Mekkî Wahy

610-622

 


 

037.050/QAF

Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın adıyla

 

I  Qıyâmet: 1-15

              

               Uyarıcı Gelmesini Tuhaf Karşılayanlar

              

050.01-      Qaf.  Mecid Qur'an'a andolsun.

050.02-      Hayır,  Kafirler, Onlara kendilerinden bir Uyarıcı gelmesini tuhaf karşıladılar: "Bu  şaşılacak bir Şey" dediler.

050.03-      "Biz öldüğümüz ve Toprak olduğumuz zaman mı? Bu oldukca Uzak bir Dönüş."

 

050.04-      Doğrusu Biz, Yer’in Onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda  (herşeyi) koruyan bir Kitab var."

050.05-      Hayır, Haqq kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi Derin bir Sarsıntı içindeler.                 

 

               Dirilme’nin Örneği?

 

050.06-      Üstlerindeki Göğe bakmıyorlar mı? Biz Onu nasıl bina ettik ve  nasıl süsledik? Hiç bir  Kusuru yok.

050.07-      Yer’i de döşedik/yaydık. Orda sarsılmaz Dağlar diktik ve Gözalıcı her (türlü) Çift’ten bitirdik.

050.08-      İçten yönelen  Kul için bir Basiret, bir Zikr (bu).

050.09-      Ve Gök’ten Mübarek bir Yağmur indirdik. Onunla Bahçeler ve Biçilecek Taneler bitirdik.

050.10-      Ve birbiri üstüne dizilmiş, Tomurcuk yüklü Büyük Hurma Ağaçları da.

050.11-      Kullar’a Rızıq olmak üzere. Ve Onunla Ölü bir Şehr’i dirilttik. İşte Diriltme de böyledir.

 

               Nûh Qawmi, Ress Halkı, Semud, Ad, Fir'awn, Lût Qawmi, Eyke Ashabı, Tübbe Qawmi

 

(Bak: Nuh Kavmi: 25/Necm 53-55 vd.

Ress Halkı: 45/Furkan 38-40

                Semud: 10/Fecr 10-14 vd.)

 

050.12-      Onlar’dan önce Nûh Qawmi de, Ress Halkı ve Semud de yalanladı.

 

               (Bak: Ad: 10/Fecr 6-8 vd.

               Fir'avn: 3/Müzzemmil vd. 

               Nuh:25/Necm 52)

 

050.13-      Ad, Fir'awn ve Lût'un Kardeşleri,

 

               (Bak: Eyke: 41/Sad 12-16.

               Tübbe Kavmi: 37/Sad 12-15,

               Lut Kavmi: 25/Necm 53 vd.)

 

050.14-      Eyke Ashabı ve Tübbe Qawmi de. Hepsi Elçiler’i yalanladı.  Böylece Benim Tehdid’im Haqq oldu.

050.15-      Biz İlk Yaratılış’ta Güçsüz mü düştük? Hayır, Onlar Karışık bir Kuşku içindeler.

 

II             Kaçmakta Olunan Şey'in Gelişi : 16-29

 

050.16-      Andolsun, İnsan’ı Biz yarattık ve kendi kendisine ne wesweseler vermekte olduğunu biliriz. Biz O’na Şahdamarı’ndan daha Yakın’ız.

050.17-      Onun Sağı’nda ve Solu’nda oturan İki Yazıcı yazarlar,

050.18-      Bir Söz söylemeyiversin, kesinlikle yanında  bir Gözetleyici Hazır’dır.

050.19-      O Ölüm Sarhoşluğu, bir Gerçek olarak gelip de, "İşte bu, Senin kaçmakta olduğun Şey" (dendiğinde)

050.20-      Sur'a üfürülmüştür. İşte bu Waad Günü.

050.21-      Her Kişi yanında bir Sürücü ve Şâhid ile gelmiştir.

050.22-      "Andolsun, Sen bundan  Gaflet’teydin. İşte Biz de Senin üzerindeki Örtü’yü kaldırdık. Bugün Görüşün Keskin’dir."

050.23-      Onun Yakını olan dedi :" İşte bu yanımda Hazır olan Şey."

050.24-      Siz İkiniz, Her İnatcı Nankör’ü atın Cehennem’e.

050.25-      Hayr’a Engel olan, Saldırgan Şüpheci’yi.

050.26-      Ki  Allah ile beraber başka bir İlâh edinmişti. Artık İkiniz, Onu en Şiddetli olan Azab’a atın.

050.27-      Onun Yakını dedi: "Rabbimiz, Ben Onu azdırdım. Ancak kendisi de Uzak bir Sapıklık’taydı."

050.28-      "Benim Huzuru’nda çekişip durmayın. Ben Size daha önce Wadedici göndermiştim."

050.29-      "Huzurum’da Söz değişikliğe uğramaz ve Ben Kullar’a Zulmedici değilim."

 

III            Cennet ve Cehennem: 30-45

 

050.30-      O Gün Cehennem’e diyeceğiz: "Doldun mu?" O da: "Daha fazlası var mı?" diyecek.

050.31-      Cennet de Muttaqiler için  yaklaştırılmıştır, Uzakta değil.

050.32-      Bu Size Wadolunan’dır, her Ewwab olan ve Koruyucu'ya

050.33-      Görmediği halde Rahman'a karşı Haşyet duyan ve İçten  Qalb’le gelen için.

050.34-      Ona "Selam'a girin. Bu Sonsuzluk Günü’dür" denir.

050.35-      Orada diledikleri Herşey Onlarındır. Katımızda daha fazlası da var.

 

050.36-      Biz bunlardan önce Nice Kuşaklar’ı Yıkıma uğrattık ki Onlar Zorbaca yakalamak bakımından kendilerinden daha Üstün’düler. Şehirleri Delik deşik etmişlerdi. Ama kaçacak bir Yer var mı?

050.37-      Elbette, bunda Qalbi olan ya da bir Şahid olarak Kulak veren kimse için elbette bir Zikr var’dır.

050.38-      Andolsun, Biz Gökler’i, Yer’i ve İkisi arasında bulunanları Altı Gün de yarattık, Bize hiç bir Yorgunluk da dokunmadı.

 

050.39-      Öyleyse Sen, Onların demelerine karşılık sabret ve  Rabb'ini Güneş’in Doğuşu’ndan önce ve Batışı’ndan önce Hamd ile tesbih et.

050.40-      Gece’nin bir Bölümü’nde ve Secdeler’in arkasında da O'na tesbih et.

050.41-      Çağırıcı’nın, Yakın bir Yer’den Çağrı’da bulunacağı Gün’e Kulak ver.

050.42-      O Gün  o Çığlığı bir Gerçek olarak işitirler. İşte bu Çıkış Günü’dür.

050.43-      Gerçek şu ki dirilten ve öldüren Biz’iz.

050.44-      O Gün Yer, Onlar’dan çatlayıp ayrılır da, hızla koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukca Kolay bir Haşir’dir.

050.45-      Biz Onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz ve Sen Onların üzerinde bir Zorba da değilsin. Şu halde, benim Kesin Uyarılarım’dan korkanlar’a Qur'ân ile Öğüt ver.

 


 

 

 

Mekkî   Sureler  

Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled