Mekkî Wahy

610-622

 


                

090.030/er-RUM

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I  İki İhbar: 1-10

 

030.01-      Eilf Lam Mim

030.02-      Romalılar  yenildi.

030.03-      Yakın bir Yer’de. Ama Onlar, Yenilgileri’nden sonra yeneceklerdir.

030.04-      Birkaç Yıl içinde. Bundan önce de, bundan sonra da Emir Allah'ındır. Ve o Gün Mü'minler sevineceklerdir.

030.05-      Allah'ın Yardımı’yla. O, dilediğine Yardım eder. O, Aziz'dir, Rahim'dir.

030.06-      Allah'ın Waadi. Allah Waadi’nden geri dönmez. Ancak İnsanlar’ın çoğu bilmezler.

 

030.07-      Onlar, Dünya Hayatı’ndan dışta olan’ı bilirler. Ahiret'ten ise Gafil olanlar’dır.

030.08-      Kendi Nefisler’i Konusunda düşünmüyorlar mı? Allah, Gökler’i, Yer’i ve bu ikisi arasında olanları ancak Haqq ile ve belirlenmiş bir Süre/Ecel olarak yaratmıştır. Gerçekten, İnsanlar’dan çoğu Rabb'lerine Kavuşma’yı inkar etmektedirler.

030.09-      Yeryüzü’nde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekiler’in nasıl bir Son’a uğradıklarını görsünler. Onlar, Güç bakımından kendilerinden daha Üstün idiler, Toprağı Alt üst etmişler ve O’nu, kendilerinin imar ettiğinden daha Çok imar etmişlerdi. Elçiler’i de Onlar’a zulmetmiyordu, ancak Onlar kendilerine zulmediyorlardı.

030.10-      Sonra Kötülük yapanlar’ın uğradıkları Son, Allah'ın Ayetleri’ni Yalan saymaları ve Onlar’ı Alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok Kötü oldu.

 

II             İki Fırqa: 11-19

 

030.11-      Allah, Yaratma’yı başlatır, sonra O’nu iade eder/tekrar eder, sonra da Siz O'na döndürülürsünüz.

030.12-      Saat'in kopacağı Gün Suçlular Umutsuzca yıkılırlar.

030.13-      Ortakları’ndan kendilerine Şefaatcı olan yok’tur, Onlar, Ortakları’nı da inkar etmektedirler.

030.14-      Saat’in kopacağı Gün ayrılırlar.

 

030.15-      Böylece İnanan ve Salih Eylemler’de bulunanlar, artık Onlar bir Rawde'de ağırlanırlar.

030.16-      Ancak küfredip Ayetlerimiz’i ve Ahiret'e Kavuşma’yı yalanlayanlar ise, artık Onlar da Azab için Hazır bulundurulurlar.

030.17-      Öyleyse Akşam’a girdiğiniz Waqit de, Sabah’a erdiğiniz Wak-qit de Allah'ı tesbih edin.

030.18-      Hamd O'nadır. Gökler’de de, Yer’de de, Gün’ün Sonu’nda da ve Öğle’ye erdiğinizde de.

030.19-      O Ölü’den Diri’yi çıkarır ve Diri’den de Ölü’yü çıkarır, Ölüm’ünden sonra da Yer’i diriltir. İşte Siz de böyle çıkarılacaksınız.

 

III            İlâhî Qudret’in İşaretleri: 20-27

 

030.20-      Sizi Toprak’tan yaratmış bulunması, O'nun Ayetleri’ndendir. Sonra Siz yayılmakta olan bir Beşer oldunuz.

030.21-      O’nda Sukun bulmanız için Size kendi Nefisleriniz’den Eşler yaratması ve aranızda Sevgi kılması da O'nun Ayetleri’ndendir. Elbette bunda, düşünebilecek bir Qawm için gerçekten Ayetler var’dır.

030.22-      Gökler’in ve Yer’in yaratılması ile Dilleriniz’in ve Renkleriniz’in ayrı olması da, O'nun Ayetleri’ndendir. Elbette bunda, Alimler için gerçekten Ayetler var’dır.

030.23-      Geceleyin de, Gündüzün uyumanız ile O'nun Fadlı’ndan aramanız, O'nun Ayetleri’ndendir. Elbette işitebilmekte olan bir Qawim için gerçekten Ayetler var’dır.

030.24-      Size bir Korku ve Umut olarak Şimşeği göstermesi ile Gök’ten Su indirmek suretiyle Ölümü’nden sonra Yer’i O’nunla diriltmesi de, O'nun Ayetlerindendir. Elbette bunda aqleden bir Qawim için gerçekten Ayetler var’dır.

030.25-      Göğün ve Yer’in O'nun Emri’yle durması da, O'nun Ayetleri’ndendir. sonra Sizi Yer’den bir Çağırma ile çağırdığı zaman hemencecik Siz çıkarılmışsınızdır.

030.26-      Gökler’de ve Yer’de bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na Gönülden Boyun eğmiştir.

030.27-      Yaratma’yı başlatan, sonra O’nu iade edecek olan O'dur. Bu, O'na göre pek Kolay’dır. Gökler’de ve Yer’de en Yüce Misal O'nundur. O, Aziz'dir, Hakim'dir.

 

IV           İnsan’ın Fıtrî Dini: 28-40

 

030.28-      İşte Biz aqleden bir Qawim için Ayetler’i böyle açıklıyoruz.

030.29-      Hayır, zulmetmekte olanlar, Hiçbir Bilgi’ye dayanmaksızın kendi Hewaları’na uymuşlardır. Allah'ın saptırdığını kim Hidayet’e erdirebilir? Onlar’ın hiçbir Yardımcılar’ı yok’tur.

030.30-      Öyleyse Sen Yüzü’nü Allahı birleyen/Hanif olarak Din’e, Allah'ın o Fıtratı’na çevir, ki İnsanlar’ı bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın Yaratışı için  hiçbir Değiştirme yoktur. İşte Dimdik Ayakta duran Din budur. Ancak İnsanlar’ın çoğu bilmezler.

030.31-      Gönülden katıksız Bağlılar olarak, O'na yönelin ve O'ndan sakının, dosdoğru Salat’ı İqâme edin ve Müşrikler’den olmayın.

030.32-      Kendi Dinleri’ni Fırqalar’a ayıran ve kendilerini de Parça parça olmuşlardır, ki her Bölük kendi Eli’ndekiyle övünüp Sevinç duymaktadır

030.33-      İnsanlar’a bir Zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksız Bağlılar olarak, Rabb'lerine dua ederler, sonra kendinden Onlar’a bir Rahmet taddırınca hemencecik Onlar’dan bir Bölük Rabb'lerine şirk koşarlar.

030.34-      Kendilerine verdiklerimize Nankörlük etsinler diye. Öyleyse metalanın artık Yakında bileceksiniz.

030.35-      Yoksa Biz, Onlar’a İspatlı bir Delil indirdik de, o mu O'na ortak koşmalarını söylüyor?

030.36-      Biz İnsanlar’a bir Rahmet taddırdığımız zaman, O’nunla sevinirler, kendi Elleri’nin taqdim ettiği dolayısıyla Onlar’a bir Kötülük isâbet ettiğinde de, hemen Umutsuzluğa kapılıverirler.

030.37-      Onlar, görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine Rızq’ı yayıp genişletir ve kısar da. Elbette bunda, inanmakta olan bir Qawim için gerçekten Ayetler var’dır.

 

030.38-      Öyleyse Yakınlar’a Haqqı’nı ver, Yoksul’a da, Yolcu’ya da. Allah'ın Yüzü’nü istemekte olanlar için bu daha Hayırlı’dır ve Felah’a erenler de Onlar’dır.

030.39-      İnsanlar’ın Malları’nda artsın diye vermekte olduğunuz Riba Allah katında artmaz. Ama Allah'ın Yüzü’nü isteyerek vermekte olduğunuz Zekat ise kat kat arttıranlar Onlar’dır.

 

V             Inkılap: 41-53

 

030.40-      Allah, Sizi yarattı, sonra Size Rızıq verdi, sonra da Sizi öldürmekte, daha sonra da Sizi diriltlmektedir. Ortaklarınız’dan bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, Şirk koşmakta olduklarından Münezzeh ve Yüce'dir.

030.41-      İnsanlar’ın kendi Elleri’nin kazandığı dolayısıyla, Kara’da ve Deniz’de Fesad ortaya çıktı. Umulur ki, dönerler diye Onlar’a yapmakta olduklarının bir kısmını kendilerine taddırmaktadır.

030.42-      De ki: "Yeryüzü’nde gezip dolaşın, böylece daha Öncekiler’in nasıl bir Son’a uğradıklarını görün. Onlar’ın çoğu Müşrik olanlar’dı."

030.43-      Öyleyse Sen, Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan Gün gelmeden önce, Yüzünü Dimdik ayakta duran Din’e çevir. O Gün Onlar Parça parça bölüneceklerdir.

030.44-      Kim küfrederse, artık O’nun Küfr’ü kendi aleyhinedir, kim de Salih bir Eylem’de bulunursa, artık Onlar da kendi Lehleri’ne olarak döşeyip hazırlamaktadırlar.

030.45-      Kendi Fadlı’ndan olarak İnanan ve Salih Ameller’de bulunanları ödüllendirmesi içindir. Elbette O, Kafirler’i sevmez.

030.46-      Size kendi Rahmeti’nden taddırması, Emri’yle Gemiler’i yürütmesi ve O'nun Fadlı’ndan aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, Rüzgarlar’ı Müjdeciler olarak göndermesi O'nun Ayetleri’ndendir.

030.47-      Andolsun, Biz Sen’den önce kendi Qawimleri’ne Elçiler gönderdik de Onlar’a Apaçık Belgeler getirdiler, böylece Biz de Mücrimler’den intikam aldık. İnananlar’a Yardım etmek ise, Bizim üzerimize bir Haqq’tır.

030.48-      Allah, Rüzgarlar’ı gönderir, böylece bir  Bulut kaldırır da O’nu nasıl dilerse Gök’te yayıp dağıtır ve O’nu parça parça kılar, nihayet O’nun arasından Yağmur’un akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi Kulları’ndan dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.

030.49-      Oysa Onlar, bundan önce üzerlerine inmesinden Ewwel Umutları’nı kesmemişlerdi.

030.50-      Şimdi Allah'ın Rahmeti’nin Eserleri’ne bak, Ölümü’nden sonra Yeryüzü’nü nasıl diriltmektedir? Elbette O, Ölüler’i de gerçekten diriltecektir. O, Herşey’e Güçyetiren'dir.

030.51-      Andolsun, Biz bir Rüzgar göndersek de O’nu sararmış görseler, kesinlikle O’nun ardından Nankörlük ederler.

030.52-      Şimdi Sen, Ölüler’e duyuramazsın ve arkalarını dönüp giden Sağırlar’a da Çağrı’yı duyuramazsın.

030.53-      Ve Sen kendi Sapıklıklar’ı içinde Kör olanlar’ı da Doğru’ya iletici değilsin. Sen yalnızca Bizim Ayetlerimiz’e inanmakta olanlara duyurabilirsin ki Onlar Müslümanlar’dır.

 

VI           Muhalefet’in Mağlubiyeti :54-60

 

030.54-      Allah, Sizi bir Zaaf’tan yarattı, sonra Zaaf’ın ardından bir Quwwet kıldı, sonra da bu Quwwet’in ardından da bir Zaaf ve Yaşlılık verdi. Dilediğini yaratmaktadır. O, Bilen'dir, Güçyetiren'dir.

030.55-      Saat'in İqâme  Günü, Suçlular, Tek bir Saat’in dışında yaşamadıklarına and içerler. İşte Onlar böyle çevriliyorlardı.

030.56-      Kendilerine İlim ve İman verilenler ise, dediler ki: "Andolsun, Siz Allah'ın Kitabı’nda Diriliş Günü'ne kadar yaşadınız, işte bu da Diriliş Günü'dir. Ancak Siz bilmiyorsunuz."

030.57-      Artık o Gün, Zulmetmekte olanlar’ın ne Mazeretler’i bir Yarar sağlayacak ve ne de Hoşnutluk Dilekleri Kabul edilecektir.

 

030.58-      Andolsun, Biz bu Qur'an'da İnsanlar için her Örneği gösterdik. Tartışmasız Sen Onlar’a bir Ayet’le geldiğin zaman, o Küfredenler, mutlaka: "Siz ancak  Mubtil olanlar’dan başkası değilsiniz" derler.

030.59-      İşte Allah, Bilmeyenler’in Qalbleri’ni böyle damgalamaktadır.

030.60-      Öyleyse Sen sabret, elbette Allah'ın Waad’i Haqq’tır, Kesin Bilgi’yle inanmayanlar’dan da sakın Seni Telaşa kaptırıp Hafifliğe sürüklemesinler.

 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

 

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled