Mekkî Wahy

610-622


 

010.089/el-FECR

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Sahte-İlahlık taslayanlar’ın Sonu : 1-30

 

089.01-      Andolsun Fecr’e,

089.02-      On Gece’ye

089.03-      Çift’e ve Tek’e

089.04-      Akıp gittiği zaman Gece’ye

089.05-      Bunlarda Aqıl-sahibi  için bir Yemin  var.

 

               Âd, İrem ve Fir'awn'ın Helakı

 

089.06-      Görmedin mi Rabb'in Âd'e ne yaptı? (Bak: 25/ Necm 50 vd.)

089.07-      Yüksek Sutunlar Sahibi İrem'e.

0.89.08-     Şehirler içinde Onun bir benzeri yaratılmış değildi.

089.09-      Ve Wadiler’de Kayaları oyan Semud'a.

 

 

               Semud

 

               (Bak:   25/Necm 51

                          28/ Şems 11-15

                          29/ Buruc 17-20

                          40/Qamer 23-32

                          41/Sad  12-16

                          42/ A'raf 73-79

                           45/Furqan38-40)

 

089.10-      Ve Kazıklar Sahibi Fir'awn'a. (Bak:   3/ Müzzemmil 15-16 vd.)

089.11-      Ki Onlar, Şehirler’de azgınlaşmışlardı.

089.12-      Böylece oralarda Fesad’ı artırmışlardı.

089.13-      Bundan dolayı,  Rabb'in, üzerlerine Azab yağdırdı.

089.14-      Çünkü  Rabb'in, gerçekten Gözetleme yeri’ndedir.

 

               İnsan’ın Nankörlüğü

 

089.15-      Fakat, İnsan, ne zaman  Rabb'i kendisini bir deneme’den geçirse, Ona bir Kerem’de bulunsa, Onu Ni’metler’e koysa: "Rabb'im Bana ikram etti" der.

089.16-      Ama ne Zaman Onu deneyerek, Rızq’ını kıssa, hemen der :  "Rabb'im Bana ihanet etti."

 

               Mal Sevgisi

 

089.17-      Hayır, Siz Yetim’e İkram’da bulunmuyorsunuz.

089.18-      Yoksul’u yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

089.19-      Miras’ı, sınır tanımaz bir tarzda yiyorsunuz.

089.20-      Mal’ı da Yığma Hırsı’yla  pekçok seviyorsunuz.

 

               Kıyamet ve Azap

 

089.21-      Hayır, Yer Parça parça yarılıp Darmadağın olduğu,

089.22-      Rabb'in geldiği ve Melekler’in de Dizi dizi durduğu zaman,

089.23-      O Gün, Cehennem de getirilir. İnsan o Gün (olanları) hatırlar, ancak bu Hatırlama’nın Ona faydası yok?

089.24-      Der ki: "Keşke  (bu) Hayatım için  ( birşeyler) taqdim edebilseydim?"

089.25-      Artık o Gün  O'nun vereceği Azab gibi  kimse Azab yapamaz.

089.26-      Onun vuracağı Bağ’ı kimse vuramaz.

 

               İlâhî Çağrı: Gir Cennetim’e

 

089.27-      Ey Tatmin olan Kişilik!

089.28-      Artık dön Rabb'ine, Hoşnut edici ve Hoşnut olunmuş olarak.

089.29-      Artık gir Kullarım’ın arasına,

089.30-      Gir Bahçem’e.

 


Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled