni Bağımsız kılamazlar. Elbette  Zalimler, birbirlerinin Welisi’dirler. Allah ise Muttaqiler’in Weli’sidir.

045.20-      Bu, İnsanlar için Basiretler’dir. Kesin Bilgi’yle inanan bir Qawim için de bir Hidayet ve bir Rahmet’tir.

 

III            Qıyâmet 21-25

 

 

045.21-      Yoksa Kötülükler’e batıp-yara alanlar, kendilerini İnanan ve Salih Eylemler’de bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatlar’ı ve Ölümleri de bir mi? Ne Kötü hükmediyorlar.

045.22-      Allah, Gökler’i ve Yer’i Haqq olarak yarattı, öyle ki her Nefis kazanmakta olduklarıyla karşılık görsün. Onlar’a zulmedilmez.

045.23-      Şimdi Sen, kendi Hewası’nı İlah edinen ve Allah'ın bir İlim üzere kendisini saptırdığı, Kulağı ve Qalbi üzerine Damga vurduğu ve Göz’ü üstüne de bir Perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra Ona kim Hidayet verecektir? Siz yine de Öğüt alıp düşünmüyor musunuz?

045.24-      Dediler ki: "Bu Dünya Hayatı’mızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz, Bizi Dehr /kesintisiz zaman’dan başkası yıkıma uğratmaz." Oysa Onların bununla ilgili hiçbir Bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zannediyorlar.

045.25-      Onlara Açık Belgeler olarak Ayetlerimiz okunduğu zaman, Onların Delilleri: "Eğer Doğru sözlüler iseniz, Atalarınız’ı getirin" demekten başkası değildir.

 

IV           Hüküm 26-36

 

045.26-      De ki: "Allah Sizi diriltiyor, sonra Sizi öldürüyor, sonra da kendisinde Hiçbir Kuşku olmayan Qıyamet Günü O Sizi bir araya getirip topluyor. Ancak İnsanlar’ın çoğu bilmezler.

045.27-      Gökler’in ve Yer’in Mülkü Allah'ındır. Saat'in İqâme Günü, o Gün, Batıl’da olanlar Hüsran’a uğrayanlar’dır.

045.28-      O Gün Sen, Her Ümmet’i Diz üstü çökmüş olarak  görürsün. her Ümmet, kendi Kitabı’na  çağrılır. "Bugün yapmakta olduklarınızla Karşılık göreceksiniz."

045.29-      "Bu Bizim Kitabımız’dır, Sizin aleyhinizde Haqq ile konuşuyor. Gerçekten Biz, Sizin yapmakta olduklarınızı yazıyorduk."

045.30-      Artık İnanan ve Salih Eylemler’de bulunanlar’a gelince, Rabb'leri Onları kendi Rahmeti’ne sokar. İşte Apaçık olan Fewz budur.

045.31-      İnkar edenler’e gelince: "Size karşı Ayetlerim okunduğunda Büyüklük taslayanlar ve Suçlu bir Qawim olanlar Sizler değil miydiniz?"

045.32-      "Gerçekten Allah'ın Waadi Haqq’tır, Saat'te de hiç Kuşku yoktur" denildiği zaman, Siz Saat de neymiş, Biz bilmiyoruz, Biz yalnızca bir Zann’da bulunup zannediyoruz, Biz Kesin bir Bilgi’yle inanmakta Olanlar değiliz" demiştiniz.

045.33-      Onlar’ın yapmakta oldukları Şeyler’in Kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve kendisini Alay konusu edindikleri de Onları sarıp kuşattı.

045.34-      Denildi ki: "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, Biz de Sizi Bugün unutuyoruz. Barınma Yeriniz Ateş'tir. Ve Sizin için Hiçbir Yardımcı yok’tur.

045.35-      Bunun nedeni de şu: Çünkü Siz Allah'ın Ayetleri’ni Alay konusu edindiniz, Dünya Hayatı da Sizi aldattı. Böylece ne ordan çıkarılırlar, ne de Hoşnutluk dilekleri qabul edilir.

045.36-      Şu halde Hamd, Gökler’in Rabb'i, Yer’in Rabb'i ve Alemler’in Rabb'i olan Allah'ındır.

045.37-      Gökler’de ve Yer’de Büyüklük O'nundur. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled