Mekkî Wahy

610-622

 


 

064.039/ez-ZÜMER

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I           Allah'a İtaat: 1-9

 

039.01-      Kitab'ın indirilmesi Aziz ve Hakim Allah'tandır.

039.02-      Elbette Biz Sana bu Kitab'ı Haqq olarak indirdik. Öyleyse Sen de Din’i yalnızca Ona Halis  kılarak Allah'a ibadet et.

039.03-      Haber’in olsun, Halis olan Din yalnızca Allah'ındır. Ondan başka Weliler edinenler: "Biz bunlara Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Elbette Allah, Kendi aralarında  üzerinde İhtilaf ettikleri Şeyler’in Hükmü’nü verecektir. Gerçekten Allah Yalancı Kafir olan kimse’yi Hidayet’e eriştirmez.

039.04-      Eğer Allah Çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. O Yüce’dir, O bir olan, Kahredici olan Allah'tır.OOO   

039.05-      Gökler’i ve Yer’i Haqq olarak yarattı. Gece’yi Gündüz’ün üstüne sarıp örtüyor/       doluyor/ yuvarlıyor. Gündüz’ü de Gece’nin üstüne, sarıp örtüyor. Güneş’e ve Ay’a da Boyun eğdirdi. Her biri Ad’ı konulmuş bir Ecel’e kadar akıp gitmektedir. Haber’in olsun Aziz ve Hakim olan O' dur.

039.06-      Sizi Tek bir Nefis’ten yarattı, sonra da Ondan kendi Eş’ini varetti. Ve Sizin için Davarlar’dan Sekiz Çift indirdi. Sizi Anneleriniz’in Karınları’nda Üç Karanlık içinde bir Yaratılış’tan sonra Yaratmak’la yaratmaktadır. İşte Rabb’iniz olan Allah bu’dur. Mülk’te O'nundur. Ondan başka İlah yok’tur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz.

039.07-      Eğer küfredecek olursanız artık kesinlikle Allah Size karşı Hiç bir İhtiyacı olmayandır. Ve O Kullar’ı için Küfr’e Rıza göstermez. Ve eğer şükrederseniz Sizin için Ondan Razı olur. Hiç bir Günahkar bir başkasının Günah Yükü’nü yüklenmez. Sonra Rabb’inize döndürülcekesiniz. Böylece tapmakta olduklarınızı Size Haber verecektir. Hiç şüphe yok O Sineler’in Özü’nde Saklı olan’ı Bilen’dir.

039.08-      İnsan’a bir Zarar dokunduğu zaman Gönül’den katkısızca yönelmiş olarak Rabb'ine dua eder. Sonra O’na kendinden bir Ni’met verdiği zaman daha önce O’na dua ettiğini unutur ve Onun Yolu’ndan saptırmak amacıyla Allah’a Eşler koşmaya başlar. De ki: "Küfrün’le biraz metalanıp yararlan. Çünkü Sen Ateş Ashabı'ndansın.

039.09-      Yoksa O Gece Saati’nde kalkıpta  secde ederek ve Qıyam’a durarak Gönül’den İtaat eden Ahiret'ten sakınan ve Rabb'inin Rahmeti’ni umut eden midir? De ki: "Hiç Bilenler’le Bilmeyenler bir olur mu? Hiç kuşkusuz Ulu’l-Elbâb Öğüt alıp düşünmektedir."

 

II          Mü'minler’le Kafirler 10-21

 

039.10-      De ki: "Ey İnanan Kullarım; Rabb'inizden ittiqa edin. Bu Dünya’da İyilik etmekte olanlar için bir İyilik vardır. Allah'ın Arzı geniştir. Ancak Sabredenler’e Ecirler’i hesapsızca ödenir.

039.11-      De ki: "Ben Din’i yalnızca O'na Halis kılarak Allah’a ibadet etmekle emrolundum."

039.12-      "Ve Ben Müslümanlar’ın ilki olmakla da emrolundum."

039.13-      De ki: "Ben Rabb'ime isyan ettiğim zaman Büyük bir Gün’ün Azabı’ndan korkmaktayım."

039.14-      De ki: "Ben  Dinim’i yalnızca Ona Halis kılarak Allah'a ibadet ederim."

039.15-      "Siz de O'nun dışında dilediklerinize ibadet edin. De ki: "Gerçekten Hüsran’a uğrayanlar Qıyamet Günü hem kendilerini hem de Yakınlar’ını Hüsran’a uğratanlar’dır. Haberiniz olsun bu Apaçık olan Hüsran’ın kendisidir.

039.16-      Onların üstlerinde Ateş’ten Katlamalı Tabakalar, altlarında da Katlamalı Tabakalar var’dır. İşte Allah, kendi Kulları’nı bununla tehdid edip korkutuyor. Ey Kulla’ım öyleyse Ben’den ittiqa edin.

039.17-      Tağut'a Kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten Yönelenler ise, Onlar için bir Müjde vardır. Öyleyse Kullarım’a Müjde ver.

039.18-      Ki Onlar, Sözü dinlerler ve en Güzel’ine uyarlar. İşte Onlar Allah'ın kendilerini Hidayet’e ilettikleridir ve Onlar Temiz-akıl Sahipleri’dir.

039.19-      Azab Sözü kendisi üzerine Haqq olmuş kimse mi? Ateş’te olan’ı artık Sen mi kurtaracaksın?

039.20       Ancak Rabb'lerinden ittiqa edenler ise, Onlar için Yüksek Köşkler vardır, Onların üstünde de Yüksek Köşkler Bina edilmiştir. Onların altında Nehirler akmaktadır. Allah'ın Waadi. Allah Waadi’nden dönmez.

039.21-      Görmüyor musun, gerçekten Allah Gök’ten Su indirdi ve Onu Yer’in içindeki Kaynaklar’a yürütüp geçirdi. Sonra Onunla Çeşitli Renkler’de Ekinler çıkarmaktadır. Sonra kurumaya başlar, böylece Onu Kurumuş Kırıntılar kılıyor. Elbette bunda, Temiz akıl Sahipleri için gerçekten Öğüt alacak  bir Ders var’dır.

 

III            Qur'ân Mükemmel bir Rehber’dir 22-31

 

039.22-      Allah, kimin Göğsünü İslam'a  açmışsa, artık O, Rabb'inden olan bir Nur üzerindedir, değil mi? Fakat Allah'ın Zikri’nden Qalpler’i katılaşmış olanlar’ın way haline. İşte Onlar, Apaçık bir Sapıklık içindedirler.

039.23-      Allah, Müteşabih, İkişerli (Müsna) bir Kitap olarak Söz’ün en Güzeli’ni indirdi. Rabb'lerine karşı İçleri titreyerek Korku duyanlar’ın Ondan Deriler’i ürperir. Sonra da Onların Deriler’i ve Qalpler’i Allah'ın Zikri’ne yumuşar yatışır. İşte bu, Allah'ın Yol Göstermesi’dir, Onunla dilediğini Hidayet’e eriştirir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için de bir Yol gösteren yok’tur.

039.24-      Qıyamet Günü o Kötü Azab’a karşı Yüz’ünü kim koruyabilecek? Ve Zalimler’e "kazanmakta olduklarınızı tadın " denmiştir.

039.25-      Onlar’dan Öncekiler de yalanladı, böylece Azab Onlar’a hiç şuurunda olmadıkları bir yerden gelip çattı.

039.26-      Artık Allah, Onlar’a Dünya Hayatı’nda Aşağılanma’yı taddırdı. Eğer bilmiş olsalardı, Ahiret'in Azabı gerçekten daha Büyük’tür.

039.27-      Andolsun, Biz bu Qur'ân'da belki Öğüt alıp düşünürler diye, İnsanlar için her bir Örnek’ten verdik.

039.28-      Çarpıklığı  olmayan Arapça bir Qur'an'dır. Umulur ki ittiqa ederler.

039.29-      Allah bir Örnek verdi: Kendisi üzerinde Uyumsuz ve Geçimsiz bulunan Sahipleri de çok ortaklı olan bir Adam ile yalnızca bir Kişi’ye teslim olmuş bir Adam/ köle. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır Onların çoğu bilmiyorlar.

039.30-      Gerçek şu ki, Sen de öleceksin, Onlar da öleceklerdir.

039.31-      Sonra elbette Sizler, Qıyamet Günü Rabb'inizin Huzurunda davalaşacaksınız.

039.32-      Allah'a karşı Yalan söyleyenlerden ve kendisine geldiğinde Doğru’yu yalanlayanlardan daha Zalim kimdir? Kafirler için Cehennem’de bir Konaklama yeri mi yok?

 

IV           Muhalefet Rüsvay olacak 32-41

 

039.33-      Doğru’yu getiren ve Doğrulayanlar’a gelince, işte Onlar Muttaqi olanlar’dır.

039.34-      Rabb'leri katında dileyecekleri Herşey Onlar’ındır. İşte bu, İhsan’da bulunanlar’ın Ödülü’dür.

039.35-      Çünkü Allah, Onlar’ın yaptıklarının en Kötü’sünü temizleyip-giderecek ve yapmakta olduklarının en Güzel’iyle Ecirleri’ni verecektir.

039.36-      Allah Kulu’na Kafi değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için bir Yol Gösterici yok’tur.

039.37-      Allah, kimi de Hidayet’e eriştirirse, Onun için bir Saptırıcı da yok’tur. Allah İntikam Sahibi, Aziz'dir.

039.38-      Andolsun, Onlar’a: "Gökler’i ve Yer’i kim yarattı?" diye soracak olsan, elbette "Allah" diyecekler.  De ki:  "Gördünüz mü haber verin, Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, eğer Allah Bana bir Zarar dileyecek olsa, O'nun Zararı’nı Onlar kaldırabilirler mi? Ya da Bana bir Rahmet vermeyi  istese, O'nun Rahmet’ini Onlar önleyebilirler mi?" De ki: "Allah, Bana yeter. tewekkül edecek olanlar, O'na Tewekkül etsinler."

039.39-      De ki:"Ey Qawmim, üzerinde bulunduğunuz duruma göre yapıp edin. Hiç  Kuşkuzuz Ben de yapıp eden’im. Artık yakında öğreneceksiniz."

039.40-      Kendisini Aşağılık kılan kime geliyor ve Kesintisiz Azab kimin üzerine çöküp kaçınılmaz oluyor?

039.41-      Elbette Sana Biz Kitab'ı İnsanlar için Haqq olmak üzere indirdik. Artık kim Hidayet’e erişirse, bu kendi Nefs’i lehinedir, kim de saparsa, O da kendi aleyhine sapmış olur. Sen Onlar’ın üzerinde bir Wekil değilsin.

 

V          Azap gelecek 42-52

 

039.42-      Allah, Ölümler’i vaktinde Canları’nı alır, ölmeyeni de Uykusu’nda. Böylece, kendisi üzerinde Ölüm Qararı verilmiş olanı tutar, öbürüsünü de Adı konulmuş bir Ecel’e kadar salıverir. Elbette bunda düşünen bir Qawim için gerçekten Ayetler vardır.

039.43-      Yoksa Allah'tan başka Şefaat ediciler mi edindiler? De ki: "Ya Onlar, Hiç bir Şey’e Mâlik değillerse ve aqletmiyorlarsa da mı?"

039.44-      De ki: "Şefaat’in Tümü Allah'ındır. Gökler’in ve Yer’in Mülkü O'nundur. Sonra da O'na döndürüleceksiniz."

039.45-      Sadece Allah anıldığı zaman,  Ahiret'e inanmayanların Qalb’i Öfke’yle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında ise, hemen Sevince kapılır."

039.46-      De ki "Ey Gökler’i ve Yer’i yaratan, Gayb’ı da Müşahade edilen’i de bilen Allah'ım. Anlaşmazlığa  düştükleri Şeyler’de, Kulları’nın arasında Sen hükmedeceksin."

039.47-      Eğer Arz’da olanlar’ın tümü ve bununla birlikte bir katı daha Zalimler’in olmuş olsaydı, Qıyamet Günü o Kötü Azab’dan gerçekten bunları Fidye olarak verirlerdi. Oysa, Onların hiç Hesaba katmadıkları Şeyler, Allah'tan kendileri için Açığa çıkmıştır.

039.48-      Kazanmakta oldukları Kötülükler,  kendileri için Açığa çıkmıştır ve Alay konusu edindikleri Şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.

039.49-      İnsan’a bir Zarar dokunduğu zaman, Bize dua eder, sonra tarafımızdan Ona bir Rahmet İhsan ettiğimizde, der ki: "Bu, Bana ancak bir Bilgi dolayısıyla verildi. "Hayır, bu Fitne’dir. Ancak Onlar’ın çoğu bilmiyorlar.

039.50-      Bunu kendilerinden Öncekiler de söylemişti, ama kazandıkları Şeyler Onlar’a hiçbir yarar sağlamadı.

039.51-      Böylece, kazandıkları Kötülükler Onlar’a İsabet etti. Bunlardan Zulmetmiş olanlar’a da, kazanmakta oldukları Kötülükler isabet edecekdir. Ve Onlar Aciz bırakacaklar da değildirler.

039.52-      Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah, dilediğine Rızq’ı genişletip yayar ve kısar da. Elbette bunda, inanmakta olan bir Qawim için gerçekten Ayetler var’dır.

 

VI           İlahî Rahmet 53-63

 

039.53-      De ki: "Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere Ölçü’yü taşıran Kullar’ım. Allah'ın Rahmeti’nden Umut kesmeyin. Elbette Allah, bütün Günahlar’ı bağışlar. Çünkü O, Gafur'dur, Rahim'dir."

039.54-      Azap size gelip çatmadan önce, Rabb'inize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size Yardım da edilmez.

039.55-      Rabb'inizden, Size indirilen’in en Güzeli’ne uyun, Siz hiç şuurunda değilken Azab Size gelip çatmadan önce.

039.56-      Kişi’nin şöyle diyeceği (gün): "Allah yanında yaptığım Kusurlarım’dan dolayı Yazıklar olsun, doğrusu Ben, Alay edenler’dendim."

039.57-      Veya: "Gerçekten Allah Bana Hidayet verseydi, elbette Muttaqiler’den olurdum" diyeceği Gün.

039.58-      Ya da Azab’ı gördüğü zaman: "Benim için bir kere daha olsaydı da İhsan edenler’den olsaydım."

039.59-      "Hayır, benim Ayetlerim Sana gelmişti, fakat Sen Onlar’ı yalanladın, Büyüklüğe kapıldın ve Kafirler’den oldun."

039.60-      Qıyamet Günü, Allah'a karşı Yalan söyleyenlerin Yüzleri’nin Kapkara olduğunu görürsün. Büyüklenenler için Cehennem’de bir Konaklama Yeri mi yok?"

039.61-      Allah, Taqwa Sahipleri’ni Zafer’e ulaşmaları dolayısıyla kurtarır. Onlar’a Kötülük dokunmaz ve Onlar Hüzn’e kapılmayacaktır."

039.62-      Allah, Herşey’in Yaratıcısı’dır.O, Herşey üzerinde Wekil’dir.

039.63-      Gökler’in ve Yer’in Anahtarları O'nundur. Allah'ın Ayetleri’ne küfredenler ise işte Onlar Hüsran’a uğrayanlar’dır.

 

VII          Son Hüküm 64-70

 

039.64-      De ki:" Ey Cahiller, Bana Allah'ın dışında bir başkasına mı Kulluk etmemi emrediyorsunuz?"

039.65-      Andolsun, Sana ve Sen’den öncekiler’e wahyolundu ki: "Eğer Şirk koşacak olursan, elbette Senin Ameller’in boşa çıkacak ve elbette Sen, Hüsran’a uğrayanlar’dan olacaksın.

039.66-      "Hayır, artık Allah'a kulluk et ve Şükredenler’den ol."

039.67-      Onlar, Allah'ın Qadri’ni Haqqı’yla taqdir edemediler. Oysa Qıyamet Günü yer, bütünüyle O'nun Avucu’ndadır. Gökler de Sağeli’yle  dürülüp bükülmüştür. O, Onlar’ın Şirk koşmakta olduklarından Münezzeh’tir.

039.68-      Sur'a üfürüldü, böylece Allah'ın diledikleri dışında, Gökler’de ve Yer’de olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha Ona üfürüldü, artık Onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar.

039.69-      Yer, Rabb'inin Nuru’yla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve Şahidler getirildi ve aralarında  Haqq ve Hüküm verildi, Onlar Haqsızlığa uğratılmazlar

039.70-      Her bir Nefs’e yaptığının Tam Karşılığı verildi. O, Onların işlemekte oldukları’nı daha İyi bilen’dir.

 

VIII         Her Zümre’nin Aqıbeti 71-75

 

039.71-      Küfredenler, Cehennem’e Bölüm Bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, onun Kapılar’ı açıldı ve onlara Bekçileri dedi ki: "Size Rabb'inizin Ayetleri’ni okuyan ve Bugün’le karşılaşacağınızı  sizi uyaran Peygamberler gelmedi mi size? Onlar: "Evet" dediler. Ancak Azab Kelimesi Kafirler’in üzerine Haqq oldu.

039.72-      Dediler ki: "İçinde Ebedî Kalıcılar olarak Cehennem’in Kapıları’ndan girin. Büyüklüğe kapılanların Konaklama Yeri ne Kötü’dür."

039.73-      Rabb'lerinden ittiqa edenler de, Cennet’e Bölük  Bölük sevkedildiler. Sonunda oraya geldiklerinde onun Kapılar’ı açıldı ve onlara Bekçiler’i dedi ki: "Selam üzerinizde olsun, Hoş ve Temiz geldiniz. Ebedî kalıcılarak olarak ona girin."

039.74-      Dediler ki: "Bize olan Waadiniz’de sadık kalan ve bizi bu yere Mirascı kılan Allah'a hamdolsun ki, Cennet’ten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. Çalışmalar’da bulunanların Ecr’i ne Güzel’dir.

039.75-      Melekler’i de  Arş’ın Etrafını çevirmişler olarak Rabb'leri Hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında Haqq ile hüküm verilmiştir ve: "Alemlerin Rabb'ine hamdolsun" denilmiştir.

 

 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled