Mekkî Wahy

610-622

 


                                                 

 

081.032/es-SECDE

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                   

I           İhtar :1-11

 

032.01-      Elif Lam Mim.

032.02-      Kendisinde Şüphe olmayan bu Kitab'ın İndiriliş’i Alemler’in Rabb'i tarafındandır.

032.03-      Yoksa Onlar: "Bunu uydurdu" mu diyorlar?. Hayır, O, Rabb'inden bir Haqq’tır, Sen’den önce kendilerine bir Uyarıcı gelmemiş olan bir Qawm’i uyarman için. Umulur ki Hidayet bulurlar.

032.04-      Allah, Gökler’i, Yer’i ve ikisi arasında olanları Altı Gün’de yarattı, sonra da Arş’a istiwa etti. Sizin O'nun dışında bir Yardımcınız ve Şefaatciniz yok’tur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?

032.05-      Gök’ten Yer’e Her İş’i O evirip düzene koyar. Sonra, Sizin saymakta olduğunuz Bin Yıl Süreli bir Gün’de yine O'na yükselir.

032.06-     İşte Gayb’ı da, Müşâhade edilen’i de bilen, Aziz, Rahim O'dur.

 

032.07-      Ki O, yarattığı Herşey’i en Güzel yapan  ve İnsan’ı Yaratma’ya da bir Çamur’dan başlayandır.

032.08-      Sonra onun Soyu’nu bir Öz’den, Basbayağı bir Su’dan yapmıştır.

032.09-      Sonra da O’nu düzeltip bir Biçim’e soktu ve O’na Ruhu’ndan üfledi. Sizin için de Kulak, Gözler ve Gönüller varetti. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

032.10-      Dediler ki: "Biz Yer’de yok olup gittikten sonra , gerçekten Biz mi Yeni bir Yaratılış’ta bulunacak mışız?" Hayır, Onlar Rabb'lerine Kavuşma’yı İnkar edenler’dir.

032.11-      De ki: "Size Wekil kılınan Ölüm Meleği, Sizin Hayatınız’a Son verecek, sonra da Rabb'inize döndürülmüş olacaksınız."

 

II          12-22   Mü'minler ve Kafirler

 

032.12-      Suçlular’ı, Rabbler’i Huzurunda Başlar’ı öne eğilmiş olarak: "Rabb'imiz, gördük ve işittik, şimdi Bizi geri çevir, Salih bir Amel’de bulunalım, artık Biz gerçekten Kesin bir Bilgi’yle inananlarız" (derken) bir görsen.

032.13-      Eğer Biz dilemiş olsaydık ,Her bir Nefs’e kendi Hidayeti’ni verirdik. Fakat Ben’den: "Andolsun, Cehennem’i Cinler’den ve İnsanlar’dan tamamıyla dolduracağım" Sözü Haqq olmuştur/ gerçekleşecektir..

032.14-      Öyleyse Bugünüzle Karşılaşma’yı unutmanıza Karşılık olarak Azab’ı tadın. Biz de Sizi gerçekten unuttuk, yapmakta olduklarınıza Karşılık Ebedi Azab’ı tadın.

032.15-      Bizim Ayetlerimiz’e ancak Onlar’la kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secde’ye kapananlar, Rabb'lerini Hamd ile tesbih edenler ve Büyüklük taslamayanlar inanırlar.

032.16-      Onlar’ın yanları Yatakları’ndan uzaklaşır. Rabb'lerine Korku ve Umut’la dua ederler ve kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden infaq ederler.

032.17-      Artık hiçbir Nefis ,yapmakta olduklarına Karşılık olmak üzere, kendileri için Gözler Aydınlığı olarak nelerin saklandığını bilmez.

032.18-      Öyleyse, İnanan kimse, Fâsıq olan gibi olur mu? Bunlar Eşit olmazlar.

 

032.19-      İnanan ve Salih Çalışmalar’da bulunanlar ise, artık Onlar için yapmakta olduklarına Karşılık olmak üzere, bir Ağırlanma Konağı olarak Barınma Bahçeleri vardı.

032.20-      Fâsıq olanlar içinse, artık Onlar’ın da Barınma Yeri Ateş’tir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler ve Onlar’a: "Kendisini yalanlamakta olduğunuz Ateş Azabı’nı tadın" denir.

032.21-      Andolsun, Biz Onlar’a belki dönerler diye o Büyük Azab’dan önce, Yakın Azab’dan da taddıracağız.

032.22-      Kendisine Rabb'inin Ayetleri hatırlatıldıktan sonra, Onlar’dan Yüz çevirenden daha Zâlim kim’dir? Gerçekten Biz Suçlular’dan İntikam alıcılarız.

 

III            Hüküm: 23-30

 

032.23-      Andolsun, Biz Mûsa'ya Kitab'ı vermiştik, böylece Sen O’na kavuşmakta Kuşku içinde olma. Biz O’nu İsrâiloğulları’na bir Yol gösterici kılmıştık.

032.24-      Ve Onlar’ın içinden sabrettikleri zaman Emrimiz’le Doğruyol’a iletip yöneten Önderler kıldık., Onlar Bizim Ayetlerimiz’e Kesin Bilgi’yle inanıyorlardı.

032.25-      Elbette, Senin Rabb'in İhtilaf’a düştükleri Şeyler Konusunda Qıyâmet Günü aralarında Hükmü’nü verip ayıracaktır.

032.26-      Yurtları’nda gezip dolaşmakta oldukları nice Kuşaklar’ı kendilerinden Ewwel, Yıkıma uğratmış olmamız, hala Onlar’ı Doğru yol’a iletip yöneltmedi mi? Elbette bunda Ayetler var’dır, yine de işitmiyorlar mı?

032.27-      Görmüyorlar mı, Biz, Su’yu Çorak Toprağa sürüyoruz da O’nunla Ekin bitiriyoruz, O’ndan Hayvanlar’ı da, kendileri de yemektedir? Yine de görmüyorlar mı?

032.28-      Derler ki: "Eğer Doğru söyleyenler iseniz, şu Fetih ne zamanmış?"

032.29-      De ki: "Fetih Günü, küfredenler’e inanmaları ( o gün) bir Yarar sağlamaz ve Onlar’a bir Süre de tanınmaz.

032.30-      Öyleyse, Sen Onlar’dan Yüz çevir ve bekleyedur, gerçekten Onlar da beklemektedirler.

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled