Mekkî Wahy

610-622


 

083.067/el-MÜLK

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                             

I           İlâhî Melekut: 1-14

                                     

067.01-      Mülk Eli’nde olan ne Yüce'dir. O, Herşey’e Güçyetiren'dir.

067.02-      O,  Çalışma (davranış,eylem) bakımından hanginizin daha İyi olacağını denemek için Ölüm’ü ve Hayat’ı yarattı. O Aziz'dir, Gafur'dur.

067.03-      O, biri diğeriyle tam bir Uyum içinde Yedi Gök yaratmış olan’dır. Rahman'ın Yaratması’nda hiçbir Çelişki ve Uygunsuzluk ( Tefavüt) göremezsin. İşte Göz’ü çevirip gezdir, Herhangi bir Çatlaklık/Bozukluk görüyor musun.

067.04-      Sonra Gözü’nü iki kere daha çevirip bak, o Göz Umudu’nu kesmiş bir halde Bitkin olarak Sana dönecektir.

067.05-      Andolsun, Biz en Yakın Göğü Kandiller’le süsleyip donattık ve bunları, Şeytânlar için Rucum (Taşlama Birimleri) kıldık. Onlar için Saıyr (çılgınca yanan) Azabı hazırladık.

067.06-      Rabb'lerine küfretmekte olanlar için Cehennem Azabı vardır. Ne Kötü Dönüş Yeri’dir O.

067.07-      İçine atılıp bıratıldıkları zaman, o kaynayıp, Feweran ederken Onun Korkunç Homurtusu’nu işitirler.

067.08-      Öfkesinden-şiddetinden neredeyse patlayıp çatlayacak. Her bir Bölük içine atıldığında Bekçiler’i Onlara sorar: "Size Uyarıcı gelmedi mi?"

067.09-      Onlar: "Evet, Bize gerçekten bir Uyarıcı geldi. Fakat Biz yalanladık ve Allah hiçbir Şey indirmedi, Siz Yalnızca Büyük bir Şaşkınlık içindesiniz, dedik."

067.10-      Ve derler ki: "Eğer dinlemiş olsaydık ya da aqıl etmiş olsaydık, şu Çılgınca Yanan Ateş’in Ashâbı arasında olmayacaktık.

067.11-      Böylece kendi Günahları’nı itiraf ettiler. Çılgınca Yanan'nın Ashâbı’na uzaklık olsun.

067.12-      Gerçek şu ki, Rabb’lerinden Gayb ile İçleri titreyenler’e gelince, Onlar için bir Mağfiret ve Kerim bir Ecir var’dır.

067.13-      Sözünüz’ü ister gizleyin, ister Onu açığa vurun. Elbette O, Sineler’in Özü’nde saklı duran’ı Bilen'dir.

067.14-      O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir, Haberdar'dır.

 

II          İnanmayanlar’ın Aqıbeti : 15-30

 

067.15-      Sizin için, Arz’a boyun eğdiren O'dur. O halde onun Omuzları’nda yürüyün ve O'nun Rızqı’ndan yiyin. Sonunda Gidiş onadır.

067.16-      Gök’te olan’ın sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Bir bakmışsınız ki, o sallanıp çalkalanmaktadır.

067.17-      Yoksa, Gök’te olanların üzerinize Taş yağdıran bir Rüzgar (Hasıb) göndermeyeceğinden emin misiniz? Siz o taktirde benim Uyarmam nasılmış bileceksiniz.

067.18-      Andolsun, kendilerinden Öncekiler de yalanladı. Fakat Beni İnkar nasılmış?

067.19-      Onlar, üstlerinde Dizi Dizi Kanat açıp kapayarak uçan Kuşlar’ı görmüyorlar mı? Onlar’ı Rahmân'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, Herşey’i hakkıyla Gören'dir.

067.20-      Rahmân'a karşı Size Yardım edecek olan kimmiş? Şu Sizin Ordu’nuz mu? Kafirler yalnızca bir Gurur içinde’dirler.

067.21-      Eğer O, Rızqı’nı tutup kesecek olsa, Sizin Rızqınız’ı verecek olan kimmiş? Hayır, Onlar, bir Azgınlık ve Nefret içinde İnat’la direnmektedirler.

067.22-      O halde yüzükoyun sürünen’in mi daha çok Hidayet’e erer, yoksa Dosdoğru Yol üzerinde yürümekte olan mı?

067.23-      De ki: "Sizi İnşâ edip yaratan, Size Kulak, Gözler ve Gönüller veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

067.24-      De ki: "Size Arz’da üretip türeten O'dur. Siz O'na toplanıp götürüleceksiniz."

067.25-      Derler ki:"Eğer Siz Sadıqlarsanız -, şu Waad ettiğin ne zamanmış?"

067.26-      De ki: "Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak Apaçık olan bir Uyarıcı'yım."

067.27-      Sonunda Onu pek yakında gördüklerinde, o, Küfretmekte olanlar’ın Yüzler’i kötüleşip karardı. Ve: "İşte bu, Sizin öne sürüp durduğunuz Şey’dir." denildi.

067.28-      De ki:"Bildirir misiniz, eğer Allah, Beni ve Benimle birlikte olanları yıkıma uğratır ya da Bizi esirgerse, bu durumda Kafirler’i Elîm bir Azab’tan kurtaracak olan kim’dir?"

067.29-      De ki:"O Rahmân'dır, Biz O'na inandık ve O'na tewekkül ettik. Artık Siz kimin Açıkca bir Sapıklık içinde olduğunuzu pek yakında bileceksiniz."

067.30-      De ki:" Bildirin, eğer Suyunuz Yerin Dibi’ne göçüverecek olursa, bu durumda kim Size bir Akarsu Kaynağı getirebilir:"

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled