Medenî Wahiy

622-632

 

 

097.060/el-MÜMTEHİNE

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

I    Müslümanlar’ın Gayrileriyle İlişkileri 1-6         

 

060.01-Ey İnananlar, Benim de Düşmanım Sizin de Düşmanınız olanlar’ı Weliler edinmeyin. Siz Onlara karşı Sevgi yöneltiyorsunuz, oysa Onlar Haqq’tan Size gelene küfretmişlerdir. Rabb'iniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı Elçisi de, Sizi de çıkarıyorlardı. Eğer Siz, Benim Yolum’da cihad etmek ve Benim Rızam’ı aramak amacıyla çıkmışsanız, Onlara karşı hala Sevgi gizliyorsunuz? Ben, Sizin gizlemekte olduklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilirim. Kim Siz’den bunu yaparsa, artık O elbette Yolun-ortası’ndan sapmıştır.

060.02-Eğer Onlar Sizi ele geçirecek olurlarsa, Size Düşman kesilirler. Elleri’ni ve Dilleri’ni Kötülük’le Size uzatırlar. Onlar Sizin Küfr’e sapmanızı içten arzu etmişlerdi.

060.03-Ne Yakın Aqrabalarınız, ne Çocuklarınız Qıyâmet Günü Size bir Yarar sağlamaz. Sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı  Gören'dir.

 

060.04-İbrâhîm ve O'nunla birlikte olanlar’da Sizin için Güzel bir Örnek vardır. Hani Onlar kendi Qawimleri’ne demişlerdi ki: "Biz, Sizler’den ve Allah'ın dışında tapmakta olduklarınızdan gerçekten Uzağız. Sizi inkar ettik. Sizinle aramızda, Siz Allah'a bir olarak inanıncaya kadar Ebedî bir Düşmanlık ve bir Kin başgöstermiştir." Ancak İbrâhîm'in Babası’na: "Sana Bağışlanma dileyeceğim, Ama Allah'tan gelecek herhangi bir Şey’e karşı Senin için Gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey Rabb'imiz, Biz Sana tewekkül ettik ve içten Sana yöneldik. Dönüş Sana’dır."

060.05-"Rabb'imiz, küfretmekte olanlar için Bizi Fitne kılma ve Bizi bağışla. Rabb'imiz. Şüphesiz Sen Aziz'sin, Hakim'sin."

060.06-Andolsun, Onlar’da Sizler için, Allah'ı ve Son Gün’e Umud etmekte olanlar için Güzel bir Örnek vardır. Kim yüzçevirecek olursa, artık elbette Allah, Ganî'dir, Hamid'dir.

 

II   Müslümanlar’ın Gayrileri’yle ilişkileri 7-17       

 

060.07-Belki Allah, Sizler’e Onlar’dan kendilerine karşı Düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir Sevgi bağı kılar. Allah, Güçyetiren'dir, Hamid'dir.

060.08-Allah, Sizinle Din konusunda savaşmayan, Sizi Yurtlarınız’dan çıkarmayanlara İyilik yapmanızdan ve Onlara Adalet’li davranmanızdan Sizi sakındırmaz. Çünkü Allah Adalet yapanları sever.

060.09-Allah, ancak Din konusunda Sizinle savaşanları, Sizi Yurtlarınız’dan çıkaranları, ve çıkarılmanız için arka çıkanları tewelli etmenizden sakındırır. Kim Onları Weli edinirse, artık Onlar Zalimler’in ta kendisidir.

 

060.10-Ey İnananlar, Mü'mineler hicret ederek Size geldiklerinde, Onları imtihan edin. Allah, Onların İmanları’nı daha iyi Bilen'dir. Şayet Onların Mü'mine olduklarını bilirseniz, artık sakın Onları Kafirler’e geri vermeyin. Ne bunlar Onlara Helal’dir, ne de Onlar bunlara Helal’dir. Onlara harcadıklarını verin. Onlara Ücretleri’ni verdiğiniz taqdirde Onları nikahlamanızda Sizin için bir Güçlük yok’tur. Kafirler’in İsmetleri’ni tutmayın ve Harcadıklarınızı isteyin. Onlar da Harcadıklarını istesinler. Bu, Allah'ın Hükmü’dür. Sizin aranızda hükmeder. Allah, Bilen'dir, Hakim'dir.

060.11-Ve eğer Eşleriniz’den herhangi bir Şey Kafirler’e geçer, böylece Siz de Ganimet’e kavuşursanız, Eşler’i gidenlere Harcama yaptıklarının bir Mislini verin. Kendisine inandığınız Allah'tan ittiqa edin.

060.12-Ey Nebi, Mü'mineler Allah'a hiçbir Şey’i şirk koşmamak,  çalmamak, Zina etmemek, Çocukları’nı öldürmemek, Eller’i ve Ayaklar’ı arasında bir İftira düzmemek, Ma'ruf konusunda Sana isyan etmemek üzere, Sana Biat etmeye geldikleri zaman, Onların Biatları’nı qabul et ve Onlar için Allah'tan Mağfiret iste. Elbette Allah, Gafur'dur, Rahim' dir.

060.13-Ey İnananlar! Allah'ın kendilerine karşı gazablandığı bir Qawm’i Weli edinmeyin, ki Onlar, Kafirler’in Qabir Ashabı’ndan Umut kesmeleri gibi Ahiret'ten ye’s’e düşmüşlerdir.


 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled