TÜRKÇE OKUMA

Küresel bir Medine İçin

 

Qur’an Okurları  Yazışma Hattı

          

[Mekkî   Sureler]

[Medenî   Sureler]  

 

OKURLAR’a

 

          'Ulumulhikme Dersleri'nde kullanılan bu Çalışma, 'Qur'anen Arabiyyen'in 'Beşeri Acz'le Ma'lul bir 'Türkçe Okuma Denemesi'dir. Geçmiş, Şimdi ve Gelecek'teki Muhtemel Mealler'in yerini almaya değil, onlarla beraber okunmaya Talip'tir. Orjinal Metn'in nasıl anlaşılması gerektiğini değil, nasıl anladığımızı yansıtır.

        Düzeltici Dipnotlarınız için (Şerh/Cerh) irtibat adresimiz:  interaktif_okuma@yahoo.de

 

 

                  

Mekkî Sûreler

  

01 Alaq

02 Qalem

03 Müzzemmil

04 Müddessir

05 Fatiha

06 Leheb

07 Tekwir

08 A'la

09 Leyl

10 Fecr

11 Duha

12 İnşirah

13 Rahman

14 Asr

15 Zilzal

16 Adiyat

17 Kevser

18 Tekasur

19 Maun

20 Kafirun

21 Fil

22 Felaq

23 Nas

24 İhlas

25 Necm

26 Abese

27 Qadr

28 Şems

29 Buruc

30 Tin

31 Qureyş

32 Qaria

33 Qıyame

34 Hümeze

35 İnsan

36 Mürselat

37 Qaf

38 Beled

39 Tarıq

40 Qamer

41 Sad

42 A'raf

43 Cin

44 YaSin

45 Furqan

46 Fatır

47 Meryem

48 TaHa

49 Waqıa

50 Hadid

51 Şuara

52 Neml

53 Qasas

54 İsra

55 Yunus

56 Hud

57 Yusuf

58 Ra'd

59 Hicr

60 En'am

61 Saffat

62 Luqman

63 Sebe

64 Zümer

65 Mü'min

66 Fussilet

67 Şura

68 Zuhruf

69 Duhan

70 Casiye

71 Ahkaf

72 Zariat

73 Gaşiye

74 Kehf

75 Nahl

76 Nuh

77 İbrahim

78 Enbiya

79 Hacc

80 Mü'minun

81 Secde

82 Tur

83 Mülk

84 Haqqa

85 Mearic

86 Nebe

87 Naziat

88 İnfitar

89 İnşiqaq

90 Rum

91 Ankebut

92 Mutaffifin

 

                

                  

  

     

 

Medenî Sûreler

      

01 Baqara

02 Enfal

03 Ali İmran

04 Ahzab

05 Mümtehine

06 Nisa

07 Qıtal

08 Talaq

09 Beyyine

10 Haşr

11 Nur

12 Münafiqun

13 Mücadile

14 Hucurat

15 Tahrim

16 Tegabun

17 Saf

18 Cum'a

19 Fetih

20 Maide

21 Tewbe

22 Nasr