Mekkî Wahy

610-622


 

077.014 İBRAHİM

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

                                                                   

I           Karanlık’tan Aydınlığa 1-6

 

014.01-      Elif Lam Ra. Bu bir Kitap'tır ki Rabb'inin İzni’yle İnsanlar’ı Karanlıklar’dan Nur’a, o Aziz ve Hamid olan’ın Yolu’na çıkarman için  O’nu Sana indirdik.

014.02-      O Allah ki Gökler’de ve Yer’de ne varsa O'nundur. Şiddetli Azab dolayısıyla way Küfredenler’e

014.03-      Onlar Dünya Hayatı’nı Ahiret'e karşı severler, Allah Yolu’ndan engellerler ve onda Çarpıklık ararlar. İşte Onlar, Uzak bir Sapıklık içindedirler.

014.04-      Biz Hiç bir Elçi'yi kendi Qavm’inin Dili’nden başkasıyla göndermedik ki, Onlar’a Apaçık anlatsın. Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini Hidayet’e yöneltip iletir. O Aziz'dir, Hakim'dir.

 

014.05-      Andolsun ki Musa'yı Qawm’ini Karanlıklar’dan Nur’a çıkarır ve Onlar’a Allah'ın Günleri’ni hatırlat diye Ayetlerimiz’i  göndermiştik. Elbette bunda Sabreden ve Şükreden Herkes için Ayetler var’dır.

014.06-      Hani Musa Qawmi’ne şöyle demişti: "Allah'ın üzerinizdeki Ni’meti’ni hatırlayın, hani O Sizi Fir'awn Âl’inden kurtarmıştı. Onlar Sizi en Dayanılmaz İşkenceler’e uğratıyor Kadınlarınız’ı Sağ bırakıp Erkek Çocuklarınız’ı boğazlıyorlardı. Bunda Sizin için Rabb'inizden Büyük bir Sınav vardır.

 

II          Haqiqat’in Önce Reddi 7-12

 

014.07-      Rabb'iniz şöyle buyurmuştu. "Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten Size artırırım ve andolsun eğer küfrederseniz elbette Benim Azab’ım Pek Şiddetli’dir".

014.08-      Musa  demişti ki :"Eğer Siz ve Arzdakiler’in Tümü küfredecek olsanız bile elbette Allah Hiçbir Şey’e Muhtaç değildir. Öğülmüş’tür."

014.09-      Sizden öncekilerin Nuh Qawmi’nin Ad ile Semud ile Onlar’dan sonra gelenler’in Haber’i Size gelmedi mi? Ki Onlar’ı Allah'tan başkası bilmez. Elçiler’i Onlar’a Apaçık Belgeler’le gelmişlerdi  de:  Elleri’ni Ağızları’na ittiler ve dediler ki: "Tartışmasız Biz Sizin kendisiyle gönderildiğiniz Şeyler’i inkar ettik ve Bizi kendisine çağırmakta olduğunuz Şey’den de gerçekten Kuşku verici bir Tereddüt içindeyiz."

014.10-      Elçiler’i dedi ki: "Allah konusunda ki Şüphe etme. O Gökler’i ve Yer’i Yaratan’dır. O Sizi Günahları’nı bağışlamak için Dawet etmekte ve Sizi Ad’ı korulmuş bir Süre’ye kadar ertelemektedir. Dediler ki:  "Siz Bizim benzerimiz olan birer Beşer’den başkası değilsiniz. Siz Bizi Babalarımız’ın tapmakta olduklarından çevirip engellemek istemektesiniz. Öyleyse Bize apaçık olan İspatlayıcı bir Delil getirin.

014.11-      Elçiler’i Onlar’a dedi ki: "Doğrusu Biz Sizin gibi yalnızca bir Beşer’iz. Ancak Allah Kulları’ndan dilediğine lutfeder. Allah'ın İzni olmaksızın Size bir Delil getirmemiz Bizim için olacak Şey değil. Mü'minler ancak Allah'a     Tewekkül etmelidirler."

014.12-      "Bize ne oluyor ki, Allah'a  tewekkül etmeyelim? Bize Doğru Yolları O göstermiştir. Ve elbette Bize yapmakta olduğumuz İşkenceler’e karşı sabredeceğiz. Tewekkül edenler Allah'a tewekkül etmelidirler."

 

III            Muhalefet’in Yok olması 13-21

 

014.13-      Küfredenler Elçiler'ine dediler ki: "Hiç tartışmasız Sizi kendi Toprağımız’dan süreceğiz ya da Dinimiz’e döneceksiniz." Böylelikle Rabb'leri kendilerine wahyetti ki: "Elbette Biz Zulmedenler’i helak edeceğiz."

014.14-      Ve Onlar’dan sonra Sizi o Arz’a elbette yerleştireceğiz işte bu Maqamım’dan korkana ve Wa’dim’den korkana ait.

                            

014.15-      Fetih istediler. Her Zorba İnatcı Bozgun’a uğrayıp yok olup gitti.

014.16-      Önünde Cehennem var’dır ve İrin’li Su’dan içirilecektir.

014.17-      Yutkunma’ya çabalayacak ve Boğaz’ından geçirmeyi başaramayacaktır ve Ona her yandan Ölüm gelecek oysa ölmeyecek de. Ardından daha Katı bir Azab olacak.

014.18-      Rabb’lerine Küfredenler’in Durumu şudur. Onlar’ın yaptıkları Fırtınalı bir Gün’de Rüzgar’ın Şiddetle savurduğu bir Kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir Şey’e güçyetiremezler. İşte Uzak bir Sapıklık budur.

014.19-      Allah'ın Gökter’i ve Yer’i Haqq ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse Sizi giderir yokeder ve Yeni bir Yaratılış getirir.

014.20-      Bu Allah'a göre Güç değil’dir.

014.21-      Onların Tümü toplanıp Allah'ın Huzuru’na çıktılar da Müstaz’aflar Müstekbirler’e dediler ki:  "Elbette Biz Size tabi idik, şimdi Siz Biz’den Allah'ın Azabı’ndan herhangi bir Şey’i önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah Bize Doğru Yolu gösterseydi Biz de Sizler’e Doğru Yol’u gösterdik. Şimdi Bizler yakınsak da sabretsek te Bize göre bir’dir. Bizim için kaçacak hiçbir Yer yok’tur."

 

IV           Haqq’ın Desteklenmesi 22-27

 

014.22-      İş Hükm’e bağlanıp bitince Şeytan der ki: "Doğrusu Allah Size gerçek olan Wadi wadetti. Ben de Size wadettim ama Size Yalan söyledim. Benim Size Zorlayıcı bir Güc’üm yoktu.Yalnızca Sizi çağırdım Siz de Bana icabet ettiniz. Öyleyse Beni kınamayın Siz kendinizi kınayın. Ben Sizi kurtaracak değilim, Siz de Beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce Beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki Zalimler’e Acıklı bir Azab var’dır.

014.23-      İnanan ve Salih Davranışlar’da bulunanlar Rabb'lerinin İzni’yle altından Nehirler akan içinde Ebedî kalacakları Bahçeler'e konulmuşlardır. Orda birbirlerine olan Dirlik Temennileri "Selam"dır.

014.24-      Görmedin mi ki Allah nasıl bir Örnek vermiştir. Güzel bir Söz Güzel bir Ağaç gibi’dir ki onun Kökü Sabit Dal’ı ise Gök’tedir

014.25-      Rabb'inin İzni’yle Her Zaman Yemişi’ni verir. Allah İnsanlar için örnekler verir, umulur ki Onlar Öğüt alıp düşünürler.

014.26-      Kötü bir Söz’ün Örneği ise Kötü bir Ağaç gibidir. Onun Kök’ü Yer’in üstünden sökülmüş kararı kalmamıştır.

014.27-      Allah İnananlar’ı Dünya Hayatı’nda da Ahiret'te de Sapasağlam Söz’de sabit kılar. Zalimler’i de şaptırır. Allah diledğini yapar.

 

V          İnsan’ın Zulmü 28-34

 

014.28-      Allah'ın Ni’met’ini Küfr’e değiştirenleri ve Qawimleri’ni Yıkım ve Azab Yurdu’na konduranları görmedin mi?

014.29-      Cehennem’dir. Ona yaslanırlar ne Kötü bir Karar Yeri’dir o.

014.30-      O'nun Yolu’ndan saptırmak için Allah'a Eşler koştular. De ki: "Yararlanın. Çünkü elbette Sizin varışınız Ateş'edir.

014.31-      İnanan Kullarım’a söyle. Onda Alışveriş’in ve Dostluğun olmadığı o Gün gelmezden önce  Salat’ı kılsınlar ve kendilerine Rızıq olarak verdiklerimizden Gizli ve Açık infaq etsinler.

014.32-      Allah Gökler’i ve Yer’i yaratan ve Gök’ten Su indiriqp O’nunla Size Rızıq olarak Türlü Ürünler çıkarandır. Ve O’nun Emr’iyle Gemiler’i Deniz’de yüzmeleri için Size Emr’e amade kılandır.  Irmaklar’ı da Size Emre Amade kılan’dır.

014.33-      Güneş’i ve Ay’ı da Hareketleri’nde Sürekli Emriniz’e Amade kılan, Gece’yi ve Gündüz’ü de Emr’e Amade kılandır.

014.34-      Ve Size her istediğiniz Şey’i verdi. Eğer Allah'ın Ni’meti’ni saymaya kalkışırsanız O’nu saymaya güçyetiremezsiniz. Gerçek şu ki İnsan pek Zalim , pek Nankör’dür.

 

VI           İbrahim'in Duası 35-41

 

014.35-      Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu Şehr’i Güvenli kıl, Beni ve Çocuklarım’ı Putlar’a kulluketmekten uzak tut."

014.36-      Rabb'im gerçekten Onlar İnsanlar’dan birçoğunu şaşırtıp saptırdı. Bundan böyle kim Bana uyarsa artık O Ben’dendir. Kim de Bana İsyan edense kuşkusuz Sen Gafur, Rahim'sin.

014.37-      Rabb'imiz, gerçekten Ben Çocuklarımın’dan bir kısmını Beyt-i Haram yanında Ekinsiz bir Wadi’ye yerleştirdim. Rabb'imiz Salat’ı kılsınlar diye. Böylelikle senin İnsanlar’ın bir Kısmının Qalpleri’ni onlar’a ilgi duyar kıl ve Onlar’ı bir takım Ürünler’den rızıqlandır, umulur ki  şükrederler.

014.38-      Rabb'imiz elbette Sen Bizim saklı tuuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilmektesin. Yer’de ve Gök’te Hiçbir Şey Allah'a Gizli kalmaz.

014.39-      Hamd Allah'a aittir ki o, Bana İhtiyarlığa rağmen İsmâil'i ve İshaq'ı Armağan etti, elbette Benim Rabb'im gerçekten Dua’yı İşiten'dir.

014.40-      Rabb'im Beni Salat’ı Sürekli olan kıl, Soyum’dan olanları da. Rabb'imiz Duamı qabul buyur.

014.41-      Rabb'imiz Hesab’ın yapılacağı Gün Beni Walideynim’i ve Müminler’i bağışla.

 

VII          Muhalefet’in Aqıbeti 42-52

 

014.42-      Allah'ı sakın Zulmedenler’in yaptıklarından Habersiz sanma. Onlar’ı yalnızca Gözler’in Dehşetle belireceyi bir Gün’ü ertelemekter.

014.43-      Başları’nı dikerek koşarlar. Gözler’i kendilerine dönüp çevrilmezler. Qalpler’i de Bomboş’tur.

014.44-      Azab’ın kendilerine geleceği Gün İnsanlar’ı uyar ki Zulmedenler şöyle diyecekler: "Bizi Yakın bir Süre’ye kadar ertele ki Senin Çağrı’na cewap verelim ve Elçiler'e uyalım. Oysa daha önce kendiniz için Hiçbir Son bulma yok’tur diye and içenler Sizler değil mi idiniz?

014.45-      Siz kendi Nefisleri’ne Zulmedenler’in yerleştikleri Yerler’de yerleştiniz. Onlar’a ne yaptığımız Size açıklanmıştı. Ve Size Örnekler vermiştik.

014.46-      Gerçek şu ki Onlar Hileli Düzenler kurdular ve oysa Onlar’ın Düzenleri Dağlar’ı Yerlerinden oynatacak ta olsa Allah katında Onlar’a hazırlanmış Düzen var’dır.

014.47-      Allah'ı sakın Elçiler’ine verdiği Söz’den dönen  sanma. Gerçekten Allah Aziz'dir, İntikam-sahibi’dir.

014.48-      Yer’in başka bir Yer’e, Gökler’in de dönüştürüldüğü Gün, Onlar tek olan Qahhar olan Allah'ın Huzuru’na çıkacaklardır.

014.49-      O Gün Suçlular’ın Bukağılar’a vurulduklarını görürsün.

014.50-      Yiyimleri Katran’dandır. Yüzleri’ni de Ateş bürüyecekdir.

014.51-      Allah'ın Her Nefsi kendi kazandığı ile cezalandırması için’dir. Elbette Allah Hesabı Çabuk olan’dır.

014.52-      İşte bu uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten onun bir Tek İlah olduğunu bilsinler diye ve Siz Aqıl Sahipleri iyice Öğüt alsınlar diye bir Belağ’dır.

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled