Medenî Wahiy

622-632

 

 

105.058/el-MÜCADİLE

Bismillahirrahmanirrahim

 

I    Kadınlar’ın Huququ’nu Koruma 1-6         

 

058.01-Gerçekten Allah, Eş’i konusunda Senin’le tartışan ve Allah'a Şikayet’te bulunan'ın Sözü’nü işitti. Allah, aranızda geçen Konuşmalar’ı işitiyordu. Elbette Allah, İşiten'dir, Bilen'dir.

058.02-Sizden Kadınları’na Zıhar'da bulunanlar, Onlar’ın Anneler’i değildir. Anneler’i, yalnızca kendilerini doğuranlar’dır. Elbette Onlar, Çirkin ve Yalan söylemektedirler. Gerçekten Allah Affedici'dir, Gafur'dur.

058.03-Kadınları’na Zıhar'da bulunanlar, sonra da söylediklerinden geri dönenler’in, birbirleriyle temas etmeden önce bir Köle’yi özgürleştirmesi gerekir. İşte Size bununla Öğüt verilmektedir. Allah yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

058.04-Ancak bunu bulamıyanlara birbirlerine temas etmeden önce, kesintisiz İki Ay Oruç. Buna da güç yetiremeyenler Altmış Yoksul’u doyursun. Bu, Allah'a, O'nun Elçisi'ne inanmanız dolayısıyladır. Bunlar Allah'ın Sınırları’dır. Kafirler içinse Elîm bir Azab var’dır.

058.05-Gerçekten Allah'a ve Elçisi'ne karşı başkaldıranlar, kendilerinden öncekilerin Alçaltılması gibi Onlar da alçaltılmışlardır. Oysa Biz Apaçık Ayetler indirdik. Kafirler için Küçültücü bir Azap var’dır.

058.06-Allah, onlar’ın hepsini dirilteceği Gün, Onlara neler yapmakta olduklarını Haber verecektir. Allah, Onları saymıştır, Onlar ise Onu unutmuşlardır. Allah, Herşey’e Şahid'dir.

 

II   Gizli Toplantılar 7-13        

 

058.07-Allah'ın Gökler’de ve Yer’de olanlar’ın Tümü’nü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Fısıldaşmakta olan Üç Kişi’den Dördüncüler’i elbette O'dur. Beş’in Altı’ncı’sı da elbette O'dur. Bundan az veya çok, her nerede olsanız elbette O, kendileniyle beraberdir. Sonra yapmakta olduklarını Qıyâmet Günü kendilerine Haber verecektir. Elbette Allah, Herşey’i Bilen'dir.

058.08-Kulis fısıldaşmalarından menedilip sonra menedildikleri Şeyler’e dönenleri, Günah, Düşmanlık, Elçi'ye karşı İsyan’ı fısıldaşmakta olanları görmüyor musun? Onlar Sana geldiklerinde, Seni Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar. Ve kendi  kendilerine: "Söylemekte olduklarımız dolayısıyla Allah Bize Azab etse ya. " derler. Onlara Cehennem yeter, oraya gireceklerdir. Artık O, ne Kötü bir Gidiş Yeri’dir.

058.09-Ey İnananlar, kendi aranızda Kulis’te bulunacağınız zaman, bundan böyle Günah, Düşmanlık ve Elçi'ye karşı İsyan’ı fısıldaşmayın, Birr ve Taqwa’yı konuşun ve kendi Huzuru’nda toplanacağınız Allah'tan ittiqa edin.

058.10-Elbette Kulis Fısıldaşmaları, İnananlar’ı Üzüntü’ye düşürmek için ancak Şeytân’dandır. Oysa Allah'in İzni olmaksazın O, Onlara hiçbir Şey’le Zarar veremez. O halde Mü'minler, yalnızca Allah'a tewekkül etsinler.

058.11-Ey İnananlar, Size Meclisler’de "Yer açın" dendiği zaman, Siz de yer açın. Allah da Size Genişlik versin. Size "Kalkın" denildiği zaman da kalkın. Allah, Siz’den İnananlar’ı ve kendilerine İlim verilenleri Dereceler’le ref'etsin. Allah yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

058.12-Ey İnananlar, Elçi'ye Gizli bir Şey arzedeceğiniz zaman, Gizli konuşmanızdan önce bir Sadaqa verin. Bu Sizin için daha Hayırlı ve daha Temiz’dir. Şayet bulamazsanız, artık elbette Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

058.13-Gizli Konuşma’nızdan önce Sadaqa vermenizden Ürküntü mü duydunuz? Çünkü bunu yapmadınız. Allah Sizin Tewbeniz’i qabul etti. Şu halde Salat’ı kılın, Zekat’ı verin ve Allah'a O'nun Elçisi'ne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan Haberdar'dır.

 

III  Gizli Düşmanlar 14-22         

 

058.14-Allah'ın kendilerine karşı gazablandığı bir Qawmi Weli edinenler’i görmedin mi? Onlar, ne Siz’dendirler, ne de Onlar’dan. Kendileri de bildikleri halde, Yalan üzere yemin etmektedirler.

058.15-Allah, Onlar’a Şiddetli bir Azab hazırlamıştır, Doğrusu Onların yaptıkları ne Kötü’dür.

058.16-Onlar, Yeminleri’ni bir Siper edindiler, böylece Allah'ın Yolu’ndan alıkoydular. Artık Onlar için Alçaltıcı bir Azab var’dır.

058.17-Ne Mallar’ı, ne Çocuklar’ı Onlara Allah'a karşı Hiçbir Şey’le Yarar sağlayamaz. Onlar Ateş Ashabı’dır, içinde Halid olarak Kalıcı’dırlar.

058.18-Onların Tümünü Allah'ın dirilteceği Gün, Sizlere yemin ettikleri gibi O'na yemin edeceklerdir ve kendilerinin bir Şey üzerine olduklarını sanacaklardır. Dikkat edin, gerçekten Onlar Yalan söyleyenler’in ta kendileridirler.

058.19-Şeytân Onları sarıp kuşatmıştır, böylelikle de Onlara Allah'ın Zikri’ni unutturmuştur. İşte Onlar, Şeytân’ın Hizbi’dir. Elbette Şeytân’ın Hizbi Hüsran’a uğrayanlar’ın ta kendisidir.

058.20-Elbette Allah'a ve Elçisi'ne karşı başkaldıranlar, işte Onlar, en çok Zillet’e düşenler arasında olanlardır.

058.21-Allah, yazmıştır: "Andolsun, Ben Galip geleceğim ve Elçilerim de." Gerçekten Allah, en Büyük Quwwet sahibi’dir, Aziz'dir.

058.22- Allah'a ve Son Gün’e inanan hiçbir Qawim bulamazsın ki, Onlar Allah'a ve Elçisi'ne karşı başkaldıran kimselerle bir Sevgi bağı kurmasın, bunlar ister Babaları, ister Çocuklar’ı, ister Kardeşler’i, isterse kendi Aşiretler’i olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, Onların Qalpleri’ne İmanı yazmış ve Onları, içlerinden Nehirler akan Bahçeler'e sokacaktır, orda Ebedî olarak kalacaklardır. Allah, Onlar’dan Razı olmuş, Onlar da O'ndan Razı olmuşlar’dır. İşte Onlar Allah'ın Hizbi’dir. Dikkat edin, elbette Allah'ın Hizbi Felah bulanlar’ın ta kendisidir.

 


 

   Mekkî   Sureler

  Medenî   Sureler  

Qur'anu'l Hakîm (Qur'ane'n A'rabiyyen)

 

001 Fatiha

031 Luqman

061 Saf

091 Şems

002 Baqara

032 Secde

062 Cum'a

092 Leyl

003 Ali İmran

033 Ahzab

063 Münafiqun

093 Duha

004 Nisa

034 Sebe

064 Tegabun

094 İnşirah

005 Maide

035 Fatır

065 Talaq

095 Tin

006 En'am

036 YaSin

066 Tahrim

096 Alaq

007 A'raf

037 Saffat

067 Mülk

097 Qadr

008 Enfal

038 Sad

068 Qalem

098 Beyyine

009 Tewbe

039 Zümer

069 Haqqa

099 Zilzal

010 Yunus

040 Mü'min

070 Mearic

100 Adiyat

011 Hud

041 Fussilet

071 Nuh

101 Qaria

012 Yusuf

042 Şura

072 Cin

102 Tekasur

013 Ra'd

043 Zuhruf

073 Müzzemmil

103 Asr

014 İbrahim

044 Duhan

074 Müddessir

104 Hümeze

015 Hicr

045 Casiye

075 Qıyame

105 Fil

016 Nahl

046 Ahqaf

076 İnsan

106 Qureyş

017 İsra

047 Qıtal

077 Mürselat

107 Maun

018 Kehf

048 Fetih

078 Nebe

108 Kewser

019 Meryem

049 Hucurat

079 Naziat

109 Kafirun

020 TaHa

050 Qaf

080 Abese

111 Leheb

021 Enbiya

051 Zariat

081 Tekwir

111 Nasr

022 Hacc

052 Tur

082 İnfitar

112 İhlas

023 Mü'minun

053 Necm

083 Mutaffifin

113 Felaq

024 Nur

054 Qamer

084 İnşiqaq

114 Nas

025 Furqan

055 Rahman

085 Buruc

 

026 Şuara

056 Waqıa

086 Tarıq

 

027 Neml

057 Hadid

087 A'la

 

028 Qasas

058 Mücadile

088 Gaşiye

 

029 Ankebut

059 Haşr

089 Fecr

 

030 Rum

060 Mümtehine

090 Beled