Mekkî Wahy

610-622

 


050.057/el-HADİD

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Haqiqat Yolu’nda Fedakarlık :1-10

 

057.01-      Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

057.02-      Gökler’in ve Yer’in Mülk’ü O'nundur. Diriltir ve Öldürür. O Herşey’e Güçyetiren'dir.

057.03-      Ewwel'dir, Âhir'dir,  Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, Herşey’i Bilen'dir.

057.04-      Gökler’i ve Yer’i Altı Gün’de yaratan, sonra da Arş’a istiwa eden O'dur. Yere giren’i, ondan çıkan’ı, Gök’ten inen’i ve ona çıkan’ı bilir. Siz, her nerede iseniz, O Sizin’le beraberdir. Allah yaptıklarınızı Gören'dir.

057.05-      Gökler’in ve Yer’in Mülkü O'nundur. İşler Allah'a döndürülür.

057.06-      Gece’yi ve Gündüz’ü bağlayıp katar, Gündüz’ü de Gece’ye bağlayıp katar. O, Göğüsler’in Öz’ünde olan’ı Bilen'dir.

057.07-      Allah'a ve Elçisi'ne inanın. Sizi kendileri üzerinde Halifeler kılıp size Harcama yetkisi verdiği Şeyler’den infaq edin. Artık Siz’den kim iman edip infaq ederse, Onlar için Büyük bir Ecir vardır.

057.08-      Size ne oluyor ki, Elçi Sizi Rabb'ine inanmaya çağırıp dururken Allah'a inan mıyorsunuz? Oysa O, Siz’den Kesin bir Söz almıştı, eğer inanıyorsanız.

057.09-      Sizi Karanlık’tan Nur’a çıkarmazı için Kulu’na Apaçık Ayetler indiren O''dur. Allah, Size karşı elbette Şefkatli-olan'dır,  Rahim'dir.

057.10-      Size ne oluyor ki, Allah Yolu’nda infâq etmiyorsunuz? Oysa Gökler’in ve Yer’in Mirası Allah'ındır. İçinizden, Fetih’ten önce İnfaq eden ve Savaşanlar bir olmaz. İşte Onlar, derece olarak sonradan infaq eden ve Savaşanlar’dan daha Büyük’tür. Allah, herbirine en Güzel olan’ı waadetmiştir. Allah, yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

 

II             İman ve Fedakarlık :11-19

 

057.11-      Allah'a Güzel bir Borç verecek olan kim’dir? Artık Allah, bunu kendisi için kat kat artırır. Onun için Kerim bir Ecir var’dır.

057.12-      O Gün, Mü'minler ve Mü'mineler’i, Nurlar’ı Önlerinde ve Sağlarında koşarken görürsün. "Bugün Sizin Müjdeniz içinde Ebedi Kalıcılar olarak içinden Nehirler akan Bahçeler'dir." İşte Büyük Fewz bu’dur.

057.13-      O Gün, Münâfıqlar ve Münâfıqalar, İman etmekte olanlar’a derler ki: "Bize bir Göz atın, Sizin Nurunuz’dan birazcık yararlanalım." Onlar’a: " Arkanıza dönün de bir Nur arayıp bulmaya çalışın" denilir. Derken aralarında Kapı’sı olan bir Sur çekilmiştir. Onun İç yanında Rahmet, dış yanı’nda da o yönden Azab var’dır.

057.14-      Onlara seslenirler: "Biz Sizler’le birlikte değil miydik?" Derler ki: " Evet, ancak Siz kendinizi Fitne’ye düşürdünüz. Gözetip beklediniz. Kuşkular’a kapıldınız. Sizi Kuruntular yanıltıp aldattı. Sonunda Allah'ın Emr’i geldi. Ve O Aldatıcı da Sizi Allah'ın Emr’i ile aldattı.

057.15-      Artık Bugün Siz’den herhangi bir Fidye alınmaz ve küfretmekte olanlar’dan da. Barınma Yeriniz Ateş'tir. Sizin Weli’niz O’dur. O ne Kötü bir Gidiş yeri’dir.

057.16-      İnananlar’ın, Allah'ın ve Haqq’tan inmiş olan’ın Zikr’i için Qalpleri’nin Haşyetle yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan önce kendilerine Kitap verilmiş, sonra üzerlerinden Uzun bir Süre geçmiş, böylece Qalpleri de katılaşmışlar gibi olmasın. Onlar’dan çoğu Fasıqlar’dı.

057.17-      Bilin ki gerçekten Allah, Ölümü’nden sonra Arz’a hayat vermektedir. Elbette Biz, umulur ki aqledersiniz diye Size Ayetler’i açıkladık.

057.18-      Gerçek şu ki, Sadaqa veren-erkekler ve Kadınlar ve Allah'a Güzel bir Borç verenler Onlar için kat kat arttılırır ve Kerim Ecir de onlarındır.

057.19-      Allah'a O'nun Elçisi'ne inanlar, işte Onlar Rabb'leri katında Sıddıqlar ve Şehidler’dir. Onların Ecirler’i ve Nurlar’ı vardır . Küfredip de Ayetlerimiz’i yalanlayanlar ise,  işte Onlar da Cehennem Ashâbı’dır.

 

III            Dünya’nın Fâniliği : 20-25

 

057.20-      Bilin ki, Dünya Hayatı ancak bir Oyun oyalanma, bir Süs ve kendi aranızda bir Övünme, Mal ve Çocuklar’da bir Çoğalma Tutkusu’dur. Bir Yağmur örneği gibi, onun bitirdiği Ekin Ekicileri’nin hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki Sapsarı kesilmiş, sonra  O bir Çerçöp olmuştur. Ahiret'te ise Şiddetli bir Azab,  Allah'tan bir Mağfiret ve bir Rıza da var’dır. Dünya Hayatı aldanış olan bir Meta’dan başka değildir.

057.21-      Rabb'inizden olan bir Mağfiret’e ve Bahçe'ye çabalayıp  yarışın. Ki Genişliği Gök ile Yer’in genişliği gibi olup Allah'a ve O'nun Elçisi’ne inananlar için hazırlamıştır. İşte bu Allah'ın bir Fadlı’dır ki, Onu dilediğine verir. Allah Büyük Fadl Sahibi’dir.

057.22-      Arz’da olan ve Sizin kendilerinizde meydana gelen Herhangi bir Musibet yoktur ki, Biz Onu yaratmadan önce bir Kitap’ta olmasın. Elbette bu, Allah'a göre pek Kolay’dır.

057.23-      Öyle ki, El’inizden çıkana karşı Üzüntü duymayasınız ve Size  verdikleri dolayısıyla sevinip şımarmayasınız. Allah Muhtal Fehur’i (her büyüklük taslayıp böbürleneni) sevmez.

057.24-      Ki Onlar, Cimrilik ederler ve İnsanlar’a da Cimriliği emrederler. Her kim yüz çevirirse, artık Allah, Ganî'dir, Hamîd'dir.

057.25-      Andolsun Biz Elçilerimiz’i Apaçık olan Belgeler’le gönderdik. Ve İnsanlar Adalet’i Ayakta tutsunlar diye Onlar’la birlikte Kitab'ı ve Mizan'ı  indirdik. Ve kendisinde Çetin bir Sertlik olan ve İnsanlar için yararlar bulunan Demir’i de indirdik. Öyle ki Allah, kendisine ve Elçileri’ne Gayb ile kimlerin Yardım edeceğini bilsin.  Elbette Allah Büyük Kuwwet Sahibi’dir, Aziz'dir.

 

IV           Müslümanlık’ta Ruhbanlık yok :26-29

 

057.26-      Andolsun Biz Nûh'u ve İbrâhîm'i gönderdik. Nübüwwet’i ve Kitab'ı onların Soyları’nda kıldık. Öyle iken içlerinde Hidayet’i qabul edenler vardır, Onlar’dan birçoğu da Fâsıq olanlar’dır.

057.27-      Sonra Onların İzleri üzerinde Elçilerimiz’i birbiri ardınca gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, Ona İncil'i verdik ve Onu izleyenlerin Qalpleri’nde bir Şefkat ve Merhamet kıldık. Türettikleri Rehbaniyyet (ruhbanlık)ı ise, Biz Onlara bunu yazmadık. Ancak Allah'ın Rızası’nı aramak için, ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birlikte Onlar’dan İnananlar’a Ecirleri’ni verdik. Onlar’dan bir çoğu da Fâsıqlar’dır.

057.28-      Ey inananlar, Allah'tan ittiqa edin ve O'nun Elçisi’ne inanın. Size kendi Rahmeti’nden İki kat versin. Sizin için kendisiyle yürüyeceğiniz bir Nur kılsın ve Size Mağfiret versin. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

057.29-      Öyle ki, Kitap Ehli, Allah'ın Fadlı’ndan Hiçbir Şey’e Güç yetirip sahip olamadıklarını ve Fadl’ın kesinlikle Allah'ın Eli’nde olduğunu, Onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah Büyük Fadl Sahibi’dir.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled