Medenî Wahiy

622-632

 

 

111.048/el-FETİH

Bismillahirrahmanirrahim

 

                                                     

I    Hudeybiye Muslahası Bir Zaferdi 1-10     

 

048.01- Elbette Biz Sana Apaçık bir Fetih verdik.

048.02- Öyleki Allah Senin Geçmiş ve Gelecek Zenbi’ni bağışlasın, üzerindeki Ni’meti’ni tamamlasın ve Seni Dosdoğru bir Yol’a yöneltip iletsin.

048.03- Ve Allah Sana Üstün ve Onurlu bir Zafer’le Yardım etsin.

   48.04- Mü'minler’in Qalpleri’ne İmanları’na İman katıp arttırsınlar diye Güven Duygusu ve Huzur indiren O 'dur. Gökler’in ve Yer’in Orduları Allah'ındır. Allah Alim'dir ve Hakim'dir.

048.05- Mü'minler’i ve Mü'mineler’i içinde Ebedî Kalıcılar olmak üzere altından Nehirler akan Bahçeler'e sokması ve Onların Kötülükleri’ni örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında Büyük Fewz’dir.

048.06- Bir de Kötü bir Zann’la  Zan’da bulunmakta olan Münâfıqlar’ı ve Münâfıqalar’ı ve Müşrikler’i ve Müşrikeler’i azablandırması için. O Kötülük Çemberi Tepeleri’ne insin. Allah Onlara karşı gazablanmış Onları lanetlemiş ve Onlara Cehennem'i hazırlamıştır. Varacakları Yer ne Kötü’dür.

048.07- Gökler’in ve Yer’in Orduları Allah'ındır. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

048.08- Elbette Biz Seni bir Şahit bir Müjdeci ve bir Uyarıcı olarak gönderdik.

048.09- Allah'a ve Elçisi’ne inanmanız O'nu savunup desteklemeniz, O'nu en İçten bir Saygı’yla yüceltmeniz ve Sabah Akşam O'nu tesbih etmeniz için.

048.10- Elbette Sana Biat edenler ancak Allah'a Biat etmiştir. Allah'ın Eli Onların Elleri’nin üzerindedir. Şu halde kim Ahdi’ni bozarsa artık O ancak kendi Nefs’i aleyhine Ahdi’ni bozmuş olur. Kim de Allah'a karşı verdiği Ahdi’ne Wefa gösterirse artık O da Ona Büyük bir Ecir verecektir.

 

II   Münafıqlar’ın Sahte Özürleri 11-17       

 

048.11- Bedewiler’den geride bıralanlar Sana diyecekler ki: "Bizi Mallarımız ve Ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı Bizim için mağfiret dile." Onlar Qalpleri’nde olmayan Şey’i Dilleri’yle söylüyorlar. De ki: "Şimdi Allah Size bir Zarar isteyecek ya da bir Yarar dileyecek olsa Sizin için Allah'a karşı kim hangi Şey’de Güç yetirebilir? Hayır Allah yapmakta olduklarınızı Haber alan’dır."

048.12- Hayır, Siz Elçi'nin ve Mü'minler’in Aileleri’ne Ebedî olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Bu Sizin Qalpleriniz’e Çekici kılındı. Ve Kötü bir Zann ile Zan’da bulundunuz da yıkıma uğramış bir Qawim oldunuz.

048.13- Kim Allah'a ve Elçisi’ne inanmazsa gerçekten Biz Kafirler için Çılgınca yanan bir Ateş hazırlamışızdır.

048.14- Gökler’in ve Yer’in Mülkü Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder, dilediğine Azab eder. Allah çok Gafur'dur, Rahim'dir.

048.15- Geride bırakılanlar Siz Ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki "Bizi bırakın da Sizi izleyelim." Onlar Allah'ın Kelamı’nı değiştirmek istiyorlar. Siz Kesin olarak Bizim İzimiz’den gelemezsiniz. Allah daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine Hayır, Bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Hayır Onlar pek az anlayanlar’dır.

048.16- Bedewiler’den geride bırakılanlar’a de ki: "Siz yakında Zorlu Savaşcılar olan bir Qawm’e çağırılıcaksınız. Ya Onlar’la savaşırsınız ya da teslim olurlar. Bu durumda eğer İtaat ederseniz, Allah Size Güzel bir Ecir verir. Eğer bundan önce Sırt çevirdiğiniz gibi Sırt çevirirseniz Sizi Elîm bir Azab ile azablandırır."

048.17- Kör olan’a Güçlük yok’tur, Topal olan’a Güçlük yok’tur, Hasta olan’a da Güçlük yok’tur. Kim Allah'a ve Elçisi’ne itaat ederse onu altından Nehirler akan Bahçeler'e sokar, kim de Sırt çevirirse Onu Elîm bir Azab ile azablandırır.

 

III  Müslümanlar’a wadolunan Zaferler 18-26        

 

048.18- Andolsun Allah  Sana  O Ağac’ın altında biat ederlerken Mü'minler’den Razı olmuştur. Qalpleri’nde olan’ı bilmiş ve böylece üzerlerine Güven Duygusu ve Huzur indirmiştir ve Onlara Yakın bir Fethi karşılık (sewab) olarak vermiştir.

048.19- Ve alacakları bir çok Ganimetler’i de. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

048.20- Allah alacağınız daha bir çok Ganimetler’i de Size waadetti. Bunu Size hemencecik verdi ve İnsanlar’ın Elleri’ni Siz’den çekti ki bu Mü'minler için bir Ayet olsun ve Sizi dosdoğru bir Yol’a yöneltip iletsin.

048.21- Ve başkaları da ki Siz henüz Onlar’a Güç yetirmiş değilsiniz. Gerçekten Allah Onları ihata etmiştir. Allah Herşeye karşı Güçyetiren'dir.

048.22- Kafir olanlar Sizin’le savaşmış olsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra ne bir Weli ne de bir Yardımcı bulamazlardı.

048.23- Allah'ın ötedenberi sürüp giden Sünneti’dir. Sen Allah'ın Sünneti’nde kesinlikle Hiçbir Değişiklik bulamazsın.

048.24- Onlara karşı Size Zafer verdikten sonra Mekke'nin Göbeği’nde Onların Elleri’ni Siz’den ve Sizin de Ellerinizi Onlar’dan çeken O’dur. Allah yapmakta olduklarınızı  Gören'dir.

048.25- Ki Onlar küfrettiler. Sizi Mescid-i Haram'dan ve durdurulmakta olan Hediyeler’i yerlerine varmaktan alıkoydular. Eğer kendilerini bilmediğiniz Mü'minler ve Mü'mineler’i Bilgisizlik dolayısıyla Onları darmadağın edip de bu yüzden Size dayanılmaz bir Sıkıntı   dokunmayacak olsaydı (farklı olurdu). Allah'ın dilediğine Rahmeti’ne sokması içindir. Eğer seçilip ayrılmış olsaydı kesinlikle İçleri’nden küfretmekte olanlar’ı Elîm bir Azab’la azablandırırdık.

048.26- Hani o Küfredenler kendi Qalpler’i içinde Hamiyetini, Cahiliye’nin Hamiyeti’ni kılıp kışkırttıkları zaman hemen Allah Elçisi'nin ve Mü'minler’in üzerine Güven ve Yatışma Duygusu’nu/ Sekine’yi indirdi ve Onları Tawqa Sözü üzerinde Qararlılık’la ayakta tuttu. Zaten Onlar’da buna Layık ve Ehil idiler. Allah Herşey’i Bilen'dir.

 

IV   İslam’ın Kesin Zaferi 27-29         

 

048.27- Andolsun Allah Elçisi'nin gördüğü Ruyet’in Haqq olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse kesinlikle Siz Mescid-i Haram'a Güven içinde Saçlarınız’ı Tıraş etmiş olarak korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah Sizin bilmediğinizi bildi. Böylece de bundan önce Size Yakın bir Fetih kıldı.

048.28- Ki o kendi Elçileri’ni Hidayet’iyle ve Haqq olan Din’le diğer Bütün Dinler’e karşı Üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.

048.29- Muhammed Allah'ın Elçisi'dir. Ve Onunla birlikte olanlar da Kafirler’e karşı Zorlu, kendi aralarında ise Merhametli’dirler. Onları Ruqu edenler, Secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir Fadl ve Hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri Secde İzi’nden Yüzleri’ndedir. İşte Onların Tewrat'taki Wasıflar’ı budur, İncil'deki Wasıfları ise sanki bir Ekin Filizi’ni çıkarmış, derken O’nu quvwwetlendirmiş, derken semizleyip kalınlaşmış, sonra Saplar’ı üzerinde Doğruluk boy atmış. Ki bu Ekiciler’in de hoşuna gider, (Bu örnek) onunla Kafirler’i öfkelendirmek içindir. Allah içlerinde İnanan ve Salih Eylemler’de bulunanlar’a bir Mağfiret ve Büyük bir Ecir wadetmiştir.

 


 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled