Mekkî Wahy

610-622

 


046.035/el-FATIR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              İlâhî Waad’in Yerine Gelmesi :1-7

 

035.01-      Hamd Gökler’i ve Yer’i yaratan, ikişer üçer ve dörder Kanatlı Melekler’i Elçiler kılan Allah'a. Yaratma’da dilediğini artırır. Allah Herşey’e Güçyetiren'dir.

035.02-      Allah, İnsanlar’a Rahmeti’ni açacak olsa  O’nu kısacak yoktur. Her neyi de kısarsa da O’ndan sonra salıverecek olan yok’tur. O Aziz'dir, Hakim'dir.

035.03-      Ey İnsanlar, Allah'ın üzerinizdeki Ni’meti’ni anın, Gök’ten ve Yer’den Sizi rızıqlandıran Allah'dan başka bir Yaratıcı  var mı? O'ndan başka İlah yok’tur, öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz ?     

035.04-      Eğer Seni yalanlıyorlarsa Sen’den önceki Elçiler  de yalanlandı. İşler Allah'a döndürülür.

035.05-      Ey İnsanlar, Allah'ın Waadi Haqq’tır. Öyleyse Dünya Hayatı aldatmasın ve Aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın.

035.06-      Şeytân Düşmanınız’dır, öyleyse Siz de O’nu Düşman edinin. O kendi Bölüğü’nü ancak Çılgın Yangın'ın  Ashabı’ndan olmaya çağırır.

035.07-      O Küfrdedenler için Şiddetli bir Azab var. İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar’a ise bir Bağışlanma ve bir Ecir vardır.

 

II          Haq Galip Gelecek: 8-14

 

035.08-      Kötü olarak yaptıkları Kendisine çekici  kılınıp da O’nu Güzel gören mi? Artık  Allah dilediğini saptırır. Dilediğini de Hidayet’e eriştirir. Öyleyse Onlar’a  karşı Nefs’in Hasretler’e kapılmasın. Gerçekten Allah yaptıklarını Bilen'dir.

035.09-      Allah Rüzgarlar’ı gönderir, Onlar’la Bulut’u kaldırır, böylece O’nu Ölü bir Şehir’e sürükleriz. O’nunla Yer’i Ölümü’nden sonra diriltiriz. İşte Dirilme de böyle’dir.

035.10-      Kim İzzet’i istiyorsa artık Bütün İzzet Allah'ındır. Güzel Söz O'na yükselir. Salih Çalışma da O’na yükseltilir. Kötülükler’i tasarlayanlar’a ise Şiddetli bir Azab var’dır. Onlar’ın Tasarılar’ı boşa çıkar.

035.11-      Allah Sizi Toprak’tan yarattı. Sonra bir Damla’dan, sonra da Sizi çift çift kıldı. O'nun Bilgisi olmadan hiçbir Dişi Gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene Ömür verilmesi ve O’nun Ömrü’nden kısaltılması da mutlaka bir Yazı’yladır. Gerçekten bu  Allah'a göre Kolay’dır.

035.12-      İki Deniz  bir değildir. Şu oldukca Tatlı, Susuzluğu keser ve İçimi kolay, şu da Tuzlu ve Acı’dır. Ancak her birinden Taze et yersiniz. Ve takınmakta olduğunuz Süs Eşyaları’nı çıkarırsınız. O'nun Fadlı’ndan aramanız ve  şükretmeniz için Gemiler’in onda Sular’ı yararak akıp gittiğini görürsün.

035.13-      Gece’yi Gündüz’e bağlayıp katar, Gündüz’ü de Gece’ye katar. Güneş’i ve Ay’ı Emre amade kılmıştır. Her biri Adı konulmuş bir Süre’ye dek akıp gitmektedir. İşte bu Allah Sizin Rabb'inizdir. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınız ise bir  Çekirdekzarı’na bir M’alik olamazlar.

035.14-      Eğer Onlar’ı çağırırsanız sizin Çağrı’nızı işitseler bile  Cewâp vermezler. Qıyamet Günü'nde ise Sizin şirk koşmanızı tanımayacaktır. Haberi olan gibi Sana Haber vermez hiçkimse.

 

III            Yeni Bir Nesil

 

035.15-      Ey İnsanlar, Siz Allah'a Muhtaçsınız (Fuqara),  Allah ise Ganiy'dir.

035.16-      Dileyecek olsa Sizi giderir ve Yepyeni bir Qawim getirir.

035.17-      Bu Allah'a göre Güç değildir.

035.18-      Hiçbir Yüklü bir başka Yüklü’nün Yük’ünü yüklenmez. Eğer Yük’ü Ağır olan O’nu taşımaya çağırsa, bu O’nun Yakın’ı da olsa kendisine O’ndan hiçbir Şey yükletilmez. Sen yalnız Gayb ile Haşyet duyanlar’ı ve Salat’ı kılanlar’ı uyarabilirsin. Kim arınırsa  artık kendisi için arınmıştır. Sonunda Dönüş Allah'adır.

035.19-      Kör olan’la Gören bir değildir.

035.20-      Karınlıklar’la Aydınlık,

035.21-      Gölge ile Sıcaklık da.

035.22-      Diri olanlar’la Ölüler de bir değildir. Gerçekte Allah dilediğine işittirir Sen ise Qabirler’de olanlar’a işittirecek değilsin.

035.23-      Sen yalnızca bir Uyarıcı'sın.

035.24-      Biz Seni Haqq ile bir Müjdeci ve bir Uyarıcı olarak gönderdik. Uyarıcı gelmemiş olan hiç bir Ümmet yok’tur.

035.25-      Eğer Seni yalanlıyorlarsa Sen’den öncekiler de yalanlandı. Elçiler’i ise kendilerine apaçık olan Ayetler, Sahifeler ve Aydınlatıcı Kitap'lar getirmişlerdi.

035.26-      Sonra Ben de Küfredenler’i yakaladım. Bana küfretmeleri nasıl oldu?

 

IV           Mü'minler’in Mükafatı: 27-37

 

035.27-      Allah'ın Gök’ten Su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz O’nunla Renkler’i Değişik olan Meyveler çıkardık. Dağlar’dan da Beyaz Kırmızı Renkler’i Değişik ve Siyah Yollar.

035.28-      İnsanlar’dan, Debelenen canlılar’dan ve Hayvanlar’dan da Renkleri böyle değişik olanlar var’dır. Kullar’ı içinde ise Allah'tan ancak Bilenler Haşyet duyar. Allah Aziz'dir, Gafur'dur.

035.29-      Gerçekten Allah'ın Kitabı’nı tilawet edenler, Salat’ı kılanlar ve kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden gizli ve açık infaq edenler kesin olarak Zarar’a uğramayacak bir Ticaret’i umabilirler.

035.30-      Çünkü, Onlar’ın Ecirleri’ni Noksansız olarak öder ve kendi Fadlı’ndan Onlar’a artırır. Elbette O Gafur'dur,  Şükrü Qabuleden'dir.

035.31-      Kendilerinden öncekini Doğrulayıcı olarak Sana Kitap'tan wahyettiğimiz gerçeğin ta kendisidir. Elbette Allah, Haberdar'dır, Gören'dir.

035.32-      Sonra Kitab'a Kullarımız’dan seçtiklerimizi Mirascı kıldık. Artık Onlar’dan kimi kendi Nefsi’ne zulmeder, kimi de Orta bir yol’dadır. Kimi de Allah'ın İzni’yle Hayırlar’da yarışır. İşte bu Büyük Fadl’ın kendisidir.

 

035.33-      Adn Bahçeleri. Oraya girerler. Orada Altın’dan Bilezikler’le ve İnciler’le süslenirler. Ve orada Elbiseler’i İpek’tir.

035.34-      Derler ki: "Biz’den Hüzn’ü gideren Allah'a hamdolsun. Elbette Rabb'imiz, gerçekten Gafur'dur, Şekur'dur.

035.35-      Ki O, Bizi kendi Fadlı’ndan, kalınacak bir Yurd’a yerleştirdi. Burada Bize bir Yorgunluk , bir Bıkkınlık dokunmaz."

035.36-      Küfredenler’e gelince, Onlar için de Cehennem Ateşi vardır. Onlar için ne Qarar verilir ki, ölsünler, ne de kendilerinin Azab’ı hafifletilsin. İşte Biz, Her Nankörleri böyle cezalandırırız.

035.37-      İçinde Çığlık atarlar: "Rabb'imiz, Bizi çıkar, yaptıklarımızdan başka Salih bir Çalışma’da bulunalım." Size orada Öğüt alabilecek olanın Öğüt alabileceği kadar Ömür vermedik mi?" (denir)." Size Uyarıcı'da gelmişti. Öyleyse tadın, artık Zalimler için bir Yardımcı yok’tur."

 

V          Muhalifler Yokolacaklar: 38-45

 

035.38-      Elbette Allah, Gökler’in ve Yer’in Gaybı’nı Bilen'dir. Gerçek şu ki O, Sineler’in özündekini  Bilen'dir.

035.39-      Arz’da Sizi Halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim küfrederse, artık Küfr’ü kendi aleyhinedir. Rabb'leri katında Kafirler’e kendi Küfürler’i Gazab’tan başkasını arttırmaz

035.40-      De ki: "Siz, Allah'ın dışında çağırdığınız Ortaklarınız’ı gördünüz mü? Bana Haber verin, Yer’de neyi yaratmışlardır? Ya da Onlar’ın Gökler’de bir Ortaklığı mı var? Yoksa Biz Onlar’a bir Kitap vermişiz de Onlar bundan Apaçık bir Belge üzerinde midirler? Hayır, zulmetmekte olanlar, birbirlerine aldatmada başkasını waadetmiyorlar.

035.41-      Elbette Allah, Gökler’i ve Yer’i Zewal bulurlar diye tutmaktadır. Andolsun, eğer Onlar Zewal bulacak olsa, kendisinden sonra artık Onlar’ı kimse tutamaz. Elbette O, Halim'dir, Gafur'dur.

035.42-      Yeminleri’nin olanca Güçleriyle bir Uyarıcı gelecek olsa, Ümmetler’in herhangi birinden kesinlikle daha Doğru yol’da olacaklarına dair, Allah'a ant içtiler. Ancak Onlar’a Uyarıcı geldiğinde, Nefretleri’nden başkasını artırmadı.

035.43-      Yeryüzü’nde büyüklenerek ve Kötülüğü tasarlayarak. Oysa Hileli Düzen, kendi Sahibi’nden başkasını kuşatmaz. Artık Onlar Öncekilerin Sünneti’nden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın Sünneti’nde kesinlikle bir Değişiklik bulamazsın , Allah'ın Sünneti’nde kesinlikle bir Dönüşüm de bulamazsın.

035.44-      Arz’da gezip dolaşmıyorlar mı? Böylelikle kendilerinden Öncekiler’in nasıl bir Son’a uğradıklarını görsünler, üstelik Onlar, Quwwet bakımından Onlar’dan daha Şiddetli’ydiler. Gökler de de Yer’de de Allah'ı Aciz bırakacak hiçbir Şey yok’tur. Elbette O, Bilen'dir, Güçyetiren'dir.

035.45-      Eğer Allah, kazanmakta oldukları dolayısıyla İnsanlar’ı yakalayacak olsaydı, Yer sırtı’nda Hiçbir Canlı’yı bırakmazdı. Ancak Onlar’ı Belli bir Süre’ye kadar ertelemektedir. Eceller’i geldiği zaman, artık Allah  Kulları’nı Gören'dir.

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled