Mekkî Wahy

610-622025.53/en-NECM

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I              Rasûl'un İlk Wahy Tecrübeleri: 1-25

 

               Qur'an, Wahy'dir

 

053.01-      Battığı zaman Necm’e andolsun,

053.02-      Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı.

053.03-      O, Hewa’dan konuşmaz.

053.04-      O (nun Okudukları), yalnızca Wahyolunan bir Wahy’dir.

 

               I. Wahy Tecrübesi

 

053.05-      O'na Üstün bir Yetki Sahibi öğretmiştir.

053.06-      Görünümü’yle Çarpıcı bir Güzelliğe sahip’ti.

053.07-      En Yüksek Ufuk’taydı.

053.08-      Sonra yaklaştı, derken sarktı.

053.09-      Belki İki Qaws kadar veya daha da Yakın.

 

053.10-      Böylece O'nun Kulu’na wahyettiğini wahyetti.

053.11-      O'nun ( Rasul Muhammed'in ) gördüğünü Gönül yalanlamadı.

053.12-      Yine de Siz görmüş olduğu üzerinde O'nunla tartışacak mısınız?

 

               II. Wahy Tecrübesi

 

053.13-      Andolsun, O'nu (Üstün Bir Yetki Sahibini) bir  Diğer İniş’te de görmüştü.

053.14-      En-son Sidre'nin yanında.

053.15-      Ki Me'wa Bahçesi Onun  yanındadır.

053.16-      Sidre'yi örten örtmekte iken.

053.17-      Göz şaşmadı ve Sınırı’nı taşmadı.

053.18-      Andolsun O, Rabb'inin en Büyük Ayetleri’nden olan’ı gördü.

 

               Mekke Putları’nın Yerilmesi

 

053.19-      Gördünüz mü haber verin, Lat ve Uzza'yı.

053.20-      Ve Üçüncü olan Menat'ı.

053.21-      Erkek Sizin, Dişi de O'nun mu?

053.22-      Eğer öyleyse bu, (Sizin Dişi’yi yeren mantığınıza göre) Çarpık bir Paylaşma

053.23-      Bu (putlar ve isimleri), Sizin ve Atalarınız’ın isimlendirdiğiniz İsimler’den başkası değildir. Allah, Onlar’la ilgili bir Sulta indirmemiştir. Onlar yalnızca Zann’a ve kendilerinin Hewalarına uymaktadırlar. Oysa Andolsun, Onlara Rabb'lerinden Yol Gösterici gelmiştir.

053.24-      Yoksa İnsan’a her Temenni ettiği Şey mi var?

053.25-      İşte, "Son" da, "İlk" de Allah'ındır.

 

II             Şefaat Konusu’ndaki Zann, Kurtuluş’un Amel’le Olacağı:  26-32

 

053.26-      Gökler’de nice Melekler vardır ki, Onların Şefaatler’i hiçbir şekilde Yarar sağlamaz. Ancak Allah dileyip Razı olduğuna İzin verirse o başka (Var mı böylesi, Üstteki putlar vs.)

053.27-      Gerçek şu ki, Ahiret'e inanmayanlar, Melekler’i Dişi Adları’yla isimlendiriyorlar.

053.28-      Oysa Onların bununla ilgili Hiçbir Bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca Zann’a  uyuyorlar. Gerçekte Zann, Haqq’tan yana hiçbir zaman yarar sağlamaz.

053.29-      Şu halde Sen, Bizim Zikrimiz’e sırt çeviren ve Dünya Hayatı’ndan başkasını istemeyenden yüz çevir.

053.30-      İşte Onların İilim’den yana ulaşabildikleri budur. Elbette Senin Rabb'in, kendi Yolu’ndan sapan’ı en iyi Bilen’dir ve hidayet bulan’ı da en iyi Bilen’dir.

053.31-      Gökler’de ve Yer’de olanlar Allah'ındır. Öyle ki, Kötülük’te bulunanlar’ı, yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, Güzel Davranış’ta bulunanlar’ı da daha Güzeli’yle ödüllendirirler.

053.32-      Ki Onlar, Ufak-Günahlar dışında, Günah’ın Büyük olanları’ndan ve Fahşa’dan kaçınırlar. Elbette Senin Rabb'in Mağfireti Geniş olan’dır. O, Sizi daha iyi Bilen'dir, hem sizi Toprak’tan inşa ettiği ve Siz daha Anneleriniz’in Karınları’nda Cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O İttiqa eden’i daha iyi Bilen’dir.

 

III            Bâtıl’ın Yokoluşu’nda Haqq’ın Qudreti tecelli eder :33-62

 

053.33-      Şimdi, o yüz çevirmekte olan’ı gördün mü?

053.34-      (Malından) Azıcık verdi ve gerisini Kaya gibi Sımsıkı Elinde tuttu.

053.35-      Gayb’ın İlm’i O'nun yanındadır da O mu görüyor ( Putların şefaatcı olduğunu)?

 

               Mûsa ve İbrâhîm'in Sahifeleri’nde Olanlar:

               Günah Ferdi’dir ,Kurtuluş Şefaat’le değil, Çaba’yladır

 

               (Bak:   8/A'la 15-19)

 

053.36-      Yoksa Mûsa'nın Sahifeleri’nde olan kendisine Haber verilmedi mi?

053.37-      Ve Wefa eden İbrâhîm'de olan'da.

053.38-      Doğrusu, Hiçbir Günahkar bir başkasının Günahı’nı yüklenmez.

053.39-      Ve doğrusu İnsan’a da kendi Çabası’ndan başkası yoktur.

053.40-      Elbette kendi Çabası da görülecektir.

053.41-      Sonra da Eksiksiz Karşılık verilecektir.

053.42-      Elbette Son Varış Rabbi'ne olacaktır.

053.43-      Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur.

053.44-      Doğrusu, Öldüren ve Dirilten de O'dur.

053.45-      Doğrusu, Erkek ve Dişi, İki Çifti yaratan da O'dur.

053.46-      Bir Damla Su, Meni döküldüğü zaman.

053.47-      Gerçek şu ki, diğer Diriltme'de O'na aittir.

053.48-      Ve Gerçekten Zengin edip Doyuran O'dur

053.49-      Doğrusu, Şi'ra'nın Rabbi'de O'dur.

 

               Helak Edilen Halqlar (âd, Semud, Nûh Qawmi)

 

053.50-      Doğrusu, O ilk Âd'ı da O Yıkıma uğrattı.(Bak: 10/Fecr 6-8, 37 Kaf/ 12-15 vd.)

053.51-      Semud'u da. Böylelikle bırakmadı.    (Bak: 10/Fecr 10-14, 28/Şems 11-15 vd.)

 

               Nûh Qawmi

               Bak:     37/Qaf 12-15

                          40/ Qamer 9-17

                          41/Sad 12-16

                          42/A'raf 59-66

                          45/Furkan 37)

 

053.52-      Daha önce Nûh Qawmi’ni de. Çünkü Onlar, daha Zalim ve daha Azgın’dırlar.

053.53-      Altı üstüne gelen’in Kentleri’ni de O Yer’in Dibi’ne geçirdi.

053.54-      Böylece Ona sardırdığını sardırdı.

053.55-      Öyleyse, Rabb'inin Hangi Nimetleri’nden Kuşku’ya düşmektesin?

 

               Yaklaşan Qıyâmet

 

053.56-      Bu, önceki Uyarıcılar’dan bir Uyarıcı'dır.

053.57-      O yaklaşmakta olan yaklaştı.

053.58-      Onu Allah'ın dışında ortaya çıkarabilecek yok.

053.59-      Şimdi Siz,  bu Söz’le mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?

053.60-      Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.

053.61-      Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.

 

053.62-      Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin.

 


 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled