Medenî Wahiy

622-632

 

108.064/et-TEGABUN

Bismillahirrahmanirrahim

 

                    

I    1-7

 

064.01-Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın Tümü Allah'ı tesbih etmektedirler. Mülk de O'nundur. O Herşey’e Güçyetiren'dir.

064.02-Sizi yaratan O'dur, buna rağmen Siz’den kiminiz Kafir’dir, kiminiz ise Mü'min. Allah yapmakta olduklarınızı Gören'dir.

064.03-Gökler’i ve Yer’i Haqq olmak üzere yarattı ve Size Düzenli bir Suret verdi, Suretleriniz’i de Güzel yaptı. Dönüş O'nadır.

064.04-Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın tümünü bilir, Sizin saklı tutmakta olduklarınızı da, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, Sineler’in özünde saklı duran’ı bilir.

064.05-Bundan önce Küfretmiş olanlar’ın Haberi Sana gelmedi mi? İşte Onlar, durumlarının Sonucu’nu taddılar. Onlar için Elîm bir Azab var’dır.

064.06-Bu, kendilerine Apaçık Belgeler’le Elçiler geldiği halde Onların "Bizi bir Beşer mi Hidayet’e ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden küfrederek yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da Müstağni olduğunu gösterdi. Allah Gani'dir, Hamid'dir.

064.07-Küfredenler, kendilerinin kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki: "Hayır, Rabb'im Adına andolsun, Siz, muhakkak diriltileceksiniz, sonra elbette yaptıklarınız Size Haber verilecektir. bu da Allah'a göre oldukca Kolay’dır."

 

064.08-"Şu halde Allah'a, O'nun Elçisi’ne ve indirdiğimiz Nur’a inanın. Allah yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

064.09-Sizi Toplanma Günü için bir arada toplayacağı Gün, işte bu Tegabun/ Aldanma günü’dür. Kim Allah'a inanıp Salih bir Çalışma’da bulunursa, Onun Kötülükler’ini örter ve içinde Ebedi Kalıcılar olmak üzüre içlerinden Nehirler akan Bahçeler'e sokar. İşte Büyük Fewz bu’dur.

064.10-Küfredip Ayetlerimiz’i yalanlayanlar’a gelince, Onlar da içinde Sürekli kalacakları Ateş'in Ashabı’dırlar. Ne Kötü Dönüş Yeri’dir O.

 

II

 

064.11-Allah'ın İzni olmaksızın hiçbir Musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Onun Qalbi’ni Hidayet’e yöneltir. Allah, Herşey’i Bilen'dir.

064.12-Allah'a itaat edin ve Elçi'ye da itaat edin. Şayet yüz çevirirseniz Elçimiz üzerine düşen Apaçık bir Tebliğ’dir.

064.13-Allah, O'ndan başka İlâh yok’tur. Öyleyse Mü'minler Allah'a tewekkül etsinler.

064.14-Ey İnananlar, gerçek şu ki, Sizin Eşleriniz’den ve Çocuklarınız’dan bir kısmı Sizler için Düşman’dırlar. Şu halde Onlar’dan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız, artık elbette Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.

064.15-Mallarınız ve Çocuklarınız Sizin için ancak bir Fitne’dir. Allah ise, Büyük Ecir O'nun katında olan’dır.

064.16-Öyleyse, güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan ittiqa edin, dinleyin ve İtaat edin. Kendinize Hayır olmak üzere infâq’ta bulunun. Kim Nefsi’nin bencil Tutkuları’ndan korunursa, işte Onlar Felah bulanlar’dır.

064.17-Eğer Allah'a Güzel bir Borç verecek olursanız, Onu Sizin için kat kat artırır ve Sizi bağışlar, Allah Şekur'dur, Halim'dir.

064.18-Gayb’ı da Müşahade edilen’i de Bilen, Aziz'dir, Hakim'dir.

 


 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled