Mekkî Wahy

610-622


           

 069.044/ed-DUHAN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                  

I           Müşrikler’in Uğradıkları Azap 1-29

 

044.01-      Ha Mim

044.02-      Apaçık olan Kitab'a andolsun.

044.03-      Gerçekten Biz O’nu Mübarek bir Gece’de indirdik. Gerçekten Biz Uyaranlar’ız.

044.04-      Ki O’nda Her Hikmetli İş ayrılır.

044.05-      Katımızdan bir Emir ile, doğrusu Biz Gönderenler’iz.

044.06-      Rabb'inden bir Rahmet olarak. Elbette O İşiten'dir, Bilen'dir.

044.07-      Eğer Kesin bir Bilgi’yle inanıyorsanız Gökler’in ve Yer’in ve bu ikisinin arasında bulunanlar’ın Rabb'idir.

044.08-      Ondan başka İlah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabb'inizdir, Geçmiş Atalarınız’ın da Rabb'idir.

044.09-      Hayır Onlar Şüphe içindedirler, oyalanıyorlar.

 

044.10-      Öyleyse Sen Göğün açıkca bir Duman getireceği Gün’ü gözle.

044.11-      İnsanlar’ı sarıp kuşatıverir. İşte bu Elîm bir Azab’tır.

044.12-      "Rabb'imiz Azab’ı üstümüzden gider, çünkü Biz inanacağız"

044.13-      Onlar için Öğüt alıp düşünmek nerede. Onlar’a açıklayan bir Elçi gelmişti.

044.14-      Sonra O’ndan yüzçevirdiler ve dediler ki: "Öğretilmiş bir Mecnun’dur."

044.15-      Biz Siz’den bu Azab’ı biraz açıp gidereceğiz, dönecek olanlarsınız Siz.

044.16-      Büyük bir Şiddetle yakalayacağımız Gün, elbette Biz intikam alacağız.

 

044.17-      Andolsun Biz kendilerinden önce Fir'awn'ın Qawmi’ni de Deneme’den geçirdik ve Onlara Kerim bir Elçi gelmişti.

044.18-      "Allah'ın Kulları’nı Bana teslim edin, gerçekten Ben Sizin için Güvenilir bir Elçi'yim."

044.19-      Allah'a karşı büyüklenmeyin. Elbette Ben Sizin için Açık bir İspatlı Delil getirmekdeyim.

044.20-      Ve doğrusu Ben Sizin Beni taşlamanızdan Benim de Rabb'im Sizin de Rabb'iniz olan’a sığındım.

044.21-      Eğer Siz Bana inan mıyorsanız bu durumda Ben’den korkup ayrılın.

044.22-      Sonunda Rabb'ine "Gerçekten bunlar Suçlu bir Qawim’dirler" diye dua etti.

044.23-      Öyleyse Kullarmız’ı Geceleyin yürüt, kesinlikle takib edileceksiniz.

044.24-      Deniz’de Durgun ve Açık bırak. Çünkü Onlar Su’da boğulacak bir Ordu’dur.

044.25       Onlar nice Bahçeler ve Pınarlar terketmişlerdi.

044.26-      Ekinler ve Güzel Konaklar.

044.27-      Ve kendilerinde Sevinç ve Mutluluk içinde yaşadıkları Ni’metler.

044.28-      İşte böyle. Biz bunları başka bir Qawm’e Miras olarak verdik.

044.29-      Onlar için ne Gök ne Yer ağlamadı ve Onlar Ertelenenler’den olmadı.

 

II          Kötüler Ceza Görecek 30-42

 

044.30-      Andolsun Biz İsrâiloğulları’nı o Alçaltıcı Azab’tan kurtardık.

044.31-      Fir'awn'dan. Çünkü o Ölçü’yü taşıran bir Mütekebbir’di.

044.32-      Andolsun Biz Onlar’ı bir İlim üzere Alemler’e karşı Üstün kıldık.

044.33-      Ve Onlara her birinde açık bir İmtihan bulunan Ayetler verdik,

 

044.34-      Herhalde bunlar da diyorlar ki,

044.35-      Bizim yalnızca İlk Ölümümüz’dür. Biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz.

044.36-      Eğer Doğru Sözlü iseniz şu halde Atalarımız’ı getirin bakalım.

044.37-      Onlar mı Hayırlı yoksa Tubba Qawmi ve Onlar’dan öncekiler mi? Biz Onlar’ı yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, Mücrimler’di.

044.38-      Biz bir Oyun ve Oyalanma konusu olsun diye Gökler’i Yer’i ve ikisi arasında olanları yaratmadık.

044.39-      Biz Onları yalnızca Haqq ile yarattık ancak Onların çoğu bilmezler.

 

044.40-      Elbette O Ayırma Günü onlar’ın hepsinin Wakitleri’dir.

044.41-      O Gün bir Dost, bir Dost’an Herhangi bir  Şey’le Yarar sağlayamaz ve Onlara Yardım da edilmez.

044.42-      Ancak Allah'ın Rahmet ettieği başka. Elbette O Aziz'dir, Rahim'dir.

 

III            İyiler’in Göreceği Mükafat  43-59

 

044.43-      Doğrusu o Zakkum Ağacı

044.44-      Oldukca Günahkar olan’ın Yemeği’dir bu.

044.45-      Pota gibi Karınlar’da kaynar durur.

044.46-      Kaynar Su’yun kaynaması gibi.

044.47-      Onu tutun da Cahim'in Orta yeri’ne sürükleyin.

044.48-      Sonra Kaynar Su’yun Azabı’ndan Baş’ının üstüne dökün.

044.49-      Tad. Çünkü Sen oldukca  Aziz'din, Kerim'din.

044.50-      Gerçekten bu Sizin Kuşku’yu kapılmakta olduğunuz Şey’dir.

 

044.51-      Muttaqiler’e gelince, elbette Onlar Güvenli bir Maqam’dadırlar.

044.52-      Bahçeler’de ve Pınarlar’da.

044.53-      Hafif İpekt’en ve Ağır işlenmiş Atlas’tan giyinirler. Karşılıklı olarak otururlar.

044.54-      İşte böyle. Ve Biz Onları Simsiyah İri gözlü Huriler’le evlendirmişizdir.

044.55-      Orda Güvenlik içinde Her Türlü Meyve’yi istemektedirler.

044.56-      Orda İlk Ölüm’ün dışında başka Ölüm tadmazlar. Ve Onları Cehennem Azabı’ndan korumuştur.

044.57-      Senin Rabb'inden bir Fadl  olarak. İşte Büyük Mutluluk bu’dur.

044.58-      Belki Onlar öğüt alıp düşünürler diye Biz O'nu Senin Dil’inde kolaylaştırdık.          

044.59-      Öyleyse Sen gözle. Gerçekten Onlar da gözlemektedirler.

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled