Medenî Wahiy

622-632

 

 

106.049/el-HUCURAT

Bismillahirrahmanirrahim

 

I

     Peygamber'e hürmet 1-10       

 

049.01- Ey inananlar! Allahın Elçisi'nin Huzuru’nda öne geçmeyin ve Allah'tan korkup sakının. Elbette Allah İşiten'dir, Bilen'dir.

049.02- Ey inananlar! Sesleriniz’i Nebi'nin Sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinizi bağırdığınız gibi O'na Sözle bağırıp söylemeyin, yoksa siz Şuurunda değilken Amelleriniz boşa çıkar.

049.03- Elbette Elçi'nin yanında Sesleri’ni alçak tutmakta olanlar işte onlar Allah onların Qalpleri’ni Taqwa için imtihan etmiştir. Onlar için bir Mağfiret ve Büyük bir Ecir vardır.

049.04- Elbette Hücreler’in ardından Sana seslenenler de onların çoğu aqletmiyorlar.

049.05- Eğer gerçekten onlar yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı herhalde kendileri için daha Hayırlı olurdu. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

049.06- Ey inananlar! Eğer bir Fasıq size bir Haberle gelirse onu etraflıca araştırın, yoksa Cehalet sonucu bir Qawm’e Kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz.

049.07- Bilin ki Allah'ın Elçisi içinizdedir, eğer o Size bir çok İşler’de uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz, ancak Allah size İman’ı sevdirdi bunu Qalpleriniz’de süsleyip çekici kıldı ve size Küfr’ü, Fısq’ı ve İsyan’ı Çirkin gösterdi. İşte onlar Doğruyolu bulmuş olanlardır.

049.08- Allah'tan bir Fadl ve bir Ni’met olarak Allah Bilen'dir, Hakim'dir.

049.09- Mü'minler’den İki Topluluk çarpışırsa aralarını ıslah edin; şayet biri diğerine Haqsızlık’la Tecawüz’de bulurursa artık Haqsızlık’la tecawuz’de bulunanla Allah'ın Emri’ne dönene dek savaşın, eğer sonunda dönerse bu durumda Adalet’le aralarını bulun ve adil davranın. Elbette Allah Adil olanları sever.

049.10- Mü'minler ancak Kardeş’dirler, öyleyse Kardeşleriniz’in arasını ıslah edin ve Allah'tan sakının, umulur ki esirgenirsiniz.

 

II   Birbirine karşı Saygı 11-18   

 

049.11- Ey inananlar! Bir Qawim  bir Qawim’le alay etmesin belki kendilerinden daha Hayırlı’dırlar. Kadınlar da Kadınlar’la. Belki kendilerinden daha Hayırlı’dırlar. Kendi Nefisleriniz’i yadırgayıp Küçük düşürmeyin ve birbirinizi en olmadık Kötü Lakaplar’la çağırmayın. İman’dan sonra Fasıqlık Ne Kötü bir İsim’dir. Kim Tewbe etmezse işte onlar Zalimler’in ta kendileridir.

049.12- Ey inananlar! Zandan çokca  kaçının, çünkü Zann’ın bir kısmı Günah’tır. Tecessüs-etmeyin kiminizde kiminizin Gıybeti’ni yapıp arkasından çekiştirmesin. Siz’den biriniz Ölü Kardeşi’nin Et’ini yemeği sever mi, işte bundan iğrenip tiksindiniz,  Allah'tan  sakının, Elbette Allah Tewbe’yi Qabul-edendir, Rahim'dir

049.13- Ey insanlar! Gerçekten Biz sizi bir Erkek ve bir Dişi’den yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi Halklar/Qawimler  ve Qabileler olarak kıldık. Elbette Allah katında En Kerim olanınız Taqwa’da en ileri olanınızdır. Elbette Allah Bilen'dir, Haberdar'dır.

049.14- Bedewiler dedi ki: "İman ettik, de ki: "Siz iman etmediniz ancak teslim olduk deyin. İman henüz Qalpleriniz’e girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Elçisi'ne itaat ederseniz o sizin Amelleriniz’den Hiçbir Şey’i eksiltmez. Elbette Allah Gafur'dur, Rahimdir.

049.15- Mü'min olanlar o kimselerdir mi onlar Allah'a ve Elçisi'ne iman ettiler sonra hiçbir Kuşku’ya kapılmadan Allah Yolu’nda Malları’yla ve Canları’yla cihad ettiler. İşte onlar Sâdıq olanlar’ın ta kendileridir.

049.16- De ki: "Siz Allah'a Dininiz’i mi öğreteceksiniz. Oysa Allah Gökler’de ve Yer’de olanları bilir. Allah Herşey’i Bilen'dir.

049.17- Müslüman oldular diye sana Minnet etmektedirler. De ki: " Müslümanlığınızı bana karşı Minnet etmeyin. Tam tersine sizi İman’a yöneltip ilettiği için Allah size Minnet etmektedir. Eğer Doğrusözlüler iseniz.

049.18- Elbette Allah Gökler’in ve Yer’in Gayb’ını bilir. Allah yapmakta olduklarınızı Gören'dir.

 


 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled