Mekkî Wahy

610-622

 


 

 

062.031/ LUQMAN

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                

I  1-11               

               1a        1-5 Felah Bulan Mü'minler

               1b        6-9 İnsanlardan Bazıları ve iman eden istisna

               1c        10-11 Allah'ın Yaratışı


a          (Bak: Bakara 1-5)

031.01-      E.L. M.

031.02-      Bunlar Hakim Kitab'ın Ayetleri’dir.

031.03-      Muhsinler’e bir Hidayet ve bir Rahmet’tir.

031.04-      Ki Onlar Salat’ı  kılarlar, Zekat’ı verirler ve Ahiret'e  Kesinlikle  inanırlar.

031.05-      İşte Onlar, Rabb'lerinden bir Hidayet üzerindedirler ve Onlar Felah bulanlar’dır.

b

031.06-      Bazı İnsanlar, Hiç bir Bilgi’ye dayanmaksızın, Allah'ın Yolu’ndan saptırmak için Boş ve Amaçsız  Söz’ü Satın alırlar ve O’nu bir Eğlence Konusu edinirler.İşte Onlar; Onlar için Aşağılatıcı bir Azab var’dır.

031.07-      O’na Ayetler’miz okunduğunda, sanki Onlar’ı  işitmiyormuş ve Kulaklarında bir Ağırlık varmış gibi, Büyüklük taslayarak (müstekbirce) Sırtını çevirir.  Artık Sen O’na Büyük bir Azap ile Müjde ver.

 

031.08-      Gerçekten İnanan ve Salih Eylemler’de bulunanlarsa; Onlar için Ni’metler’le donatılmış Bahçeler var’dır.

031.09-      Orada Ebedî olarak Kalıcı’dırlar. Allah'ın Waadi Haqq’tır. O Aziz'dir, Hakim'dir.

c

031.10-      O Gökler’i dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesiniz. Arz’da da Sizi Sarsıntı’ya uğratır diye sarsılmaz Dağlar bıraktı ve orada Her Canlı’dan türetip yayıverdi. Biz Gök’ten Su indirdik, böylelikle orada her Güzel olan Çift’ten bir Bitki bitirdik.

031.11-      Bu Allah'ın Yaratması’dır. Şu halde O’nun dışında olanların Yaratıkları’nı Bana gösterin. Hayır zulmetmekte olanlar Açıkça Sapıklık içindedirler.

 

II          Loqman'ın Nasihatları 12-19

 

031.12-      Andolsun, Biz Luqman'a "Allah'a şükret" diye Hikmet verdik. Kim şükrederse, artık O, kendi Nefsi Lehine şükreder. Kim de Küfr’e saparsa, artık  (O) Gani'dir, Hamid'dir.

031.13-      Hani Luqman Oğluna  öğüt vererek demişti ki: "Ey Oğlum  Allah'a şirk koşma.  Şirk , gerçekten Büyük bir Zulüm’dür.

031.14-      Biz İnsan’a Valideyn’ini tawsiye ettik. Anne’si O’nu Zorluk üzerine zorlukla taşımıştır. O’nun (sütten) ayrılması da, İki Yıl içindedir. Hem Baba, hem de Anne ve Baba’na şükret, Dönüş yalnız Bana’dır."

031.15-      Bununla birlikte  Onlar’ın İkisi hakkında bir Bilgin olmayan Şey’i Bana Şirk koşman için, Sana karşı Çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda Onlar’a itaat etme ve Dünya da Onlar’a Ma’ruf üzere geçin ve Bana Gönülden yönelen’in Yolu’na uy. Sonra Dönüş’ünüz yalnızca Bana’dır. Böylece Ben de Size yapmakta olduklarınızı Haber vereceğim.

031.16-      Ey Oğlum, gerçekten bir Hardal Tanesi Ağırlığı’nda olsa da, ister bir Kaya Parçası’ndan ya da Gökler’de veya Yer’de bulunsa bile, Allah O’nu getirir. Elbette Allah, Latif olan’dır, Haberdar'dır.

031.17-      Ey Oğlum, Salat’ı kıl, Ma’ruf olan’ı emret, Münker olan’dan sakındır ve Sana İsabet edene karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken İşler’dendir.

031.18-      "İnsanlar’a Yanağını çevirerek ve böbürlenmiş olarak Arz’da yürüme. Çünkü Allah, her Büyüklük taslayan Böbürlenen’i sevmez."

031.19-      Yürüyüş’ünde Orta bir Yol tut, Ses’inden de kıs. Çünkü, Sesler’in en Çirkin olanı gerçekten Eşekler’in Sesi’dir."

 

III            Allah'ın Qudreti 20-30

 

031.20-      Görmüyor musunuz ki, kuşkusuz Allah, Gökler’de ve Yer’de olanları Emriniz’e Amade kılmış, Açık ve Gizli olsun Sizin üzerinizdeki Ni’metleri’ni genişletip tamamlamıştır. İnsanlar’dan öyleleri vardır ki, Hiçbir İlm’e dayanmaksızın bir Yol gösterici ve Aydınlatıcı bir Kitap da olmadan Allah konusunda Mücadele edip durmaktadır.

031.21-      Onlar’a, "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, derler ki: "Hayır, Biz Atalarımız’ı üzerinde bulduğumuz Şey’e uyarız."  Eğer Şeyt’an Onlar’ı Çılgınca yanan Ateş’in Azabı’na çağırmışsa da mı?

031.22-      Kim İhsan’da bulunan biri olarak Yüzü’nü Allah'a teslim ederse, artık gerçekten O kopmayan bir Kulp’a yapışmıştır. Bütün İşler’in Sonu Allah'a varır.

031.23-      Kim de küfrederse, artık O’nun Küfr’ü Seni Hüzn’e kaptırmasın. Onlar’ın Dönüş’ü Bizedir, artık Biz de Onlar’a yapmakta olduklarını Haber vereceğiz. Elbette Allah, Sineler’in Özü’nde saklı olanı Bilen'dir.

031.24-      Biz Onlar’ı az olarak metalandırıp yararlandırız. Sonra da Onlar’ı Ağır bir Azab’a katlandırırız.

 

031.25-      Andolsun Onlar’a: "Gökler’i ve Yer’i kim yarattı?" diye soracak olsan,  tartışmasız "Allah" diyecekler.  De ki:  "Hamd Allah'ındır." Hayır, Onlar’ın çoğu bilmezler.

031.26-      Gökler’de ve Yer’de olanlar Allah'ındır.  Elbette Allah Gani'dir, Hamid'dir.

031.27-      Eğer Arz’daki Ağaçlar’ın Tümü Qalem ve Deniz de O’nun ardından Yedi Deniz daha eklenerek de olsa yine de Allah'ın Kelimeleri tükenmez. Elbette Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

031.28-      Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de yalnızca Tek bir Kişi gibidir. Elbette Allah İşiten'dir, Gören'dir.

031.29-      Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, Gece’yi Gündüz’e bağlayıp katar. Güneş ile Ay’ı da Emr’e amade kılmıştır. Her biri, Adı konulmuş bir Süre’ye kadar akıp gitmektedir. Allah yapmakta olduklarınzdan Haberdar'dır.

031.30-      İşte böyle. Elbette Allah, O Haqq'tır ve elbette O'nun dışında tapmakta oldukları ise Batıl'dır. Kuşkusuz Allah Yüce'dir, Büyük'ür.

 

IV           Muhalefet’in Sonu 31-34

 

031.31-      Görmüyor musun ki, Size Ayetleri’nden göstermesi için, Gemiler Allah'ın Ni’meti’yle Deniz’de akıp gitmektedir. Elbette bunda sabreden, şükreden için gerçekten Ayetler var’dır.

031.32-      Onlar’ı Kara Gölgeler gibi Dalgalar sarıverdiği zaman, Din’i yalnızca O'na Halis kılanlar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar. Böylece Onlar’ı Kara’ya çıkarıp kurtarınca, artık Onlar’dan bir kısmı Orta yolu tutuyor. Bizim Ayetlerimiz’i Gaddar Nankör olan’dan başkası inkar etmez.

031.33-      Ey İnsanlar, Rabb'inizden sakının ve öyle bir Gün’ün Azabı’ndan çekinin ki, bir Baba Çocuğu için bir Şey’i verebilicek değildir. Elbette Allah'ın Waad’i Haqq’tır. Artık Dünya Hayatı Sizi aldatmaya sürüklemesin  ve Aldatıcılar da Sizi Allah ile aldatmasın.

 

031.34-      Kuşkusuz Saat'in İlmi O'nun katındadır. Yağmuru/Gays’ı yağdırır. Bilir Rahimler’de ne varsa. Hiçbir Kimse Yarın ne kesbedeceğini idrak edemez ve idrak edemez hiçbir Nefis hangi Yer’de öleceğini de. Kuşkusuz Allah Bilen'dir, Haberdar'dır.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

 

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled